OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG POMOCY PRAWNEJ


PRZEZ  KANCELARIĘ PRAWNĄ SCHAMPERA, DUBIS, ZAJĄC I WSPÓLNICY SP. J.

01.03.2022

§ 1.
Zakres obowiązywania.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają treść umów o świadczenie usług pomocy prawnej pomiędzy Kancelarią Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. a jej Klientami, o ile odmienne warunki nie zostały uzgodnione w Umowie lub nie wynikają z odpowiednich przepisów prawa.

§ 2.
Definicje.

 1. Kancelaria - Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888560, NIP 895-17-80-757, REGON 932832704;
 2. Klient – osoba(y) fizyczna(e), osoba(y) prawna(e) lub jednostka(i) organizacyjna(e) nie będąca(e) osobą(ami) prawną(ymi) a posiadająca(e) częściową zdolność prawną, będąca(e) stroną Umowy o świadczenie usług pomocy prawnej zawartej z Kancelarią;
 3. Konsument - Klient Kancelarii będący osobą fizyczną, korzystający z pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię w sprawie niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Umowa - umowa o świadczenie usług pomocy prawnej pomiędzy Kancelarią a Klientem;
 5. OWU - niniejsze Ogólne Warunki Umów o świadczenie usług pomocy prawnej przez Kancelarię Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j.;
 6. Prawnik Kancelarii – Wspólnik/Partner Kancelarii, radca prawny, adwokat, doradca podatkowy, aplikant radcowski, aplikant adwokacki lub prawnik, zatrudniony przez Kancelarię na podstawie umowy o pracę lub współpracujący z Kancelarią na podstawie innej umowy.

 

§ 3.
Zasady ogólne świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię.

 1. Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów na podstawie Umowy zawartej w dowolny sposób, której treść strony uzgodnią pisemnie lub ustnie, także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
   
 2. Na podstawie Umowy Klient powierza, a Kancelaria zobowiązuje się do świadczenia usług pomocy prawnej na rzecz Klienta. Warunki świadczenia pomocy prawnej określają postanowienia Umowy wraz z OWU.
   
 3. Wyłączenie stosowania lub zmiana OWU w relacji między stronami wymaga między nimi odrębnego porozumienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że strony wcześniej zgodzą się wyraźnie na odstąpienie od formy pisemnej dla wprowadzenia takich zmian, szczególnie kiedy Umowa zawierana jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W razie sprzeczności między postanowieniami Umowy i OWU, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
   
 4. Kancelaria stale udostępnia OWU na swojej stronie internetowej i każdorazowo podaje je do wiadomości Klienta jeszcze przed zawarciem Umowy bądź to poprzez ich doręczenie, bądź przez wskazanie, w jaki sposób Klient może się z dowiedzieć o ich treści, co stanowi o związaniu Klienta postanowieniami OWU. Jeśli jednak Umowa zawierana jest z Konsumentem, OWU wiążą Klienta, jeżeli zostały mu doręczone przy zawarciu Umowy.
   
 5. Przy wykonywaniu usług pomocy prawnej Kancelaria zobowiązuje się do zachowania należytej staranności, wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodu radcy prawnego, adwokata czy doradcy podatkowego.
   
 6. Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w zgodzie z zasadami przewidzianymi dla takiej działalności w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ze zm., ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze ze zm., ustawie z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym ze zm., Kodeksie Etyki Radcy Prawnego  - stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. ze zm., Kodeksie Etyki Adwokackiej - Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu - uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. ze zm., Zasadach etyki doradców podatkowych - załącznik do uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. ze zm. Zmiany przywołanych aktów prawnych nie wymagają zmiany Umowy, ani OWU i znajdują zastosowanie do określenia zasad świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej dla Klienta z dniem ich wejścia w życie.
   
 7. Czynności pomocy prawnej będące przedmiotem Umowy Kancelaria powierza do wykonania Prawnikom Kancelarii, a w razie potrzeby także innym prawnikom przez Kancelarię zatrudnionym lub współpracującym z nią na innej podstawie prawnej. Powierzenie takie nie wymaga odrębnej zgody Klienta i następuje na ryzyko Kancelarii, przy czym Kancelaria zapewni, by prawnicy, którym powierzono te czynności posiadali odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje nie mniejsze, niż Prawnicy Kancelarii.
   
 8. Kancelaria może także powierzać czynności pomocnicze (administracyjne, organizacyjne, techniczne itp.) związane z wykonywaniem usług pomocy prawnej innym swoim pracownikom lub osobom współpracującym z nią na innej podstawie prawnej. Powierzenie takie nie wymaga odrębnej zgody Klienta i następuje na ryzyko Kancelarii, przy czym Kancelaria zapewni, by osoby, którym powierzono te czynności posiadały odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje, a także zobowiązały się do zachowania poufności informacji uzyskanych przy wykonywaniu tych czynności.
   
 9. Klient zobowiązuje się wobec Kancelarii, iż w okresie trwania Umowy, a także w okresie kolejnych 3 lat od jej ustania, nie zatrudni Prawników Kancelarii, ani też nie podejmie z nimi jakiejkolwiek jednorazowej lub stałej współpracy w zakresie usług pomocy prawnej, chyba że Kancelaria wyrazi na to zgodę na podstawie odrębnego uzgodnienia dokonanego z Klientem lub Prawnikiem Kancelarii pod rygorem nieważności na piśmie.
   
 10. Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego i prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. O ile zajdzie potrzeba świadczenia pomocy prawnej w zakresie prawa obcego, na podstawie odrębnego uzgodnienia pod rygorem nieważności na piśmie, Kancelaria będzie pośredniczyć w udzieleniu pomocy prawnej Klientowi przez prawników zagranicznych, w pierwszej kolejności prawników kancelarii prawnych sieci SCHINDHELM. W tym ostatnim przypadku Kancelaria zwolniona jest od odpowiedzialności za świadczenie pomocy prawnej dla Klienta w zakresie prawa obcego i odpowiada jedynie za winę w wyborze.
   
 11. Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej w języku polskim, a na podstawie odrębnego uzgodnienia dokonanego pod rygorem nieważności na piśmie, także w językach obcych.
   
 12. O ile w Umowie nie postanowiono odmiennie, w ramach usług pomocy prawnej Kancelaria zobowiązana jest do:
 • udzielania porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych,
 • opracowywania projektów aktów prawnych, w tym projektów umów i innych dokumentów wymagających wiedzy prawniczej,
 • udziału w negocjacjach i rokowaniach prowadzonych przez Klienta,
 • występowania w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta przed urzędami, sądami, czy organami egzekucyjnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym sądami polubownymi, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa procesowego.

13.  Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej z zachowaniem należytej staranności, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących aktów prawnych, w oparciu o dorobek orzecznictwa i doktryny prawniczej, i jest wyrazem ich rozumienia przez Prawników Kancelarii pomoc tę świadczących, co jednak nie oznacza zagwarantowania przez Kancelarię pewności rozstrzygnięć sądów czy innych organów rozstrzygających w sposób zgodny z przyjętym przez Kancelarię rozwiązaniem. O ile inaczej się nie umówiono, Kancelaria nie ma też obowiązku aktualizowania udzielonych przez nią porad i konsultacji prawnych, opracowanych opinii prawnych, czy projektów aktów prawnych w razie późniejszych zmian przepisów, nowych wypowiedzi judykatury czy doktryny prawniczej.

14.  Kancelaria oświadcza, iż objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia 20.000.000 PLN, a nadto każdy z jej Prawników objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia 350.000 EUR. Kancelaria zapewnia, iż wymienione sumy ubezpieczenia nie zostaną obniżone w kolejnych latach kalendarzowych, przy czym ich ewentualne podwyższenie nie wymaga zmiany Umowy, ani też OWU. Informacje o sumach ubezpieczeniach na kolejne lata kalendarzowe, Kancelaria umieści na swojej stronie internetowej.

15.  Odpowiedzialność Kancelarii wobec Klienta za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia pomocy prawnej ograniczona jest jedynie do rzeczywistych strat, do wysokości 1.000.000 PLN.

16.  Usługi pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię nie obejmują doradztwa w zakresie meritum czynności dokonywanych przez Klienta, a także dalszych następstw tych czynności, w tym ich konsekwencji podatkowych czy ekonomicznych, chyba że co innego wynika z odrębnego uzgodnienia dokonanego pod rygorem nieważności na piśmie. Kancelaria nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zasadność dokonania przez Klienta odpowiednich czynności prawnych i faktycznych, w tym za ich wymiar dla jego interesu osobistego, ekonomicznego lub innego, poza oceną zasadności tych czynności na płaszczyźnie prawnej.

17.  O ile nie umówiono się inaczej, Kancelaria nie jest umocowana do dokonywania jakichkolwiek czynności materialnoprawnych lub faktycznych dla Klientów. Umocowanie do dokonywania takich czynności wymaga każdorazowo odrębnego uzgodnienia dokonanego pod rygorem nieważności na piśmie, przy czym Klient zwalnia Kancelarię z odpowiedzialności za wynik tych czynności, leżący poza zakresem świadczonej pomocy prawnej. Wszelkie decyzje o dokonaniu stosownych czynności prawnych lub faktycznych podejmowane są samodzielnie przez Klienta a udzielona przez Kancelarię pomoc prawna nie może być rozumiana jako rekomendacja co do zasadności dokonania tych czynności, poza ich oceną na płaszczyźnie prawnej.

18.  Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Klienta a Klient zapewnia, iż informacje te i dokumenty są aktualne, kompletne, prawdziwe i rzetelnie przedstawione. Kancelaria zwolniona jest od odpowiedzialności z świadczoną pomoc prawną, gdyby zapewnienie to nie odpowiadało rzeczywistemu stanowi rzeczy. W szczególności Kancelaria w żadnym zakresie nie jest zobowiązana do weryfikacji przekazanych jej przez Klienta informacji i dokumentów.

19.  Klient zobowiązuje się do współdziałania z Kancelarią przy wykonywaniu przez nią usług pomocy prawnej, w szczególności przez dostarczenie wspomnianych w punkcie powyżej informacji i dokumentów, niezbędnych do prawidłowego wykonania tych usług, z uwzględnieniem czasu koniecznego do ich właściwej analizy i wykorzystania przez Kancelarię. W przypadku informacji i dokumentów, jakie miałyby być wykorzystane w postępowaniu przed urzędami, sądami czy organami egzekucyjnymi oznacza to termin nie krótszy niż 7 dni. Kancelaria zwolniona jest z odpowiedzialności za świadczoną pomoc prawną w przypadku nieprzekazania lub opóźnionego przekazania przez Klienta wspomnianych informacji i dokumentów.

20.  Dokumenty, na podstawie których Kancelaria świadczy pomoc prawną, winny być okazane przez Klienta w oryginale, a jeśli oryginałem takim Klient nie dysponuje, winien o tym poinformować Kancelarię. Za przekazanie Kancelarii wspomnianych dokumentów nie będzie uważane ich przedstawienie jedynie w formie elektronicznej, chyba że Kancelaria odrębnie potwierdzi to w sposób wyraźny.

21.  Wykorzystanie przez Klienta poczty elektronicznej do komunikacji z Kancelarią wymaga wcześniejszego uzgodnienia formatu i objętości przekazywanych danych. Klient oświadcza, iż jest świadomy ryzyk związanych z wykorzystaniem do komunikacji z Kancelarią poczty elektronicznej, w szczególności możliwego opóźnienia dostarczenia korespondencji, jej zniekształcenia, w tym przez działanie szkodliwego oprogramowania, przechwycenia bądź też uzyskania do nich dostępu przez nieupoważnione osoby trzecie, a także wykorzystania nieuzgodnionych formatów lub przekroczenie objętości przekazywanych danych. Klient zwalnia Kancelarię z odpowiedzialności z tego tytułu poza przypadkami, gdy do wspomnianych zdarzeń dojdzie na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Kancelarii.

22.  Poza wypadkami, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zostanie zobowiązana, Kancelaria zachowa pełną i nie ograniczoną w czasie poufność informacji i dokumentów przekazanych jej przez Klienta i zapewnia, iż nie zostaną one wykorzystane w żadnym innym celu, jak tylko do świadczenia pomocy prawnej dla Klienta. Zobowiązanie to nie dotyczy jednak opracowań i dokumentów wytworzonych przez Kancelarię przy wykonywaniu pomocy prawnej dla danego Klienta, które mogą być wykorzystywane jako wzory do kolejnych usług pomocy prawnej, jednak zawsze z zapewnieniem poufności informacji i dokumentów Klienta, dla którego zostały pierwotnie przygotowane.

23.  Klient przyjmuje do wiadomości, iż opracowania i dokumenty wytworzone przez Kancelarię przy wykonywaniu pomocy prawnej dla danego Klienta są chronione prawem autorskim i jako takie mogą być wykorzystywane jedynie w celu, dla którego zostały wytworzone.

24.  Usługi pomocy prawnej, poza występowaniem w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta, wykonywane będą przez Kancelarię co do zasady w jej siedzibie, a w razie potrzeby także w siedzibie Klienta i innych miejscach w kraju i za granicą, w dniach i w godzinach każdorazowo uzgodnionych. Czas i miejsce świadczenia pomocy prawnej związanej z występowaniem w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta określany jest stosownie do decyzji organów w tych sprawach procedujących.

25.  Kancelaria na bieżąco informować będzie Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o przebiegu czynności związanych ze świadczoną przez nią pomocą prawną i planowanych kolejnych czynnościach w sprawie, w tym przesyłać będzie na wskazany adres poczty elektronicznej kopię wszystkich sporządzonych przez siebie dokumentów, a także wszelkiej korespondencji otrzymanej w sprawie, a nie pochodzącej od Klienta. W razie konieczności przeprowadzenia z Klientem konsultacji co do kształtu dokumentów opracowywanych przez Kancelarię w związku ze świadczeniem przez nią pomocy prawnej, projekt takiego dokumentu zostanie przedstawiony Klientowi nie później niż 3 dni przed terminem jego planowanego wykorzystania, chyba że w danej sprawie nie będzie to możliwe. W tym ostatnim przypadku strony uzgodnią krótszy termin wspomnianych konsultacji.

26.  Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, na podstawie odrębnego wniosku Klienta, Kancelaria przedstawi pisemny raport dotyczący przebiegu czynności związanych ze świadczoną przez nią pomocą prawną i planowanych kolejnych czynnościach w sprawie, a także o poniesionych przez Kancelarię kosztach i wydatkach.

27.  Kancelaria i osoby działające w jej imieniu mogą porozumiewać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Klientem, jego personelem, doradcami innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz, na co Klient wyraża zgodę.
 

§ 4.
Wynagrodzenie Kancelarii i zwrot wydatków.

 1. Za świadczone przez Kancelarię na rzecz Klienta usługi pomocy prawnej, Klient uiści na rzecz Kancelarii wynagrodzenie w wysokości i terminach uzgodnionych w Umowie. Wynagrodzenie to może być rozliczane między stronami w systemie ryczałtowym, godzinowym lub mieszanym, w tym przez określenie górnej granicy kwotowej tego wynagrodzenia w danej sprawie.
 2. Rozliczenie w systemie godzinowym polega na określeniu wynagrodzenia Kancelarii na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie pomocy prawnej. Czas poświęcony na dojazd do miejsc świadczenia pomocy prawnej rozliczany jest w połowie uzgodnionej stawki godzinowej.
 3. W przypadku uzgodnienia między stronami wynagrodzenia Kancelarii w systemie godzinowym lub mieszanym, wynagrodzenie to będzie rozliczane w na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym świadczone są usługi pomocy prawnej, a gdy usługi te trwają krócej, na zakończenie tych usług. W celu wspomnianego rozliczenia Kancelaria przedstawi zestawienie podjętych przez siebie czynności, z opisem ich przedmiotu i czasochłonności z dokładnością do 15 min. Zestawienie to przesłane zostanie Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej i o ile Klient nie zgłosi do niego uwag w terminie kolejnych trzech dni roboczych, uważa się to zestawienie za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez Klienta uwag do wspomnianego zestawienia godzinowego, Kancelaria oceni ich zasadność i w razie przyjęcia zastrzeżeń Klienta, dokona stosownej korekty zestawienia. Jeśli Kancelaria nie przedstawi swego stanowiska w tym przedmiocie w formie korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od przekazania jej zastrzeżeń Klienta, uważa się, że uznała je za zasadne.
 4. Poza zasadniczym wynagrodzeniem Kancelaria może być uprawniona do otrzymania premii za osiągnięcie ustalonego rezultatu jej czynności, według zasad przewidzianych w Umowie. Poza tym przypadkiem, wynagrodzenie Kancelarii,  należne jest bez względu na rezultat świadczonych przez nią usług pomocy prawnej.
 5. Kancelarii przysługuje od Klienta zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności zwrot kosztów pobytu i przejazdu do wszelkich miejsc wykonywania usług objętych Umową. Koszty i opłaty sądowe, egzekucyjne, koszty administracyjne związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a także koszty wpisów i opłat, w tym opłat skarbowych, koszty tłumaczeń poświadczonych, taksy notarialnej oraz inne podobne koszty pokrywa Klient.
 6. W braku odmiennego postanowienia w Umowie, w sytuacji, kiedy świadczenie pomocy prawnej polega na występowaniu w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta przed urzędami, sądami czy organami egzekucyjnymi, Kancelarii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, odpowiadające kwotom zasądzonym (przyznanym) na rzecz Klienta w tym postępowaniu, po ich uzyskaniu przez Klienta. Wynagrodzenie takie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług, poza przypadkami, kiedy Klient jest Konsumentem.
 7. W braku odmiennego postanowienia w Umowie, koszty połączeń telefonicznych, kopiowania dokumentów, korespondencji itp. w związku ze świadczeniem pomocy prawnej dla Klienta, Kancelaria rozliczy w formie ryczałtu w wysokości 3% kwoty netto uzgodnionego wynagrodzenia za usługi pomocy prawnej i ustaloną w ten sposób należność uwzględni przy każdej fakturze wystawianej Klientowi.
 8. Wynagrodzenie i zwrot wydatków nie obejmują podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, do których zapłaty zobowiązany będzie Klient.
 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT, a zwrot wydatków i kosztów na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Kancelarię, na jej rachunek bankowy wskazany w tych dokumentach, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Klientowi, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Kancelarii.
 10. Kancelaria oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, uprawnionym do wystawiania faktur VAT. Klient upoważnia Kancelarię do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu i akceptuje wystawienie przez Kancelarię faktur opatrzonych podpisem elektronicznym.
 11. Stawka wynagrodzenia godzinowego Kancelarii, także taka, która stanowiła podstawę określenia wynagrodzenia za usługi pomocy prawnej rozliczanych według z góry oznaczonego wymiaru czasowego, umówiona między Kancelarią a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, podlegać może waloryzacji raz do roku kalendarzowego, ze skutkiem na dzień 31 marca każdego kolejnego roku po jej pierwotnym ustaleniu, w proporcji uwzględniającej stopień podwyższenia publikowanego przez GUS wskaźnika cen i usług towarów konsumpcyjnych w Polsce, za poprzedni rok kalendarzowy. Wprowadzone w ten sposób podwyższenie stawki godzinowej nie wymaga odrębnie uzgodnionej zmiany umowy między Kancelarią a Klientem i stosowane będzie w rozliczeniach po zawiadomieniu ze strony Kancelarii w dowolnej formie.
   

§ 5.
Rozwiązanie umowy. Zakończenie współpracy.

 1. W braku odmiennego porozumienia Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, konieczny do wykonania usług pomocy prawnej będących jej przedmiotem.
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem umownego miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego oraz w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym.
 3. Z ważnych powodów Umowa może być wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia, jednak z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki odpowiednio radców prawnych, adwokatów lub doradców podatkowych.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy, Kancelarii należne jest wynagrodzenie oraz zwrot wydatków w stosunku do usług pomocy prawnej świadczonych do dnia rozwiązania Umowy.
 5. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem udzielonych Kancelarii pełnomocnictw do występowania w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta przed urzędami, sądami czy organami egzekucyjnymi. Kancelaria, niezależnie od Klienta, zawiadomi o powyższym odpowiednie urzędy, sądy lub organy egzekucyjne.
 6. Po zakończeniu Umowy, na życzenie Klienta, Kancelaria przekaże mu kopię akt spraw, w których występowała w charakterze pełnomocnika lub obrońcy Klienta przed urzędami, sądami czy organami egzekucyjnymi, zawierających oryginały nieprzekazanych wcześniej dokumentów urzędowych.
   

§ 6.
Postanowienia końcowe.

 1. Zmiana Umowy lub OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy strony poddają rzeczowo właściwemu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii, poza wypadkami sporów z Klientami będącymi Konsumentami, które rozstrzygane będą przez sądy wyznaczone według zasad określonych w stosownych przepisach prawnych.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki, ani też Umowa nie mogą być mniej korzystne dla Klienta Kancelarii będącego Konsumentem, od przewidzianych przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie sprzeczności między nimi pierwszeństwo mają postanowienia przywołanej ustawy.

 

Do pobrania:

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG POMOCY PRAWNEJ PRZEZ KANCELARIĘ PRAWNĄ SCHAMPERA, DUBIS, ZAJĄC I WSPÓLNICY SP. J.