Inhalt

Aktualności

08.08.2019 - Wydłużony termin na składanie oświadczeń przez mikro i małych przedsiębiorców

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy chcą korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej w całym 2019 r., będą mieli czas na złożenie oświadczenia do 13 sierpnia 2019 r.

05.08.2019 - Przeciwdziałanie skutkom wzrostu cen energii elektrycznej

Dobiegają końca prace nad systemem aktów prawnych regulujących mechanizmy przeciwdziałania skutkom wzrostu cen energii elektrycznej. Na system ten mają składać się dwa akty rangi ustawowe, tj. Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, a także, czekająca na podpis Prezydenta, ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

29.07.2019 - Nadchodzi istna rewolucja dla spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych!

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją przepisów kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw. Po wejściu w życie projektowanych regulacji spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne czeka niemała rewolucja. Projekt nowelizacji zakłada bowiem całkowitą, obowiązkową dematerializację wszystkich akcji tych spółek.

24.07.2019 - AKTUALIZACJA: Znaczny wzrost opłat sądowych już niebawem

Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 24 lipca 2019 r. Opisane poniżej przepisy dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych, w tym wyższych opłat od pozwu, mogą zatem wejść w życie już za około 3 tygodnie.

14.06.2019 - Kolejny sukces SDZLEGAL SCHINDHELM w postępowaniu dotyczącym WPGO

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 czerwca 2019 r. podzielił naszą argumentację, wskazującą na błędy przy uchwalaniu WPGO dla województwa łódzkiego. Zaskarżyliśmy między innymi nieprzeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych dla zmodyfikowanego planu.

13.05.2019 - Tomasz Szarek – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – został wybrany do zarządu IAG International Advisory Group.

IAG od 30 lat zrzesza kancelarie prawne i podatkowe działające na całym świecie. Dziś to ponad sześćdziesiąt kancelarii świadczących usługi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji oraz w Australii. SDZLEGAL SCHINDHELM jest członkiem IAG International Advisory Group od 2015 r.

05.02.2019 - Klienci SDZLEGAL SCHINDHELM wyróżnieni certyfikatem Top Employer

Top Employers Institute ogłosił wyniki dziesiątej, jubileuszowej edycji programu Top Employers, przyznając tytuł „Top Employer” 1554 organizacjom ze 118 krajów. Pod względem liczby certyfikowanych organizacji Polska znalazła się na dziewiątym miejscu na świecie - certyfikat otrzymało aż 56 pracodawców, działających w Polsce.

10.01.2019 - SAVE the DATE - VI Forum Zamówień Publicznych Na Roboty Budowlane, 11-13 marca 2019 r., Toruń

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane to ogólnopolska konferencja, celem której jest wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego. Adresatami konferencji są przedstawiciele Zamawiających jak i Wykonawców.

10.01.2019 - SAVE the DATE: 23.01.2019 - ITCorner Summit 2019 „The Future of Business”

ITCorner Summit 2019 „The Future of Business” to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest dyskusja o zmianach, jakie czekają firmy branży IT m.in. w kontekście nowych strategii działania, kultury organizacyjnej czy budowy obecności na rynku międzynarodowym.

04.12.2018 - Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM z powodzeniem zastępowała dłużnika w postępowaniu upadłości konsumenckiej

Bank wypłacił środki deweloperowi niezgodnie z treścią umowy kredytowej, zawartej z naszym Klientem, deweloper upadł, a nasz Klient przez niemal 10 lat spłacał kredyt na mieszkanie, które nigdy nie zostało wybudowane. Mimo dokonywania regularnych spłat na rzecz banku, ten zażądał w końcu natychmiastowej spłaty całej należności.

27.11.2018 - Wysokie odszkodowanie dla Klienta Kancelarii, prowadzącego działalność w branży nieruchomościowej, z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dzięki staraniom SDZLEGAL SCHINDHELM Sąd Okręgowy we Wrocławiu potwierdził, że gmina uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinna dokładnie rozważyć skutki wprowadzenia aktu planistycznego dla wartości nieruchomości nim objętych.

11.10.2018 - Sukces Kilenta SDZLEGAL SCHINDHELM

Klient Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM podpisał umowę w sprawie zadania publicznego "S-14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Część nr 1: Odcinek I od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów. Część nr 2: Odcinek II od węzła Łódź Teofilów (bez węzła) do dk 91 w m. Słowik o wartości niemal 1 mld 150 mln zł brutto.

27.09.2018 - Kolejny sukces Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM

Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej otwiera Klientowi, reprezentowanemu przez radcę prawnego Katarzynę Skibę-Kuraszkiewicz, Partnera w SDLEGAL SCHINDHELM, drogę do zawarcia sześcioletniej umowy na całoroczne, kompleksowe utrzymanie odcinka autostrady A4 administrowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie o wartości ponad 69 mln złotych.

17.09.2018 - Sukces Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM w postępowaniu przed KIO

Klient, reprezentowany w zwycięskim postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą przez Katarzynę Skibę-Kuraszkiewicz, Partnera SDZLEGAL SCHINDHELM, podpisze umowę o wartości ponad 880 mln. zł na budowę 16 km drogi krajowej nr 47, tzw. zakopianki.

14.09.2018 - Prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM doradzali w projekcie finansowania budowy hotelu Curio Collection by Hilton

Projekt obejmował kompleksowe doradztwo w zakresie wejścia inwestora finansującego, począwszy od etapu negocjacji i planowania struktury finansowania, poprzez jej zabezpieczenie i wdrożenie.

10.08.2018 - Sukces SDZLEGAL Schindhelm: Miasto stołeczne Warszawa rezygnuje z udzielenia zamówienia "in house" swojej spółce

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w m.st. Warszawy, od 01.01.2019 r., zostało ostatecznie unieważnione przez zamawiającego – m.st. Warszawę.

06.07.2018 - II edycja Letniej Akademii Prawa Pracy

LAPP to cykl krótkich spotkań szkoleniowych przybliżających tematykę trudnych zagadnień prawa pracy od strony czysto praktycznej. Uczestnicy spotkań rozwiązują kazusy czyli, biznesowo mówiąc, „case studies" z poszczególnych obszarów prawa pracy. Specjaliści z Działu Prawa Pracy SDZLEGAL SCHINDHELM wpierają Państwa w pracy i omawiają ważniejsze kwestie prawne.

24.05.2018 - Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych: transfer danych osobowych do państw trzecich

Międzynarodowe transakcje gospodarcze często wiążą się z przesyłaniem danych osobowych poza granice kraju. Taka sytuacja może mieć przykładowo miejsce, jeśli dane osobowe są przechowywane na serwerze w kraju trzecim (państwie poza EOG) lub dostawca usług IT z państwa trzeciego ma dostęp do danych przetwarzanych przez przedsiębiorcę w UE. W przypadku przesyłania danych osobowych do kraju trzeciego znajdą zastosowanie szczególne regulacje RODO.

27.04.2018 - Interpretacja przesłanki posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu w postępowaniu o uznanie za obywatela polskiego

W dniu 19 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. IV SA/Wa 1306/17), w którym przyjął korzystną dla cudzoziemców ubiegających się o uznanie za obywatela polskiego interpretację przesłanki posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu. Dzięki wyrokowi i staraniom Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM Klient od kwietnia 2018 r. cieszy się prawomocną decyzją uznającą go za obywatela polskiego.

27.03.2018 - Sprawozdanie finansowe polskiej spółki będzie mógł złożyć członek zarządu wyłącznie z polskim numerem PESEL

Od 15 marca 2018 r. polscy przedsiębiorcy zostali zobligowani do składania sprawozdań finansowych wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą specjalnego portalu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod linkiem: https://ekrs.ms.gov.pl. Procedura ta ma ułatwić publikację sprawozdań finansowych i umożliwić każdemu zapoznanie się z informacjami w nich zawartymi. Może jednak stanowić daleko idące utrudnienie dla spółek z kapitałem zagranicznym.

12.03.2018 - Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych

Od 25 maja 2018 roku rozpocznie stosowanie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które wprowadza instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD). IOD ma być osobą kontaktową, zajmującą się monitorowaniem zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa w przedsiębiorstwie. IOD może być zarówno osobą zatrudnioną przez przedsiębiorcę (tak zwany wewnętrzny IOD) lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług (tak zwany zewnętrzny IOD). IOD ma pełnić rolę pośrednika między organem nadzorczym a przedsiębiorcą i osobami, których dane dotyczą.

09.03.2018 - Korzystny dla Klienta Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

W dniu 8 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok (sygn. akt: KIO 2443/17, KIO 2445/17) nakazujący Zamawiającemu wykluczenie konkurencyjnego wykonawcy wobec nałożenia na niego kar administracyjnych za naruszenie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska. To jeden z pierwszych wyroków nakazujących wykluczenie na tej podstawie.

15.02.2018 - Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych: Sankcje i odpowiedzialność

Sankcje przewidziane unijnym rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) mają służyć wzmocnieniu procesu harmonizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz zapewnić taki sam poziom ochrony w całej UE. Sankcje mają penalizować poszczególne naruszenia ochrony danych osobowych, a w przyszłości stanowić również środek odstraszający dla innych przedsiębiorców.

22.01.2018 - Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

25 maja 2018 r. we wszystkich państwach UE zacznie obowiązywać rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które będzie wywierało wpływ na przedsiębiorców działających na rynku europejskim. RODO ma zapewnić obywatelom UE wysoki poziom ochrony danych osobowych. Zasady, zgodnie z którymi mają być przetwarzane dane osobowe, zostały określone w art. 5 ust. 1 i 3 RODO. Poniżej zwięźle przedstawiamy te zasady.

11.12.2017 - Nowe unijne prawo ochrony danych osobowych: Audyt zgodności z RODO

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które nakłada więcej obowiązków w zakresie dokumentowania i monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W celu zapewnienia przestrzegania nowego prawa należy wypracować szerokie mechanizmy kontroli. Zgodnie z zasadą rozliczalności wymagane jest, aby organizacje były w stanie wykazać zgodność procesów przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami. Naruszenie przepisów może prowadzić do nałożenia znaczących sankcji finansowych, tj. do 20.000.000 euro lub 4 % rocznego obrotu. W celu zapewnienia zgodności z przepisami do maja 2018 r. rekomendujemy rozpoczęcie przygotowań już teraz.

17.11.2017 - Nowe unijne Prawo ochrony danych osobowych: ważne zmiany dla przedsiębiorców i podmiotów publicznych

W 2018 r. przedsiębiorców i podmioty publiczne czekają istotne zmiany związane z ochroną danych osobowych. Z uwagi na przewidywane dotkliwe sankcje, należy zaplanować i podjąć odpowiednie działania w celu przygotowania organizacji do no-wego prawa.

15.09.2017 - Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP) prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Aglomeracji Poznańskiej w podziale na 15 sektorów, o łącznej wartości zamówień objętych tymi postępowaniami na kwotę ok. 234 mln zł.

15.09.2017 - Biznes we Włoszech w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („società a responsabilità limitata”)

Biorąc pod uwagę fakt, iż rynek włoski nie jest jednolity ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarki pomiędzy północną częścią kraju i południową, zrozumienie procedury zakładania firmy we Włoszech może z pozoru stwarzać trudności. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że przeprowadzone w ostatnich latach reformy dostosowały normy włoskiego prawa spółek do standardów europejskich i obecnie procedura otwarcia spółki na terenie Włoch przypomina w znacznym stopniu procedurę prawa polskiego.

21.08.2017 - Biznes w Hiszpanii w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedad limitada)

Hiszpania to dla wielu kraj pięknych krajobrazów, wspaniałych smaków, piaszczystych plaż i wakacyjnego wypoczynku. Te wszystkie atuty można mieć „pod ręką” prowadząc w Hiszpanii biznes w formie spółki o ograniczonej odpowiedzialności („sociedad limitada” zwana także dalej w skrócie „SL”). Obecnie przepisy obowiązujące w UE pozwalają na prowadzenie firmy w krajach członkowskich na takich samych zasadach jak ich obywatele.

07.08.2017 - Letnia Akademia Prawa Pracy (LAPP) SDZLEGAL SCHINDHELM

W ramach organizowanych cyklicznie spotkań szkoleniowych specjaliści SDZLEGAL SCHINDHELM przybliżą Państwu tematykę trudnych zagadnień prawa pracy od strony czysto praktycznej.

10.07.2017 - Nabywanie nieruchomości we Włoszech

Ceny na rynku nieruchomości we Włoszech spadły w ostatnich sześciu latach o ponad 20%. Jednocześnie Włochy odnotowały jeden z najwyższych wzrostów rentowności wynajmu mieszkań. Taka sytuacja sprzyja inwestorom.

27.06.2017 - Zmiany na hiszpańskim rynku nieruchomości

Nieruchomości w Hiszpanii są od wielu lat popularnym i atrakcyjnym przedmiotem zarówno inwestycji, jak i spekulacji. W obliczu pęknięcia bańki na rynku nieruchomości oraz kryzysu gospodarczego, od końca pierwszej dekady XXI wieku, ceny dużej części nieruchomości w Hiszpanii znacząco spadły.

15.06.2017 - Prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM współtwórcami Standardu Minimum Programu Etycznego w ramach Global Compact Network Polska

Kancelaria prawna SDZLEGAL SCHINDHELM jest członkiem United Nations Global Compact - największej na świecie platformy działającej na rzecz upowszechniania wśród prywatnych przedsiębiorców standardów zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i zapobiegania korupcji. Na poziomie krajowym inicjatywą zarządza Sieć Krajowa – Global Compact Network Polska.

28.03.2017 - Nowa specjalizacja Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM – kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców w kryzysie

Zespół prawników oraz doradców restrukturyzacyjnych i podatkowych zapewni pełne wsparcie dla dłużników i wierzycieli, również w przypadku upadłości międzynarodowych.

21.03.2017 - Kancelaria prawna SDZLEGAL SCHINDHELM doradzała w transakcji pozyskania finansowania dla Piwik PRO

Kancelaria prawna SDZLEGAL SCHINDHELM doradzała wrocławskiej spółce CLEARCODE, w toku transakcji pozyskania celowego finansowania zewnętrznego dla spółki zależnej Piwik PRO. W ramach podpisanej umowy inwestycyjnej spółka otrzymała łącznie 8 milionów złotych ze strony funduszu inwestycyjnego – Warsaw Equity Group oraz Tima Schumachera - międzynarodowego przedsiębiorcy i jednego z najbardziej uznanych europejskich ekspertów w dziedzinie on-line marketingu. Jest to jedna z większych inwestycji w spółkę typu start-up na polskim rynku.

17.03.2017 - Szkolenia z zakresu prawa antymonopolowego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą indywidualnych szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu prawa antymonopolowego. Proponujemy Państwu szkolenia dopasowane do profilu Państwa firmy, których celem jest nabycie praktycznych umiejętności identyfikacji ryzyk antymonopolowych.

09.03.2017 - Nowe biura SCHINDHELM w Hiszpanii

Z przyjemnością informujemy o otwarciu nowego biura LOZANO SCHINDHELM w Madrycie, którego działalność będzie wspierana przez znaną madrycką prawniczkę – Mercedes Aguado, posiadającą wieloletnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej transakcji transgranicznych. Kancelaria w Madrycie to kolejna - obok również niedawno otwartej kancelarii w Bilbao - nowa lokalizacja sieci SCHINDHELM w Hiszpanii. Prawnicy SCHINDHELM świadczą usługi w Hiszpanii także w Denii, Palma de Mallorca i Walencji. Więcej o usługach LOZANO SCHINDHELM w Hiszpanii

06.03.2017 - Podsumowanie Konferencji "Zamówienia publiczne w Niemczech i Austrii po implementacji nowych dyrektyw – analiza problemów praktycznych w kontekście polskich wykonawców”

W dniu 27.02.2017 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce zamówień publicznych w Niemczech i Austrii, której organizatorami byli Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM oraz wydawca miesięcznika PRZETARGI PUBLICZNE.

03.02.2017 - Prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM - Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. - współzałożycielami Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

3 lutego 2017 zostało utworzone Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Członkami założycielami Stowarzyszenia PZP są między innymi Mec. Anna Specht-Schampera - Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, która została członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

25.01.2017 - W dniu 25 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji

W posiedzeniu z ramienia Dolnośląskiej Loży Business Center Club brał udział Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w SDZLEGAL Schindhelm. Przedmiotem prac Komisji był projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, potocznie nazywany "Apteką dla aptekarza", który przyznawał prawo prowadzenia aptek wyłącznie farmaceutom, ograniczał liczbę aptek posiadanych przez jeden podmiot i wprowadzał kryterium liczby mieszkańców przypadających na aptekę. Projekt ma nie dotyczyć 15 tys. już funkcjonujących aptek, a nowe przepisy mają być dedykowane nowym podmiotom.

28.09.2016 - Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. otrzymała tytuł AMBASADORA POLSKIEJ GOSPODARKI 2016

w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

22.09.2016 - Śniadanie HR - zatrudnianie osób pozbawionych wolności

Kolejne z cyklu organizowanych przez Kancelarię Śniadań HR poświęcone zostało zagadnieniu zatrudnianie skazanych jako skutecznego rozwiązania doskwierającego wielu pracodawcom problemu braku rąk do pracy.

13.09.2016 - Mec. Tomasz Szarek delegatem Business Center Club na posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji (NDR).

Mec. Tomasz Szarek delegatem Business Center Club na posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji (NDR).

13.07.2016 - SDZLEGAL SCHINDHELM doradzała INDUSTRIAS ALEGRE POLAND Sp. z o.o w procesie nabycia udziałów w spółce będącej właścicielem nieruchomości w Biskupicach Podgórnych.

INDUSTRIAS ALEGRE to hiszpański dostawca części z tworzyw sztucznych dla m. in. Forda, Volkswagena i General Motors. Dzięki opisanej inwestycji w Biskupicach Podgórnych w Tarnobrzeskiej Specjalnej Stefie Ekonomicznej powstanie pierwszy zakład produkcyjny branży automotive zatrudniający docelowo ok. 300 pracowników. Poziom inwestycji przekroczy 100 milionów złotych.

08.07.2016 - Nowelizacja ustawy o odnalwialnych źródłach energii

Ustawa została opublikowana 28 czerwca 2016 r. i weszła w życie. 1 lipca 2016 r.

05.07.2016 - SDZLEGAL SCHINDHELM doradzała w procesie łączenia polskich struktur SSAB i RUUKKI

SDZLEGAL SCHINDHELM doradzała polskiej spółce z grupy SSAB (szwedzkiego producenta stali) w procesie połączenia z polskimi strukturami spółki RUUKKI, będącej częścią fińskiego koncernu Rautaruukki. Realizowany projekt był częścią międzynarodowej transakcji połączenia spółek SSAB AB (Szwecja) i Rautaruukki OY (Finlandia) o łącznej wartości 1,6 miliarda USD.

02.05.2016 - Memorandum dotyczące uchwalonej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

W dn. 14 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił, przyjmując poprawki Senatu, ostateczny tekst ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (dalej: Ustawa). Ustawa weszła w życie 30.04.2016 r.

05.04.2016 - SDZLEGAL SCHINDHELM w postępowaniu skargowym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM reprezentuje jedną z największych polskich uczelni publicznych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy sporu związanego z interpretacją umowy grantowej, finansowanej ze środków unijnych.

25.02.2016 - Podsumowanie konferencji: „Praktyka zamówień publicznych w Niemczech i Austrii” - Warszawa 18.02.2016 r.

Podsumowanie konferencji: „Praktyka zamówień publicznych w Niemczech i Austrii” - Warszawa 18.02.2016 r.

11.01.2016 - Konferencja "Nowoczesna Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie" - 30-31.03.2016 Kielce

Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych tematyką odpadów serdecznie zapraszamy w dniach 30-31 marca 2016 r. do Kielc na konferencję "Nowoczesna Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie" organizowaną przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi Urzędu Miasta Kielce i Targi Kielce S.A. Jest nam kolejny raz niezmiernie miło poinformować, iż w pierwszym dniu konferencji swoją prelekcję nt. "Zamówień publicznych w aspekcie gospodarki odpadami" wygłosi Partner SDZLEGAL SCHINDHELM zarządzający działem Prawa Zamówień Publicznych mec. Anna Specht-Schampera. Zapraszamy do udziału w konferencji !

28.12.2015 - Skarga oddalona – prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM reprezentowali zwycięskie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania jednego z centrów klinicznych, prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM reprezentowali konsorcjum firm, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu. Wartość zamówienia została ustalona przez zamawiającego na ok. 50 mln zł, co czyni ten przetarg jednym z największych postępowań w Polsce, których przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania szpitala.

08.12.2015 - Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. nowelizacja przepisów, bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo - szkolenie

W dniach 26 – 27 listopada odbyło się w Hotelu Marriott w Warszawie szkolenie organizowane przez portal Taxfin.pl pod tytułem „Podatek VAT, CIT, PIT w 2015 i 2016 r. nowelizacja przepisów, bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo”.

26.11.2015 - Forum HR w LSSE

Kolejne spotkanie z cyklu „Forum HR w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej” odbędzie się w środę 09.12.2015 o godz. 12.00 w Centrum Konferencyjnym LETIA w Legnicy, ul. Rycerska 24.

24.11.2015 - Rewolucyjne zmiany w umowach o pracę zawieranych na czas określony od 2016 roku

Wraz z Biurem Regionalnym AHK Polska we Wrocławiu zapraszamy na szkolenie: „Rewolucyjne zmiany w umowach o pracę zawieranych na czas określony od 2016 roku - zagadnienia praktyczne”.

21.11.2015 - Kolejna wygrana SDZLEGAL SCHINDHELM w postępowaniu skargowym na wyrok KIO – GDDKiA może wreszcie zawrzeć umowy na zarządzanie projektem oraz budowę Południowej Obwodnicy Warszawy.

Wyrokiem z dnia 17 listopada 2015r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił skargę konkurencyjnego wykonawcy i tym samym potwierdził prawidłowość wyboru oferty Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM.

19.11.2015 - Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM w postępowaniu ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) – precedensowy wyrok w sprawie wadium.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 14 października 2015r. uwzględnił skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wniesioną w imieniu Klienta (konsorcjum wiodących firm budowlanych) przez SDZLEGAL SCHINDHELM i oddalił odwołanie wniesione przez konkurencyjnego wykonawcę.

06.11.2015 - Ogólnopolski Zjazd RIPOK 2015 - 23.11.2015 Poznań

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na czwartą już odsłonę Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, który odbędzie się dnia 23 listopada 2015 r. w Poznaniu. Swoją prelekcję na temat: „MBP vs. Spalania. Kto przejmie strumień odpadów?” wygłosi radca prawny Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, partner naszej Kancelarii specjalizująca się w prawie zamówień publicznych oraz gospodarki odpadami

29.10.2015 - Wrocławskie Śniadanie Biznesowe 29.10.2015 - relacja

W imieniu własnym oraz AVANTA AUDIT serdecznie dziękujemy za tak liczne zaszczycenie nas swoją obecnością na kolejnym Wrocławskim Śniadaniu Biznesowym, które odbyło się 29.10.2015 w budynku Starej Giełdy we Wrocławiu. Po raz kolejny byliśmy świadkami wciągającej dyskusji oraz wymiany poglądów, które pokazują iż świadomość gospodarcza i prawna polskich przedsiębiorców stale rośnie.

28.10.2015 - Umowa o mediację w prawie polskim - wybrane uwagi

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu aplikantów radcowskich z naszej Kancelarii Pani Marty Macyszyn oraz Pana Marcina Śledzikowskiego pt. "Umowa o mediację w prawie polskim - wybrane uwagi", który ukazał się w październikowym numerze kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja C.H. Beck.

21.10.2015 - Statuetka Srebrnego Delfina dla filmów promocyjnych Schindhelm

Statuetka Srebrnego Delfina dla filmów promocyjnych Schindhelm

19.10.2015 - Relacja z konferencji: Ochrona własności intelektualnej polskich przedsiębiorców działających w Chinach

Zapraszamy na relację z wydarzenia współorganizowanego przez SDZLEGAL SCHINDHELM i SCHINDHELM Shanghai.

15.10.2015 - Konferencja - 30 Years of European Product Liability Law

SDZLEGAL SCHINDHELM jest sponsorem międzynarodowej konferencji p.t. „30 Years of European Product Liability Law”, organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

13.10.2015 - SDZLEGAL SCHINDHELM na XIII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

1 października 2015 r. w Katowicach odbyło się XIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.

02.10.2015 - „Klient nie szuka problemów, ale rozwiązań” – Wywiad z mec. Konradem Schampera, Partnerem Zarządzającym SDZLEGAL SCHINDHELM.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy, który w rozmowie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową podzielił się swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z wieloletniej praktyki w obsłudze prawnej klientów polskich i zagranicznych. Rozmowa dotyczyła między innymi różnic w sposobie pracy kancelarii prawnych w Polsce i na Zachodzie, doświadczeń niemieckich przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce oraz wyzwań, jakie stoją przed prawnikami i kancelariami prawnymi.

29.09.2015 - SDZLEGAL SCHINDHELM ekspertem na kongresie HR Summit 2015

W ramach cyklicznego wydarzenia poświęconego tematyce HR mec. Katarzyna Gospodarowicz, ekspert SDZLEGAL SCHINDHELM z zakresu prawa pracy, weźmie udział w dyskusji panelowej.

03.09.2015 - SDZLEGAL SCHINDHELM na XIV Seminarium dla operatorów komunalnych

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XIV Seminarium dla operatorów komunalnych, które odbędzie się w dniach 7-9 października 2015 r. w hotelu Trylogia w Zielonce koło Warszawy. W drugim dniu seminarium swoją prelekcję na temat: "Spalarnie vs Instalacje MPB. Bezpieczeństwo strumienia odpadów dla Instalacji MBP w świetle obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem przetargów w gminach" wygłosi radca prawny Anna Specht-Schampera, partner kierujący działem Prawa zamówień publicznych naszej Kancelarii. Więcej informacji związanych z seminarium mogą Państwo znaleźć pod linkiem.

01.09.2015 - Ochrona Praw Własności Intelektualnej w Chinach

Szanowni Państwo, SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z SCHINDHELM Shanghai ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję dotyczącą ochrony praw własności intelektualnej w Chinach, która odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. we Wrocławiu. Bezspornym jest, iż rynek chiński niesie za sobą nowe możliwości współpracy dla polskich przedsiębiorców. Jednakże polscy przedsiębiorcy muszą pamiętać, że współpraca ta pociąga za sobą nie tylko liczne korzyści, ale też pewne zagrożenia. Przedsiębiorcy muszą zadbać o własność intelektualną tworzoną w przedsiębiorstwie oraz w skuteczny sposób reagować na wszelkie próby naruszenia tej własności. Dość często dochodzi do naruszenia bądź próby naruszenia praw własności intelektualnej danego przedsiębiorcy poprzez wprowadzenie na określony rynek towarów podrobionych czy pirackich. Przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej mają w efektywny sposób pomagać przedsiębiorcom w walce z tymi zjawiskami oraz nieuczciwymi konkurentami, którzy, wykorzystując bezprawnie czyjąś własność intelektualną, osiągają z tego tytułu zysk lub inne korzyści. Podczas konferencji omówimy zakres ochrony praw własności intelektualnej w Chinach oraz cechy, które odróżniają system ochrony tych praw w Chinach od systemu występującego w Polsce. Data: 8 października 2015 r. Miejsce: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie) Wstęp wolny.

17.06.2015 - Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM przed Sądem Okręgowym w Warszawie w postępowaniu ze skargi na wyrok KIO

Postępowanie odwoławcze przed KIO oraz postępowanie skargowe przed Sądem Okręgowym prowadzili Partnerzy SDZLEGAL SCHINDHELM - mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz oraz mec. Anna Specht-Schampera, specjalizujące się w prawie zamówień publicznych.

11.06.2015 - Szkolenie „Zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, klauzule o zachowaniu poufności na gruncie stosunku pracy”

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie tematyki związanej z zakazami konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy, w tym w szczególności dopuszczalne i konieczne elementy umów o zakazie konkurencji, jak również zagadnienia związane z tajemnicą przedsiębiorstwa, w tym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa i warunki niezbędne do objęcia danych tajemnicą oraz klauzule o zachowaniu poufności z uwzględnieniem danych które skutecznie mogą być taką tajemnicą objęte.

11.05.2015 - Fotorelacja z Forum Rynku Nieruchomości w Aglomeracji Wrocławskiej

23 kwietnia 2015 r. odbyło się Forum Rynku Nieruchomości w Aglomeracji Wrocławskiej, którego współorganizatorem była Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia, dostępnej na stronie organizatora Forum - Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.

15.04.2015 - SDZLEGAL SCHINDHELM w roli eksperta prawnego na dwóch konferencjach poświęconych problematyce gospodarki odpadami komunalnymi

Mec. Anna Specht-Schampera wystąpi w roli eksperta na dwóch konferencjach w Jachrance organizowanych w dniach 22 kwietnia oraz 23-24 kwietnia 2015 r. przez Ekorum.

10.04.2015 - Donoszenie w dobrej wierze nadal słabo chronione

Sygnalista to osoba, która działając w dobrej wierze i w trosce o dobro publiczne, ujawnia nieprawidłowości lub zachowania nieetyczne w miejscu pracy lub środowisku zawodowym, narażając się na mobbing, utratę pracy czy marginalizację zawodową.

09.04.2015 - Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM przed Sądem Najwyższym w Warszawie

Prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM przygotowali kasację, w której zakwestionowali zarówno prawidłowość procedowania (zarzut dotyczył dokonania powierzchownego rozpoznania apelacji od wyroku Sądu Okręgowego), jak i adekwatność przyznanego zadośćuczynienia z perspektywy rozmiarów krzywdy doznanej przez wnioskodawcę.

08.04.2015 - SDZLEGAL SCHINDHELM na V Konferencji "Paliwa z odpadów"

W dniach 24-26.03.2015 r. w Iławie odbyła się V Konferencja pod tytułem "Paliwa z odpadów". Ekspertem SDZLEGAL SCHINDHELM w ramach dyskusji panelowej w dniu 24.03.2015 r. na temat prawnych aspektów produkcji i stosowania paliw z odpadów była mec. Anna Specht-Schampera.

02.04.2015 - Członek zarządu jako pełnomocnik spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia na tle praktyki

Zapraszamy do lektury artykułu aplikanta radcowskiego Marcin Śledzikowskiego pod tytułem „Członek zarządu jako pełnomocnik spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia na tle praktyki”, który ukazał się 2 kwietnia 2015 r. w 6 numerze Przeglądu Radcowskiego wydawanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. W przedmiotowym artykule autor przedstawił rozważania na temat możliwości ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem spółki, w której pełni on swoją funkcję. Komentowane rozwiązanie może stanowić ciekawą alternatywę dla przedsiębiorców, zdarzają się bowiem sytuacje, gdy potrzeba dokonania określonej czynności prawnej występuje w okresie, w którym współdziałanie członków zarządu jest niemożliwe lub znacznie utrudnione np. w skutek choroby jednego z nich. Artykuł dostępny jest pod linkiem.

31.03.2015 - Ochrona konkurencji w przetargach publicznych

W związku z licznymi wątpliwościami, jakie wywołuje praktyka wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej polegająca na składaniu przez nich ofert na różne części tego samego zamówienia w sytuacji, gdy zamawiający ograniczył możliwość składania ofert tylko do jednej z tych części, zapraszamy do lektury artykułu Łukasza Zalewskiego „Oferty grupy kapitałowej", który ukazał się w marcowym numerze miesięcznika Przetargi Publiczne. W tekście znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, czy w takim przypadku na podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej spoczywa w ogóle obowiązek wykazania, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji, a jeżeli tak, to przez pryzmat jakich czynników należy oceniać ewentualny wpływ tych powiązań na konkurencję w postępowaniu. http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/spis-tresci,341,marzec-2015.html Zainteresowanym tematyką uczciwej konkurencji w przetargach polecamy także artykuł współautorstwa Katarzyny Skiby-Kuraszkiewicz i Łukasza Zalewskiego „Jak walczyć z nieuczciwymi wykonawcami” - temat lutowego numeru miesięcznika Przetargi Publiczne. http://www.przetargipubliczne.pl/archiwum/spis-tresci,336,luty-2015.html”

26.03.2015 - Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM w postępowaniu skargowym na wyrok KIO przed Sądem Okręgowym w Poznaniu

Prawnicy Działu Zamówień Publicznych SDZLEGAL SCHINDHELM reprezentowali w postępowaniu odwoławczym jedną z największych firm sektora budowlanego w Polsce. Izba uznała za zasadny zarzut podnoszony prawników SDZLEGAL SCHINDHELM dotyczący bezpodstawnego wykluczenia wykonawcy z postępowania. Jednocześnie jednak KIO uznała czynność odrzucenia oferty wykonawcy za prawidłową, wskazując, że choć na gruncie SIWZ dopuszczalna była swoboda w kształtowaniu cen w zakresie wysokości cen jednostkowych była dopuszczalna, to nie obejmowała ona zakresu prac, które miały być w danej pozycji wycenione. Na tej zasadzie Izba oddaliła odwołanie.

20.03.2015 - Dane osobowe: Informacje o aplikującym na etat nie przepłyną swobodnie.

Zapraszamy do lektury artykułu mec. Katarzyny Gospodarowicz pod tytułem "Dane osobowe: Informacje o aplikującym na etat nie przepłyną swobodnie", który ukazał się 19.03.2015 "Rzeczpospolitej". Autorka syntetycznie przedstawiła problemy, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy na etapie rekrutacji pracowników.

16.03.2015 - Sukces Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM w postępowaniu odwoławczym przed KIO oraz skargowym przed Sądem Okręgowym w Olsztynie

Krajowa Izba Odwoławcza w listopadzie 2014 r. nakazała odrzucenie najkorzystniejszej oferty z uwagi na rażąco niską cenę oraz potwierdziła konieczność odrzucenia oferty kolejnego wykonawcy z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił skargi skarżących wykonawców na wyrok KIO.

10.03.2015 - SDZLEGAL SCHINDHELM uczestnikiem V Konferencji "Paliwa z odpadów. Prawo-Inwestycje-Innowacje-Rynek."

24-26 marca 2015 r., Iława Mec. Anna Specht-Schampera ekspertem w dyskusji panelowej. Więcej ...

12.02.2015 - Szkolenie: „Obowiązki przedsiębiorców w świetle nowych regulacji prawnych. Zmiany w przepisach dotyczących odpadów. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”

SDZLEGAL SCHINDHELM oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Biuro Regionalne we Wrocławiu zapraszają ...

22.12.2014 - Praca Kancelarii w okresie świąteczno - noworocznym

Więcej...

05.12.2014 - W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie organizowane przez SDZLEGAL SCHINDHELM

Więcej...

28.10.2014 - VI Konferencja "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów" - Wrocław, 28-30.10.2014 r.

W dniach 28-30 października 2014 r. we Wrocławiu odbędzie się VI Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów. W drugim dniu konferencji tj. 29 października swój wykład pt. „Selektywna zbiórka w przetargach” wygłosi mec. Anna Specht-Schampera.

14.10.2014 - SDZLEGAL SCHINDHELM na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO.

W dniach 14-17 października 2014 r. w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO, największe w kraju targi poświęcone m.in. odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska oraz gospodarce komunalnej.

30.09.2014 - Workshop: „Jak skutecznie eliminować ryzyka naruszenia prawa pracy oraz prawa konkurencji w firmie?”, Wrocław, 30.09.2014

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Biuro Regionalne we Wrocławiu oraz SDZLEGAL SCHINDHELM zapraszają w dniu 30.09.2014r. do Wrocławia na szkolenie „Jak skutecznie eliminować ryzyka naruszenia prawa pracy oraz prawa konkurencji w firmie?”

29.09.2014 - Problematyka konsumencka w branży deweloperskiej i nieruchomościach – najnowsze zmiany w prawie i bieżąca praktyka – Warszawa, 29-30.09.2014 r.

W dniach 29-30 września 2014 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbędą się warsztaty poświęcone problematyce konsumenckiej w branży deweloperskiej i nieruchomościach – najnowsze zmiany w prawie i bieżąca praktyka. W drugim dniu konferencji tj. 30 września 2014 r. swój wykład pt. „Pobieranie i rozliczanie zadatków, zaliczek i zapłat oraz naliczanie kar umownych, w zależności od etapu realizacji inwestycji” wygłosi Partner SDZLEGAL kierujący działem Prawa Nieruchomości dr Agnieszka Łuszpak-Zając.

18.09.2014 - Wrocławskie Śniadanie Biznesowe – 18.09.2014 r. - fotorelacja

W dniu 18 września 2014 r. odbyło się kolejne Wrocławskie Śniadanie Biznesowe dla przedsiębiorców organizowane przez SDZLEGAL SCHINDHELM i AVANTA AUDIT pod patronatem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ze strony SDZLEGAL SCHINDHELM spotkanie poprowadzili Tomasz Szarek, Wojciech Dubis oraz Katarzyna Gospodarowicz. Tematem przewodnim śniadania było przybliżenie słuchaczom bieżącej sytuacji gospodarczej oraz omówienie wybranych aktualności i zmian w przepisach prawa dotyczących firm i przedsiębiorców. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją ze spotkania.

10.09.2014 - XVIII Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami – rok doświadczeń w budowaniu nowego modelu gospodarki odpadami, 2-4 września 2014 r, Iława

W dniach 2-4 września 2014 r. w Iławie odbyła się XVIII Konferencja Kompleksowa Gospodarka Odpadami – rok doświadczeń w budowaniu nowego modelu gospodarki odpadami. W pierwszym dniu konferencji tj. 2 września swój wykład pt. „Czy można pozbawić instalację statusu RIPOK-u” wygłosiła mec. Anna Specht-Schampera.

02.07.2014 - Sdzlegal Schindhelm uczestniczy w tworzeniu ustawy dot. ochrony sygnalistów

W dniu 26 czerwca 2014 r. odbyła się debata ekspercka zorganizowana przez Fundację im. Stefana Batorego z Warszawy pt. „Sygnaliści w Polsce: uwarunkowania prawne, społeczne i organizacyjne – stan obecny, perspektywy rozwoju działań”. W debacie wzięła udział Mec. Katarzyna Gospodarowicz z Kancelarii Sdzlegal Schindhelm. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sędziowie, inspektorzy pracy, rzecznicy etyki dużych przedsiębiorstw, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zawiązała się grupa robocza, której celem będzie wyjście z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą ochrony sygnalistów w Polsce. Zadaniem Sdzlegal Schindhelm w ramach tych prac będzie ochrona interesów pracodawcy, bowiem wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, iż taki akt prawny nie może być ukierunkowany wyłącznie na pracownika. Istotne jest uwzględnienie również interesów pracodawców. Obecnie Fundacja czeka na ekspertyzę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ochrony sygnalistów na bazie obowiązującego ustawodawstwa, od której wyników uzależnia dalsze kroki.

26.06.2014 - Prawnicy z sieci Schindhelm z Austrii i Polski na Forum Prawników Korporacyjnych, 8-9 Września 2014 Warszawa

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Forum Prawników Korporacyjnych, które odbędzie się w dniach 8-9 września 2014 r. w Warszawie. Tematem przewodnim Forum będą dobre praktyki w zakresie zarządzania działami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem problemów stosowania polityki compliance w firmach, tematyki zmian w przepisach prawa i kodeksów mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm, oraz zagadnień związanych z komunikacją i współpracą z innymi działami w firmie.

18.06.2014 - Zrozumieć zmowę – fotorelacja

W dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne Wrocławskie Śniadanie Biznesowe dla przedsiębiorców. Spotkanie poprowadzili Jarosław Fidala oraz Tomasz Szarek specjaliści z zakresu prawa spółek oraz prawa antymonopolowego SDZLEGAL SCHINDHELM. Tematem przewodnim śniadania było przybliżenie słuchaczom tematyki tzw. zmów cenowych oraz niedozwolonych porozumień, ze szczególnym naciskiem na wskazanie ryzyk wynikających z przedmiotowych działań. Wydarzeniu patronowała Polsko-Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, AVANTA Auditors&Advisors oraz Spółka i Prawo.

06.06.2014 - "Jak uczestniczyć w przetargach organizowanych przez Bank Światowy oraz jak korzystać z kapitałów IFC ?" – warsztaty, Warszawa, 23 czerwca 2014 r.

23 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędą się organizowane przez PAIiIL oraz Bank Światowy, we współpracy z Konfederacją Lewiatan warsztaty „Jak uczestniczyć w przetargach organizowanych przez Bank Światowy” (case study) skierowane do specjalistów z firm konsultingowych, na których swój wykład pt. „Porównanie procedury przetargowej Banku Światowego z procedurą przetargową według ustawy polskiej o zamówieniach publicznych. Aspekty prawne przy zawiązywaniu porozumień w ramach konsorcjów tworzonych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków BŚ” wygłosi mec. Anna Specht-Schampera. Zachęcamy do zapoznania się z programem warsztatów pod linkiem: http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=22469

15.05.2014 - Fotorelacja z Wrocławskiego Śniadania Biznesowego

W dniu 17 kwietnia 2014 roku odbyło się kolejne Wrocławskie Śniadanie Biznesowe. Spotkanie poprowadzili Grzegorz Warzocha z Avanta Audit i Tomasz Szarek z SDZLEGAL SCHINDHELM. Tematem przewodnim były aktualności z otoczenia prawno-gospodarczego przedsiębiorców. Wydarzeniu patronowała Polsko-Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Spółka i Prawo. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją ze spotkania.

09.05.2014 - SDZLEGAL SCHINDHELM doradzała w zakresie stworzenia modelu struktury prawnej zarządzającej pierwszym w Polsce Miastem Zrównoważonym Siewierz-Jeziorna.

SDZLEGAL SCHINDHELM doradzała w zakresie stworzenia modelu struktury prawnej zarządzającej pierwszym w Polsce Miastem Zrównoważonym Siewierz-Jeziorna. Za realizację projektu ze strony Kancelarii odpowiadali mec. dr Agnieszka Łuszpak-Zając szefowa departamentu prawa nieruchomości (Partner), oraz mec. Tomasz Szarek szef departamentu prawa korporacyjnego (Partner).

09.05.2014 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż w przypadku spółek kapitałowych, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dnia 30 czerwca upływa termin do zatwierdzenia przez właściwy organ rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013.

17.04.2014 - Wrocławskie Śniadanie Biznesowe - 17.04.2014 - SDZLEGAL SCHINDHELM & AVANTA AUDIT

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu z cyklu Wrocławskich Śniadań Biznesowych, współorganizowanym przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową, AVANTA Auditors&Advisors oraz Kancelarię Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM.

14.03.2014 - SDZLEGAL SCHINDHELM Partnerem Głównym Konferencji Naukowej „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, która odbędzie się 14 marca 2014 r. na wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

18.02.2014 - XXIV Konferencja "Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów"

XXIV Konferencja "Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów" 18-20.02.2014 Zakopane Wykład Mec. Anny Specht-Schampera "Warunki formalno-prawne tworzenia funduszu rekultywacyjnego w poszczególnych formach organizacyjnych instalacji".

07.02.2014 - W dniu 24 grudnia 2013r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nowe regulacje dotyczą ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych. Ustawa zmieniająca wprowadziła definicję „umowy o podwykonawstwo”. Uchyliła ona ponadto obowiązujący dotychczas art. 36 ust. 4 i 5 Pzp, zastępując go art. 36a i art. 36b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2013r., poz. 907, ze zm., dalej jako: „Pzp”).

28.01.2014 - "Niemiecki klient również nie płaci!?" Szkolenie, Wrocław 28.01.2014

Szkolenie to ułatwi uczestnikom posługiwanie się różnymi tekstami ustaw i przepisami prawnymi. Ma ono również na celu wprowadzenie do podstaw prawa, nieodzownego dla sprawnego poruszania się w kwestiach prawnych.

21.01.2014 - X Jubileuszowa Konferencja Nowe prawo w ochronie środowiska, Poznań, 20-21 stycznia 2014 r.

Wykład Mec. Anny Specht-Schampera: „Organizacja gospodarki odpadami w nowym systemie prawnym – egzekwowanie zapisów ustawy na poziomie gminnym”

19.11.2013 - Prawnicy – dzieciom

Finał akcji charytatywnej fundacji Między Niebem A Ziemią raz kolejny we Wrocławiu

19.11.2013 - Projekt ustawy o OZE skierowany do konsultacji

12 listopada 2013 r. Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych kolejny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

12.11.2013 - SDZLEGAL SCHINDHELM - Nasza załoga kolejny raz uczestniczyła w 2. Rajdzie historycznym

W dniach 5 – 9 września odbyła się II edycją historyczna Rajdu Polski nawiązująca do tradycji Rajdu Polski, a formułą do Rallye Monte Carlo Historique tzn. odbywana jest jako rajd na regularność.

29.10.2013 - Wykład Mec. Anny Specht-Schampera w trakcie warsztatów komunalnych „Kontrole i kary w gospodarce odpadami”

Mec. Anna Specht-Schampera wygłosiła wykład w trakcie warsztatów komunalnych zorganizowanych w dniu 29 października 2013 roku w Poznaniu.

18.10.2013 - SDZLEGAL SCHINDHELM na VIII Forum przetargów publicznych, 14-16.10.2013, Jachranka k. Warszawy

18.10.2013 - Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się farmom wiatrowym

10.10.2013 - SDZLEGAL SCHINDHELM doradcą prawnym w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu

07.10.2013 - Doing business in China – kolejna edycja już jesienią 2013 roku

Z przyjemnością informujemy, iż 7 października 2013 roku odbędzie się kolejna edycja seminarium SDZLEGAL SCHINDHELM z cyklu „DOING BUSINESS IN CHINA”.

26.09.2013 - Szkolenie: Optymalizacja wynagrodzeń członków zarządu i menedżerów z uwagi na koszty podatkowe i ZUS

Umowa o pracę to tradycyjna, ale najdroższa forma współpracy z menedżerem. W wielu wypadkach zmiana formy współpracy lub wypłacanie wynagrodzenia z kilku tytułów może znacząco zwiększyć przychody menedżera, a także zmniejszyć obciążenia przedsiębiorcy, dla którego menedżer świadczy swoje usługi.

19.09.2013 - Szkolenie: opodatkowanie spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej na gruncie projektu nowelizacji CIT i PIT

W dniu 6 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku CIT i PIT. Zgodnie z jego założeniami spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne od dnia 1 stycznia 2014 roku staną się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do tej pory ich dochody nie podlegały opodatkowaniu, opodatkowany był jedynie dochód ich wspólników.

03.09.2013 - Wykład Mec. Anny Specht-Schampera na konferencji - „Kompleksowa gospodarka odpadami” Warszawa 03.09.2013 - 05.09.2013

1 lipca 2013 r. wdrożony został nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym kraju. Gmina przejęła obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Czy gminy zdążyły przygotować się do zmian? Jeżeli nie to dlaczego?

06.08.2013 - "SPÓŁKA I PRAWO" BLOG SDZLEGAL SCHINDHELM

Odwiedź naszego bloga "Spółka i prawo". Prowadzą go prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM specjalizujący się w prawie spółek i prawie ochrony konkurencji.

05.08.2013 - Działanie specjalnych stref ekonomicznych zostało przedłużone do 2026 roku

Dnia 23 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła 14 rozporządzeń wprowadzających regulację wydłużającą o 6 lat termin funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych tj. do 2026 roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców obecnych już w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz tych, którzy chcą rozpocząć w nich swoją działalność.

19.06.2013 - Szkolenie we Wrocławiu - 19.06.2013 „Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce i w Niemczech podobieństwa i różnice. Pułapki dla pracodawców i korzyści dla pracowników.”

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Biuro Regionalne we Wrocławiu zaprasza wspólnie z kancelarią SDZLegal Schindhelm w dniu 19.06.2013r. do Wrocławia na szkolenie „Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce i w Niemczech podobieństwa i różnice. Pułapki dla pracodawców i korzyści dla pracowników.”

19.06.2013 - Szkolenie „Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce i w Niemczech”

18.06.2013 - SZKOLENIE WROCŁAW 18.06.2013 - SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z PZU S.A. zapraszają na szkolenie „Odpowiedzialność członków zarządu, prokurentów i pełnomocników”

Zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane przez Kancelarię Prawną SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z PZU SA. Tym razem zajmiemy się bardzo ciekawym tematem odpowiedzialności członków zarządu, prokurentów i pełnomocników w spółkach kapitałowych.

13.06.2013 - SDZLEGAL SCHINDHELM wspiera organizację wystawy fotograficznej we Wrocławiu

„1 autre . de vue - inny punkt widzenia” – taki tytuł nosi wystawa fotograficzna organizowana przez studentów Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

22.03.2013 - Szkolenie „Delegowanie pracowników do pracy na terenie Unii Europejskiej"

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Biuro Regionalne we Wrocławiu zaprasza wspólnie z kancelarią SDZLegal Schindhelm w dniu 11.04.2013r. do Wrocławia na szkolenie „Delegowanie pracowników do pracy na terenie Unii...

14.03.2013 - VIII Konferencja WODY OPADOWE – ASPEKTY PRAWNE, EKONOMICZNE I TECHNICZNE 23-24 kwietnia 2013 r., Wrocław

Serdecznie zapraszamy na VIII Konferencję „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne„ organizowaną w dniach 23-24 kwietnia 2013 we Wrocławiu przez ABRYS. Ze strony SDZLEGAL SCHINDHELM na konferencji wystąpi...

04.03.2013 - Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia: „Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia”

W związku z dużym zainteresowaniem zapraszamy na kolejną edycję szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia. Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom informacji dotyczącej tego w...

04.03.2013 - Radio w samochodzie służbowym a abonament radiowy

Za każdy odbiornik radiowy zainstalowany w samochodzie firmowym trzeba opłacać abonament. Ile jest w firmie samochodów służbowych wyposażonych w radioodbiornik, tyle razy trzeba opłacić abonament radiowy. Resort finansów, by...

21.02.2013 - UWAGA: NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKICH ZAMAWIAJĄCY MOŻE ŻĄDAĆ OD WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 19 lutego 2013r. Prezes Rady Ministrów wydał nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców, oraz form, w jakich dokumenty te...

11.01.2013 - Szkolenie: Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie prawa antymonopolowego w Polsce z uwzględnieniem praktyki niemieckiej

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Biuro Regionalne we Wrocławiu zaprasza wspólnie z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM na szkolenie pt. Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie prawa antymonopolowego w Polsce z …

07.12.2012 - SDZLEGAL SCHINDHELM kolejny raz ciężko „pracuje” w Fabryce Świętego Mikołaja!

Po raz kolejny SDZLEGAL SCHINDHELM uczestniczy w akcji charytatywnej Gazety Wyborczej i Fundacji Agora „Fabryka Świętego Mikołaja”. W tym roku dzięki uczestnikom akcji udało się już uzbierać prawie 160 tys. złotych. A wszystko …

19.11.2012 - Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej - śniadanie biznesowe SDZLEGAL SCHINDHELM

Brytyjsko Polska Izba Handlowa i SDZLEGAL SCHINDHELM zapraszają na śniadanie biznesowe poświęcone tematowi "Jak wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialność wspólników spółki jawnej?"' Aktualnie w Polsce zarejestrowane …

14.11.2012 - Relacja ze Śniadania z Rzeczpospolitą z udziałem Mec. Anny Specht-Schampera

Zapraszamy do obejrzenia relacji video ze Śniadania z Rzeczpospolitą, którego partnerem merytorycznym była kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM. Tym razem tematem śniadania było "Prawo zamówień publicznych i nowe zasady …

06.11.2012 - Szkolenie - Jak bezpiecznie i korzystnie wprowadzić zewnętrznego inwestora do własnej spółki - 15.11.2012

Zapraszamy na najbliższe szkolenie SDZLEGAL SCHINDHELM zatytułowane „Jak bezpiecznie i korzystnie wprowadzić zewnętrznego inwestora do własnej spółki?”. Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2012 we Wrocławiu w godzinach od 9.00 do …

05.11.2012 - SDZLEGAL SCHINDHELM w roli Partnera Merytorycznego debaty organizowanej przed Dziennik Rzeczpospolita

SDZLEGAL SCHINDHELM występuje w roli Partnera Merytorycznego debaty organizowanej przed Dziennik Rzeczpospolita pod tytułem „Prawo zamówień publicznych i nowe zasady realizowania inwestycji drogowych-sposób na usprawnienie …

17.10.2012 - Szkolenie „Prawne i podatkowe zalety optymalizacji przy wykorzystaniu spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej”

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Biuro Regionalne Wrocław zaprasza wspólnie z kancelarią „SDZLEGAL SCHINDHELM” w dniu 24.10.2012 do Wrocławia na szkolenie pt.: „Prawne i podatkowe zalety optymalizacji przy wykorzystaniu …

24.09.2012 - Załoga Sdzlegal Schindhelm wystartowała w I Rajdzie Polski Historycznym

Automobilklub Krakowski postanowił zorganizować, w pięknych plenerach małopolski, I edycję historyczną Rajdu Polski mającą w swoim założeniu nawiązywać do tradycji Rajdu Polski, a formułą do Rallye Monte Carlo Historique. O …

20.08.2012 - Konferencja Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych

W dniach 13-14 września 2012 r. w Gliwicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja "Bioodpady - Kompostownie jako niezbędny element redukcji poziomu odpadów biodegradowalnych", organizowana przez EKORUM. W …

20.08.2012 - 41. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast 19.09. - 22.09.2012

W dniach 19.09. - 22.09.2012 r. odbywa się 41. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. W czasie zjazdu Mec. Anna Specht-Schampera wygłosi wykład "Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o utrzymaniu …

13.08.2012 - SDZLEGAL SCHINDHELM uzyskuje dla spółek MAX BÖGL zabezpieczenie w sporze z Gminą Wrocław i spółką Wrocław 2012 Sp. z o.o. w sprawie budowy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM wspólnie z Kancelarią CMS Cameron McKenna uzyskały dla swoich klientów - spółki MAX BÖGL Polska Sp. z o.o. oraz spółki MAX BÖGL Bauunternehmung GmbH&Co.KG zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie …

25.06.2012 - PRZYPOMNIENIE - ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Szanowni Państwo, przypominamy, iż z dniem 30 czerwca upływa termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego w jednostkach, w których rok obrotowy kończy się 31 grudnia. Do tego dnia powinny zostać także przeprowadzone …

15.06.2012 - Szkolenie „Współpraca z ochroną przedsiębiorstwa – aspekty prawne i praktyczne”

Zapraszamy na szkolenie:„Współpraca z ochroną przedsiębiorstwa – aspekty prawne i praktyczne” Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych informacji dotyczących zasad konstruowania bezpiecznych umów z firmami świadczącymi …

16.05.2012 - „Prawo pracownika do ochrony prywatności. Co wolno pracodawcy w zakresie kontroli, identyfikacji, wizerunku i pozyskiwaniu informacji o pracowniku.”

Zapraszamy na szkolenie: „Prawo pracownika do ochrony prywatności. Co wolno pracodawcy w zakresie kontroli, identyfikacji, wizerunku i pozyskiwaniu informacji o pracowniku.” Jego podstawowym celem jest dostarczenie …

25.04.2012 - Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa PALIWA Z ODPADÓW

W dniach 30 maja – 1 czerwca Abrys Sp. z o.o. organizuje w Chorzowie Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową – Paliwa z Odpadów. W ramach konferencji Anna Specht-Schampera z SDZLEGAL SCHINDHELM wygłosi wykład „Instalacja do …

16.04.2012 - Prawne i podatkowe zalety optymalizacji prowadzonej działalności przy wykorzystaniu spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym szkoleniu organizowanym przez SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z TRINITY CORPORATE SERVICES dotyczącym zalet optymalizacji prowadzonej działalności przy wykorzystaniu spółki …

13.04.2012 - Warsztaty „Praktyczne aspekty transakcyjnego procesu due diligence ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów wymiany informacji sensytywnych.”

SDZLEGAL SCHINDHELM wspólnie z Kołem Naukowym Cywilistów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na praktyczne warsztaty dla studentów, jak i wszystkich zainteresowanych w …

10.04.2012 - Konferencja "Problemy wdrażania reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"

W dniu 16 maja 2012 r. Wydawnictwo Wolters Kluwers organizuje w Warszawie konferencję „Problemy wdrażania reformy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. W toku konferencji Anna Specht-Schampera z SDZLEGAL SCHINDHELM …

10.04.2012 - Interdyscyplinarna konferencja naukowa

„System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych”

21.03.2012 - Ogólnopolska Konferencja „Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami”

W dniach 12-13 kwietnia 2012 r. w Rzeszowie EKORUM organizuje konferencję pod nazwą „Związki gmin jako regiony gospodarki odpadami” W trakcie konferencji Mec. Anna Specht-Schampera z SDZLEGAL SCHINDHELM wygłosi wykład pt. Gminy …

20.03.2012 - Konferencja “Prawo zamówień publicznych po i przed nowelizacjami”

W dniach 23-25 marca 2012 roku w Rzucewie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych organizuje konferencję pod nazwą „Prawo Zamówień Publicznych po i przed nowelizacjami” W trakcie konferencji Mec. Anna …

13.03.2012 - Praktyki zakupowe w kontekście ryzyk antymonopolowych

SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP) poprowadzi seminarium na temat ryzyk antymonopolowych, które wynikają z konieczności przestrzegania przez przedsiębiorców reguł prawa …

09.03.2012 - SDZLEGAL SCHINDHELM - ustawa o odnawialnych źródłach energii

W dniu 6 lutego 2012 roku zakończył się okres składania uwag do przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem prawników SDZLEGAL …

09.03.2012 - SDZLEGAL SCHINDHELM laureatem nagrody „Gazele Biznesu 2011”

Kancelaria SDZLEGAL SCHINDHELM kolejny raz została laureatem nagrody Gazele Biznesu w rankingu prowadzonym przez Dziennik Puls Biznesu

23.02.2012 - SDZLEGAL SCHINDHELM sponsorem przedsięwzięcia „Trzy kraje – Trzy miasta 2012”

SDZLEGAL SCHINDHELM jest jednym ze sponsorów przedsięwzięcia „Trzy kraje – Trzy miasta 2012”, w ramach którego Drezdeńska Nowa Żydowska Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Michaela Hurshell wykona koncerty w Dreźnie, Strasburgu …

09.02.2012 - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami

AHK Polska wraz z kancelarią prawniczą Schampera, Zając, Dubis i Wspólnicy Sp. k zaprasza na praktyczne szkolenie „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami" Dla wielu …

06.02.2012 - URZĄD PRZYGOTOWANY DO PRZEJĘCIA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W dniu 10 lutego 2012 r. Mec. Anna Specht-Schampera poprowadzi wykład pod tytułem: ORGANIZOWANIE PRZETARGU I ZAWIERANIE UMÓW W ŚWIETLE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH. Wykład jest częścią …

11.01.2012 - SDZLEGAL SCHINDHELM partnerem Programu Studiów z Europejskiego Prawa Prywatnego dla Doktorantów (PEPP)

SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim przeprowadzi wykłady w ramach Studiów z Europejskiego Prawa Prywatnego dla Doktorantów europejskich uczelni. Program Studiów z Europejskiego Prawa Prywatnego dla …

24.11.2011 - SDZLEGAL SCHINDHELM wspiera Fundację Między Niebem a Ziemią

Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria Prawna SDZLEGAL SCHINDHELM uczestniczy w projekcie KOBIETY PRAWA - akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację Między Niebem a Ziemią. Celem tegorocznej akcji jest zbieranie środków …

14.11.2011 - Zaproszenie - Sounds of law

Szanowni Państwo, Zapraszamy na wieczór inaugurujący przystąpienie Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy do międzynarodowej sieci SCHINDHELM - zrzeszającej kancelarie prawne z biurami w Europie środkowej i …

16.10.2011 - SZKOLENIE: "Praca w godzinach nadliczbowych"

Opis szkolenia Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Biuro Regionalne we Wrocławiu zaprasza na szkolenie pt.:„Praca w godzinach nadliczbowych”. Szkolenie będzie przeprowadzone w języku polskim i przybliży słuchaczom, …

07.10.2011 - Konferencja

Nowe rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi - skutki przejęcia przez gminy własności nad odpadami

08.09.2011 - SDZLEGAL jako członek SCHINDHELM

SDZLEGAL dołączył do SCHINDHELM - międzynarodowej sieci kancelarii prawnych.

01.09.2011 - VI Forum Przetargów Publicznych w Jachrance k. Warszawy

Prawo zamówień publicznych w praktyce – analiza punktów krytycznych, problemów interpretacyjnych i orzecznictwa

- Mechanizmy przeciwdziałania skutkom wzrostu cen energii - kolejne ważne terminy dla przedsiębiorców

Przypominamy o kolejnych obowiązkach przedsiębiorców, którzy chcą maksymalnie wykorzystać przysługujące im uprawnienia mające na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej.

- Alert prawny - Zasady sprawozdawczości finansowej w dobie elektronizacji

Począwszy od 1 października 2018 r. istotnym zmianom uległy zasady sporządzania sprawozdań finansowych i ich zgłaszania do właściwych instytucji. Elektronizacja sprawozdawczości finansowej w praktyce rodzi wiele problemów, w szczególności dla spółek w których wszyscy członkowie zarządu są obcokrajowcami.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelarię (SDZLEGAL Schindhelm)

Szanowni Państwo, w dniu 25.05.2018 rozpoczęły stosowanie przepisy unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. W związku ze zmieniającymi się przepisami, a także z tym, że w ramach współpracy z Kancelarią Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. (SDZLEGAL Schindhelm) przetwarzamy Państwa dane osobowe, informujemy o tym, że:

- Korzystny dla Klienta kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok sądu administracyjnego w sprawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 28 września 2017r. stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. nr XXXI/551/17 w przedmiocie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w części, w której instalacja prowadzona przez Klienta Kancelarii została określona jako instalacja o statusie zastępczym, a nie jako instalacja o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

- Ministerstwo Finansów ostrzega przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Na stronie Ministerstwa Finansów można zapoznać się z kolejnym ostrzeżeniem przed optymalizacją podatkową (http://bit.ly/2izhNgF). Tym razem odniesiono się do wykorzystywania w ramach międzynarodowych grup kapitałowych podmiotów pośredniczących, które zarejestrowano na terytorium UE/EOG (np. w Luksemburgu), a które są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby transferu dywidend z Polski poza obszar UE/EOG, w szczególności do „jurysdykcji o bardzo niskim poziomie opodatkowania oraz o liberalnych wymaganiach regulacyjnych” (np. na wyspę Jersey).

- Mec. Anna Specht-Schampera po raz kolejny została wyróżniona przez Chambers&Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych

Chambers&Partners od 1990 r. bada rynek usług prawniczych w celu rekomendowania swoim klientom uznanych i godnych polecenia prawników na całym świecie. Niezależność i obiektywizm zespołu Chambers&Partners czyni przedstawiane przez nich analizy oraz rankingi wiarygodnymi i niezmiernie pomocnymi.

- Aktualnie poszukujemy Radcy Prawnego lub Adwokata do zespołów: Prawa spółek i M&A oraz działu procesowego, a także Aplikanta radcowskiego/adwokackiego do zespołów Prawa nieruchomości oraz German Desk

Od kandydatów oczekujemy odpowiednio: doświadczenia w projektach z obszaru Prawa spółek, Prawa umów handlowych, fuzji i przejęć, doświadczenia w pracy w dziale procesowym, znajomości zagadnień Prawa nieruchomości.

- Konferencja "Poziomy odzysku i recyklingu – założenia a realia"

Konferencja "Poziomy odzysku i recyklingu – założenia a realia"

- Aktualnie poszukujemy: Radcy Prawnego/Adwokata, Aplikanta radcowskiego/adwokackiego, absolwenta studiów prawniczych

Aktualnie poszukujemy: Radcy Prawnego/Adwokata, Aplikanta radcowskiego/adwokackiego, absolwenta studiów prawniczych do zespołów: Prawa Zamówień Publicznych i Gospodarki Odpadami; Działu procesowego; Prawa umów handlowych; Prawa budowlanego; Prawa pracy;

- Mec. Anna Specht-Schampera – Partner SDZLEGAL SCHINDHELM wyróżniona przez Chambers & Partners

Mec. Anna Specht-Schampera została wyróżniona przez Chambers & Partnersjako specjalista prawa zamówień publicznych. prawniczych w celu rekomendowania swoim klientom uznanych i godnych polecenia prawników na całym świecie. Chambers & Partners od 1990 r. bada rynek usług Niezależność i obiektywizm zespołu Chambers & Partners czyni wiarygodnością przedstawiane przez nich analizy oraz rankingi wiarygodnymi.

- SDZLEGAL SCHINDHELM wspiera Projekt „LUNETA“ realizowany we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Projekt LUNETA jest jednym z punktów programu „Odzyskane sąsiedztwo”, którego inicjatorami są Fundacja Zukunft Berlin oraz miasto Wrocław. LUNETA jest instalacją multimedialną, dzięki której odwiedzający we Wrocławiu i Berlinie będą mogli przenieść się wirtualnie do miasta partnerskiego, spacerować po nim w czasie rzeczywistym, a także dowiedzieć się wiele o historii, teraźniejszości i przyszłości obu miast. Instalację będzie można odwiedzać przez dwa miesiące od maja do lipca 2016. We Wrocławiu LUNETA stanie przed Dworcem Głównym PKP, w Berlinie - na Potsdamer Platz.

- Radca prawny Katarzyna Gospodarowicz - Partner Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM

Radca prawny Katarzyna Gospodarowicz - Partner Kancelarii Sdzlegal Schindhelm

- Regionalna Konferencja „WPGO województwa lubuskiego”

6.10.2015 r., Zielona Góra. Konferencję otworzy wystapienie mec. Anny Specht-Schampera "Definicja RIPOK według znowelizowanej ustawy o odpadach i znaczenie dla WPGO".

- Kiedy przedsiębiorca odpowiada za działania pośrednika handlowego

Dear All, We would like to kindly invite you to read the article of the legal adviser from our Law Office Jaroslaw Fidala “When an entrepreneur is lialiable for the activity of the sales representative”, which was published in Wednesday's newspaper Rzeczpospolita (26.08.2015). The author in this article analyzes the negative effects arising for customers of a breach of competition law by sales representatives acting in the name and on behalf of principals.

- Uwaga na partnerów biznesowych zza Odry

Zapraszamy do lektury artykułu adwokata z naszej Kancelarii Aleksandry Krawczyk pt. "Uwaga na partnerów biznesowych zza Odry", który ukazał się we wczorajszym numerze Dziennika Gazeta Prawna (18.08.2015).W artykule autorka zwraca uwagę na ryzyka związane ze współpracą z niemieckimi przedsiębiorcami, którzy są zagrożeni niewypłacalnością. Autorka opisuje praktykę niemieckich syndyków, polegającą na zaskarżaniu czynności upadłych dokonanych aż na 10 lat przed ogłoszeniem upadłości. Jej skutkiem może być nałożenie także na polskiego przedsiębiorcę obowiązku zwrotu wszystkich wypłat otrzymanych w tym czasie od niemieckiego kontrahenta.

- Jak wyeliminować pracę na haju

Zapraszamy do lektury artykułu radcy prawnego Katarzyny Gospodarowicz oraz radcy prawnego Wojciecha Zająca kierujące działem Prawa Pracy naszej Kancelarii pt. "Jak wyeliminować pracę na haju", który ukazał się w czwartkowym numerze gazety Rzeczpospolita (13.08.2015). Autorzy przedstawili w nim praktyczne rozwiązania dla pracodawcy, wskazując jak może on poradzić sobie z problemem tzw. dopalaczy w zakładzie pracy, mimo braku regulacji ustawowej w tym zakresie.

- Kiedy składać pierwsze sprawozdanie finansowe

Zapraszamy do lektury artykułu aplikanta radcowskiego z naszej Kancelarii pt. „Kiedy składać pierwsze sprawozdanie finansowe”, który ukazał się we wczorajszym numerze gazety Rzeczpospolita. Autor omówił w nim praktykę przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok prowadzonej działalności, w świetle najnowszej uchwały SN. Tekst artykułu dostępny jest pod linkiem.

- Criminal compliance jako środek zapobiegania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Zapraszamy do lektury artykułu pt."Criminal compliance jako środek zapobiegania odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary", współautorstwa Aleksandry Krawczyk, adwokata z naszej Kancelarii, który ukazał się w najnowszym numerze Monitora Prawa Handlowego. Autorka omówiła w nim zagrożenia płynące z najnowszej nowelizacji prawa karnego w kontekście odpowiedzialności karnej przedsiębiorstw oraz metody zapobiegania tego typu zagrożeniom.

- Prokura łączna niewłasciwa jest niedopuszczalna.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14) wpis do rejestru przedsiębiorców KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (tzw. „prokura łączna niewłaściwa”) jest niedopuszczalny.

- Przydatne klauzule do wykorzystania przez przedsiębiorców

Zapraszamy do lektury artykułu Mec. Jarosława Fidali pt. "Przydatne klauzule do wykorzystania przez przedsiębiorców", który ukazał się w dzisiejszym numerze gazety Rzeczpospolitej. Autor poruszył w nim problem tzw. klauzul najwyższego uprzywilejowania i korzyści jakie niosą za sobą dla przedsiębiorców.

- Za ofertę pod cudzoziemca grozi 5.000 zł kary.

Zapraszamy do lektury artykułu Mec. Katarzyny Gospodarowicz pt. "Za ofertę pod cudzoziemca grozi 5.000,00 zł kary", który ukazał się we wczorajszym numerze gazety Rzeczpospolitej. Autorka przedstawiła w nim kwestie poświęcone dyskryminacji pracowniczej, w związku z zatrudnianiem przez polskich pracodawców cudzoziemców

- Wernisaż prac Lva Sterna w SDZLEGAL SCHINDHELM w dniu 18.06.2015

Serdecznie dziękujemy za liczny udział!

- Wolontariat pracowniczy SDZLEGAL SCHINDHELM - Gmina Wolimierz

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2015 r. prawnicy z kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM udali się do Wolimierza, miejscowości położonej w województwie dolnośląskim.

- SDZLEGAL na II Biegu Firmowym we Wrocławiu

16 maja 2015 r. prawnicy z Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wzięli udział w II Biegu Firmowym, który odbył się we Wrocławiu.

- „Wizerunek pod ochroną”

Dnia 14 maja 2015 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł radcy prawnego Katarzyny Gospodarowicz z kancelarii prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM na temat zgodnego z prawem wykorzystania wizerunku pracownika przez pracodawcę.

- Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze - Forum Sudeckie

Serdecznie zapraszamy na Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze - Forum Sudeckie, które odbędzie się w dniach 21-22 maja 2015 r. w Wałbrzychu.

- „Reforma czeskiego prawa spółek kapitałowych w kontekście porównawczym” - Kwartalnik Prawa Prywatnego

W najnowszym numerze Kwartalnika Prawa Prywatnego ukazał się artykuł apl. adw. Aleksandry Krawczyk pt. „Reforma czeskiego prawa spółek kapitałowych w kontekście porównawczym”. W wydaniu zamieszczono również materiały jej autorstwa, dotyczące prac czeskiej komisji kodyfikacyjnej. Publikacja jest efektem stażu, który Aleksandra odbyła w lipcu i sierpniu 2015 r. w praskiej kancelarii SCWP Schindhelm.

- Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 109/13 [o przesłankach uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia]

Zapraszamy do lektury glosy do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 109/13, o przesłankach uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, która ukazała się w kwietniowym (3/4) numerze "Palestry - Pisma Adwokatury Polskiej". Autorem glosy jest adwokat Maciej Tomczuk.

- "Ryczałt a kosztorys - pułapki rozliczeń" - Przetargi Publiczne 04/2015

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury artykułu Mec. Agnieszki Łuszpak-Zając oraz Mec. Magdaleny Przydróżnej-Urbanowicz pt. „Ryczałt a kosztorys – pułapki rozliczeń”, który ukazał się w kwietniowym wydaniu magazynu „Przetargi Publiczne”. W przedmiotowym artykule autorki poruszają tematykę wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty budowlane, które mimo iż musi zostać ustalone w umowie w sposób jednoznaczny, to i tak budzi wiele kontrowersji zarówno na etapie jego ustalania jak i wypłaty.

- Zaproszenie na śniadanie podatkowe z SDZLEGAL SCHINDHELM - 9 kwietnia, godz. 9:00 - Wrocław

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu z cyklu Śniadań podatkowych organizowanych przez SDZLEGAL SCHINDHELM oraz SpółkaiPrawo.pl W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o bieżących zmianach w przepisach podatkowych, które mają istotne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorców.

- Szkolenie z zakresu zwolnień grupowych, zwolnień indywidualnych oraz alternatywnych do zwolnień rozwiązań

Dnia 27.03.2015 r. w siedzibie SDZLEGAL SCHINDHELM odbyło się szkolenie z zakresu zwolnień grupowych, zwolnień indywidualnych oraz alternatywnych do zwolnień rozwiązań, m.in. w postaci programów dobrowolnych odejść. Warsztaty poprowadzili: mec. Wojciech Zając - partner kierujący działem prawa pracy w SDZLEGAL SCHINDHELM oraz mec. Dominika Szachniewicz. Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne warsztaty z zakresu prawa pracy!

- „Gminne poziomy recyklingu a punkty skupu. Cz. I.” - zapraszamy do lektury artykułu mec. Katarzyny Skiby-Kuraszkiewicz

Zachęcamy do lektury artykułu mec. Katarzyny Skiby-Kuraszkiewicz pt. „Gminne poziomy recyklingu a punktu skupu. Cz. I.”, który ukazał się w marcowym numerze magazynu „Recykling”, dodatku do miesięcznika „Przegląd Komunalny”.

- "Załoga w sieci na profilu zakładu"

Zapraszamy do lektury artykułu mec. Katarzyny Gospodarowicz i mec. Wojciecha Zająca, który ukazał się wydaniu "Rzeczpospolitej" z dnia 12 marca 2015 r.

- Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloperskiej.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji? Więcej...

- Wypadki przy pracy i ich konsekwencje dla pracodawcy – Szkolenie, Wrocław, 07.11.2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 listopada 2014 r., w godzinach 9.00 – 15.30 (z przerwą na obiad) w siedzibie Kancelarii, Plac Solny 16 we Wrocławiu odbędzie się szkolenie poświęcone problematyce zagadnień z zakresu wypadków przy pracy, w tym w szczególności w zakresie definicji wypadku przy pracy, postępowania powypadkowego, świadczeń przysługujących pracownikom z tytułu wypadków przy pracy w tym również od pracodawcy oraz możliwości ubezpieczenia się od odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy. Szkolenie poprowadzi Partner SDZLEGAL radca prawny Wojciech Zając, kierujący działem prawa pracy oraz radca prawny Dominika Szachniewicz.

- Strefa RIPOK – RIPOK w czterech odsłonach

W dniach 14-15 października 2014 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja Strefa RIPOK – RIPOK w czterech odsłonach. W pierwszym dniu konferencji tj. 14 października swój wykład pt.” Plany zmian w rozporządzeniu MBP – konsekwencja dla RIPOK” wygłosi radca prawny Anna Specht-Schampera kierująca działem Prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami.

- Dr Agnieszka Łuszpak-Zając laureatką konkursu Profesjonaliści Forbesa 2014

Redakcja miesięcznika „Forbes” ogłosiła wyniki prestiżowego konkursu „profesjonaliści Forbesa 2014”. Z radością informujemy, iż zwycięzcą konkursu w kategorii radców prawnych reprezentujących województwo dolnośląskie została Partner Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM – Mec. Agnieszka Łuszpak-Zając – kierująca działem prawa nieruchomości.

- Załoga SDZLEGAL SCHINDHELM w III edycji Rajdu Polskiego Historycznego

W dniach 4 – 8 września odbyła się III edycja historyczna Rajdu Polski nawiązująca do tradycji Rajdu Polski, a formułą do Rallye Monte Carlo Historique tzn. odbywana jest jako rajd na regularność.

- 8-9 września 2014 r. Forum Prawników Korporacyjnych w Warszawie

W dniach 8-9 w Warszawie odbyło się pierwsze Forum Prawników Korporacyjnych, w którym wzięli udział prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM – Tomasz Szarek, Partner kierujący Działem Prawa Spółek i specjalizujący się w zakresie prawa korporacyjnego i prawa transakcyjnego oraz Jarosław Fidala, Associate, specjalizujący się w prawie konkurencji oraz compliance. Gościem specjalnym Forum była dr Christina Hummer, Partner SCWP SCHINDHELM (biuro w Brukseli). W ramach Forum prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM i SCWP SCHINDHELM poprowadzili warsztaty dotyczące praktycznych aspektów polityki compliance w firmie, oraz wygłosili wykłady na temat najistotniejszych problemów związanych ze stosowaniem i przestrzeganiem prawa w firmie, w kontekście reguł ochrony konkurencji i odpowiedzialności zarządu.

- Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz Partnerem w SDZLEGAL SCHINDHELM

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż do grona Partnerów Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. SDZLEGAL SCHINDHELM dołączyła mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz specjalizująca się w prawie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz gospodarki odpadami.

- Mec. Agnieszka Łuszpak-Zając nominowana do nagrody profesjonaliści Forbesa 2014 r.

Szanowni Państwo! Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Partner Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy SDZLEGAL SCHINDHELM – Mec. Agnieszka Łuszpak-Zając – kierująca działem prawa nieruchomości, otrzymała nominację do prestiżowej nagrody „profesjonaliści Forbesa 2014”.

- Niemiecki Urząd Antymonopolowy karze osoby fizyczne za udział w zmowie - ALERT PRAWNY

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z kolejnym alertem prawnym, w którym prawnicy SDZLEGAL SCHINDHELM – Konrad Schampera, Partner Zarządzający oraz Jarosław Fidala, Associate, omawiają szczegóły ostatniej decyzji Niemieckiego Urzędu Antymonopolowego, na mocy której 21 przedsiębiorców, oraz 33 osoby fizyczne zostało ukaranych sankcjami pieniężnymi w łącznej wysokości ok. 338 milionów euro za zmowę cenową.

- Sukces Zespołu Prawa Zamówień Publicznych SDZLEGAL SCHINDHELM w sprawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Warszawie.

Prawnicy z działu Prawa Zamówień Publicznych i Gospodarki Odpadami pod kierownictwem Mec. Anny Specht-Schampera reprezentowali klienta w postępowaniu przez Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Warszawie.

- Wrocławskie Śniadanie Biznesowe - Regulaminy konkursów i akcji

- SDZLEGAL SCHINDHELM Partnerem Regionalnej Edycji Śniadań Biznesowych Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce

- Partner Kancelarii Pani Mec. Anna Specht-Schampera ekspertem prawnym Rady RIPOK