Informacje dla obywateli Ukrainy


Spis treści


05.05.2022 - Obywatele Ukrainy we Włoszech

Wjazd na terytorium Włoch

 • W miejscu wjazdu na terytorium Włoch obywatele Ukrainy w ciągu 5 dni mają zagwarantowane podanie szczepionek: przeciw Covid-19, błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio; opcjonalnie: przeciw odrze, śwince, różyczce; wykonanie testu przesiewowego na gruźlicę; a także innych szczepień, po uzyskaniu opinii organów służby zdrowia.
 • Do czasu wydania tzw. "wzmocnionej" zielonej przepustki obywatele Ukrainy mogą przebywać w ośrodkach zakwaterowania, placówkach Krajowego Systemu Recepcji i Integracji (SAI) lub w innych miejscach, w których zostaną przyjęci, a także w udostępnionych domach prywatnych.

TUTAJ znajdą Państwo dalsze informacje.


02.05.2022 - Obywatele Ukrainy w Austrii

Wjazd i pobyt

Obywatelom Ukrainy przysługuje w Austrii szczególne prawo wjazdu i pobytu w związku z rozporządzeniem o wysiedleńcach, obowiązującym od 12 marca 2022 roku. Zgodnie z nim osoby przybywające z Ukrainy mogą pozostać na terytorium Austrii do 3 marca 2023 r. Potwierdzeniem prawa do pobytu jest dowód tożsamości dla wysiedleńców, którego posiadanie zwalnia z obowiązku starania się o azyl.


Aby uzyskać dokument, należy zgłosić się do najbliższego posterunku policji. Do celów rejestracji należy przedłożyć następujące dokumenty: paszport, akt urodzenia, akt małżeństwa, inne akty stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty).

TUTAJ znajdą Państwo dalsze informacje.


21.04.2022 - Obywatele Ukrainy w Turcji

Wjazd i pobyt
W ramach obowiązującej umowy o ruchu bezwizowym między Turcją a Ukrainą, obywatele Ukrainy mogą na podstawie paszportu lub dowodu osobistego wjechać na terytorium Turcji i przebywać na nim legalnie przez okres do 90 dni.

Zezwolenie na pracę
Obywatele Ukrainy nie mogą pracować na terytorium Turcji bez zezwolenia na pracę, nawet posiadając zezwolenie na pobyt.
Wniosek o pozwolenie na pracę składa się w Ministerstwie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek może zostać złożony wyłącznie przez pracodawcę, który zdecyduje się zatrudnić osobę z obywatelstwem ukraińskim i która posiada pozwolenie na pobyt w Turcji na okres co najmniej 6 miesięcy.

TUTAJ znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje.


01.04.2022 - Obywatele Ukrainy we Francji

Wjazd do Francji

 • Obywatele Ukrainy, którzy chcą wjechać na terytorium Francji, a posiadają paszport biometryczny, nie muszą stawiać się w konsulacie.
 • Osoby nieposiadające paszportu biometrycznego lub dokumentu podróży powinni udać się do jednego z urzędów konsularnych państw graniczących z Ukrainą (Polski, Rumunii, Węgier itp.) w celu weryfikacji.
 • W strefie Schengen, obejmującej Francję, obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny lub których sytuacja została zbadana i uregulowana, mogą pozostawać na terenie tego kraju przez 90 dni i, jeśli wyrażą taką chęć, uzyskać ochronę w obrębie wszystkich krajów należących do Schengen.

TUTAJ znajdą Państwo dalsze informacje.


30.03.2022 - Obywatele Ukrainy w Republice Czeskiej

Wjazd i pobyt

1.    Wiza ochrony tymczasowej:

Od 22.03.2022 r. w Czechach wydaje się wizy w ramach ochrony tymczasowej głównie dla obywateli Ukrainy i członków ich rodzin,
a także osób bez obywatelstwa oraz innych cudzoziemców, którzy korzystali z ochrony międzynarodowej w Ukrainie przed 24.02.2022 r.

 • Już wydane wizy specjalne są automatycznie wymieniane na wizy dla osób uprawnionych
 • Na wyjazd poza obszar UE wydawane są dokumenty podróży
 • Wiza wydawana jest na okres jednego roku, maksymalnie do 31.03.2023 r.
 • Wymagania minimalne: formularz zgłoszeniowy, paszport, zdjęcie 45 x 35 mm
 • Brak opłat administracyjnych.

TUTAJ znajdą Państwo dalsze informacje dotyczące tego tematu.


25.03.2022 - Obywatele Ukrainy w Niemczech - wjazd, zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę

Wjazd do Niemiec

Obywatele Ukrainy oraz innych państw, którzy zamieszkiwali Ukrainę mogą wjechać na terytorium Niemiec bez wizy. Zgodnie z rozporządzeniem tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do 23 maja 2022 roku przy wjeździe osoby dotknięte wojną są zwolnione z wymogu posiadania dokumentu pobytowego.

Zezwolenie na pobyt

Urzędy ds. Cudzoziemców wydają dokumenty pobytowe – początkowo na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia.

Zezwolenie na pracę

Dokumenty pobytowe zawierają również zezwolenie na pracę, obejmujące wszystkie rodzaje zatrudnienia.
Uwaga! Już na etapie składania wniosków należy upewnić się, czy zezwolenie na pobyt zawiera również zezwolenie na pracę.

TUTAJ znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące tego tematu.


25.03.2022 - Obywatele Ukrainy w Hiszpanii

Wjazd do Hiszpanii

Wjazd do Hiszpanii jest możliwy na podstawie paszportu biometrycznego. Ukraińcy posiadający paszport biometryczny nie potrzebują wizy, aby wjechać do strefy Schengen.

Ukraińcy, którzy nie posiadają paszportu biometrycznego lub dokumentów podróży powinni:

 • zwrócić się do urzędu konsularnego kraju graniczącego z Ukrainą (np. Polski, Rumunii, Węgier itp.).
 • przedstawić akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość, a także, jeśli posiadają, dokument potwierdzający pobyt na Ukrainie sprzed 24 lutego 2022 r.

TUTAJ znajdą Państwo dalsze informacje


17.03.2022 - Obywatele Ukrainy w Rumunii - wjazd, pozwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę

Wjazd do Rumunii         
Wjazd na teren Rumunii odbywa się na podstawie paszportu.

Zezwolenie na pobyt      
Prawo pobytu początkowo udzielane jest na 90 dni. Otrzymanie umowy o pracę umożliwia wydłużenie tego okresu.   

TUTAJ znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące tego tematu.


01.03.2022 - Założenia ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa

Szanowni Państwo,
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa ma określać szczególne zasady legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Dzisiaj projekt ustawy będzie przedmiotem obrad Sejmu. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia projektu.

TUTAJ znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące projektu.


01.03.2022 - Pomoc medyczna oraz ubezpieczenie dla osób przybywających z Ukrainy

 • Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat dotyczący uprawnień zawodowych farmaceutów. Czytamy w nim, że polskie apteki mogą wydawać niezbędne leki osobom z Ukrainy, które nie posiadają przy sobie recepty.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia wydał wytyczne dotyczące udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, wskazując, żeobywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski
  w związku z agresją militarną Rosji (…) i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej
  . Dotyczy to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP
  w dokumencie podróży.

TUTAJ znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje.

Monitorujemy sytuację na bieżąco. Będziemy przekazywać kolejne informacje.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ds. cudzoziemców:

Wrocław, 01.03.2022

Katarzyna Gospodarowicz
Katarzyna.gospodarowicz@sdzlegal.pl      

Michalina Glapińska
Michalina.glapinska@sdzlegal.pl


25.02.2022 - Wykaz aktualnych i najważniejszych informacji dla pracowników z Ukrainy oraz ich pracodawców

Pojawiające się w mediach wiadomości związane z sytuacją na Ukrainie nie zawsze są sprawdzone i pochodzą z wiarygodnych źródeł. Aby mogli Państwo przekazać swoim pracownikom tylko rzetelne i aktualne informacje, postanowiliśmy je zebrać i zrobić podsumowanie.

TUTAJ znajdą Państwo wszystkie informacje.

Aktualizacja:

24.02.2022

W czwartek późnym wieczorem Prezydent Ukrainy ogłosił dekret o powszechnej mobilizacji. Pracownicy otrzymują już wezwania w tej sprawie..

Dochodzą do nas pierwsze głosy, że mężczyźni w wieku 18-60 lat nie będą mogli opuszczać terytorium Ukrainy.

Monitorujemy sytuację na bieżąco. Będziemy przekazywać kolejne informacje.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ds. cudzoziemców:

Wrocław, 24.02.2022

Katarzyna Gospodarowicz
Katarzyna.gospodarowicz@sdzlegal.pl   

Michalina Glapińska
Michalina.glapinska@sdzlegal.pl


24.02.2022 - Najważniejsze informacje dla pracowników z Ukrainy oraz ich pracodawców

W związku z inwazją wojsk rosyjskich oraz ogłoszeniem stanu wojennego na Ukrainie, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące pracowników pochodzenia ukraińskiego oraz nasze rekomendacje w tej kwestii.

Dochodzą do nas pierwsze głosy na temat mobilizacji obywateli Ukrainy do wojska. Część pracowników pochodzących z tego kraju nie stawiła się dziś w pracy, gdyż zdecydowali się wyjechać do swoich rodzin. Wiemy również, że otrzymujecie Państwo dużo pytań związanych z sytuacją legalizacji i ewentualnego powrotu pracowników z Ukrainy do Polski.

W zaistniałej sytuacji oferujemy Państwu wsparcie prawne. Możemy spotkać się
z pracownikami z Ukrainy na miejscu – w Państwa przedsiębiorstwie – i przedstawić im ich możliwości w sytuacji ewentualnego wyjazdu i powrotu do Polski.

W przypadku decyzji pracownika o wyjeździe na Ukrainę, jeśli zamierza później wrócić do pracy, rekomendujemy udzielania na ten okres urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. W przypadku porzucenia pracy może bowiem dojść do uchylenia lub cofnięcia uzyskanych oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę, a  wówczas proces legalizacji będzie trzeba rozpoczynać od nowa. Przypominamy również, że zarówno urlop wypoczynkowy, jak i bezpłatny wymagają wniosku pracownika.

Będziemy informować w przypadku pojawienia się nowych informacji w tej sprawie. 
Na bieżąco monitorujemy sytuację i pozostajemy do Państwa dyspozycji przez cały czas.   
Poniżej podajemy dane kontaktowe do naszego zespołu ds. cudzoziemców:

Wrocław, 24.02.2022

Katarzyna Gospodarowicz
Katarzyna.gospodarowicz@sdzlegal.pl

Michalina Glapińska
Michalina.glapinska@sdzlegal.pl