Schindhelm 365


W krótkich nagraniach z cyklu SCHINDHELM 365 - "Piątka na Piątek" nasi eksperci będą informować Panśtwa o najnowszych zagadnieniach  z różnych dziedzin prawa - zawsze w sposób jasny, zwięzły i zrozumiały.

Zmiany w przepisach od 2022 roku

Od stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego oraz wypłaty zasiłków chorobowych na czas zwolnienia od pracy. Wraz z tymi zmianami wejdą też duże uprawnienia dla ZUS-u do kontroli ubezpieczonych. Jakie regulacje wprowadzają nowe przepisy od strony teoretycznej i praktycznej – w dzisiejszym odcinku naszej piątkowej filmowej serii opowiada mec. Martyna Dziedzic, adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM.

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Wszystko, co należy wiedzieć o nowej ustawie o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która weszła w życie 11 października 2021 r. W przystępnej i jasnej formie o zmianach, jakie ustawa wprowadza i obowiązkach z tym związanych opowiada mec. Martyna Dziedzic.

Kwarantanna po powrocie z urlopu

W kolejnym odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Martyna Dziedzic, adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia zasady dotyczące odbywania kwarantanny przez pracowników powracających z urlopów.

Rekrutacja różnorodnego zespołu

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału z naszego cyklu #5naPiątek, w którym mec. Aleksandra Baranowska-Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, porusza temat rekrutacji i możliwych działań pracodawcy by stworzyć różnorodne środowisko pracy.

Urlopy szkoleniowe dla pracowników

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału z naszego cyklu #5naPiątek, w którym mec. Agnieszka Bonikowska, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, podejmuje temat udzielania urlopów szkoleniowych i odpowiada m.in. na pytania:

 • komu przysługuje urlop szkoleniowy?
 • kiedy i jak udzielać urlopu szkoleniowego?
 • czy prawo do urlopu szkoleniowego wygasa?
 • czy pracownika ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?
Kary porządkowe za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Zapraszamy na kolejny odcinek naszego cyklu #5naPiątek!  W tym materiale mec. Martyna Dziedzic, adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia zmiany jakie nastąpiły w orzecznictwie dotyczącym nakładania kar porządkowych na pracowników wykonujących niewłaściwie swoje obowiązki.

Promowanie szczepionek na COVID-19 wśród pracowników

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego materiału z naszego cyklu #5naPiątek! Tematem dzisiejszego odcinka jest promowanie przez pracodawców szczepionek na COVID-19 wśród pracowników. Mec. Aleksandra Baranowska-Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, odpowiada w nim na pytania:

 • jak promować szczepienia, aby było to zgodne z prawem?
 • czy można promować szczepienia poprzez nagrania i inne materiały z zaszczepionymi już pracownikami?
 • czy jest możliwe otwarcie biura tylko dla zaszczepionych pracowników?
 • czy można wprowadzić bonusy pieniężne dla zaszczepionych pracowników?
Praca zdalna za granicą

Zapraszamy dzisiaj na kolejny materiał w naszym cyklu #5naPiątek. W dzisiejszym, 30. odcinku, mec. Agnieszka Bonikowska, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, przedstawia jakie kwestie wiążą się z wykonywaniem pracy zdalnej za granicą.
Odpowiada na pytania:

 • czy pracownik może wykonywać pracę zdalną za granicą?
 • jakie konsekwencje niesie to dla pracodawcy?
 • czy pracodawca może nie wyrazić zgody na wykonywanie pracy zdalnej za granicą?
 • jak uregulować ten temat od strony formalnej?
Dodatkowe umowy z pracownikiem

Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu #5naPiątek, w którym mec. Dominika Szachniewicz, radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia kwestie dotyczące zawarcia dodatkowej umowy z własnym pracownikiem. Odpowiada m.in. na pytania:

 • Czy pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem dwie umowy o pracę? Jaki warunek trzeba spełnić?
 • Czy w jednej umowie o pracę można zawrzeć dwa stanowiska?
 • Jaki warunek należy spełnić przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej ze swoim pracownikiem?
 • Jakie konsekwencje wiążą się z tym na gruncie ubezpieczeń społecznych?
Kary porządkowe i COVID-19

W najnowszym materiale z cyklu #5naPiątek mec. Aleksandra Baranowska - Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, wypowiada się na temat KAR PORZĄDKOWYCH z zakresu naruszania organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konsekwencjach związanych z nieprzestrzeganiem regulacji dotyczących przeciwdziałania pandemii COVID-19:

 • czy pracodawca może karać pracownika za brak dezynfekcji rąk, stanowiska pracy albo nieposiadanie maseczki ochronnej?
 • czy pracodawca może wprowadzić własny system kar porządkowych, obowiązujący na terenie zakładu pracy, np. w postaci mandatów lub żółtych i czerwonych kartek?
 • jakie konsekwencje mogą grozić pracodawcy stosującemu uproszczone rozwiązania porządkowe niepodparte przepisami prawa?
 • w jaki sposób pracodawca może reagować na naruszenia obowiązujących w firmie regulacji, przed nałożeniem kary porządkowej na zatrudnianego pracownika? 
Kontrola ZUS umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży

W dzisiejszym odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Dominika Szachniewicz, radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, podejmuje temat kontroli ZUS w przedmiocie umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży.

 • Co mowią przepisy prawa pracy o zawieraniu umów o pracę z kobietami w ciąży? Kiedy odmowa zatrudnienia kobiety ciężarnej jest uzasadniona?
 • Z jakich powodów ZUS może podważać umowy o pracę zawierane z kobietami ciężarnymi? Jak pracodawca może wykazać, że zawarta umowa nie była pozorna i nie zmierzała do obejścia prawa?
 • Czy można zgłaszać zastrzeżenia do protokołu kontroli ZUS kwestionującego ważność zawartej umowy? Czy od niekorzystnej decyzji można odwołać się do Sądu Pracy?
Urlop wypoczynkowy w trakcie kwarantanny/izolacji

Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu #5naPiątek, w którym Martyna Dziedzic, adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi przebywającemu na kwarantannie lub izolacji:

 • czy jest możliwe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego podczas jego przebywania na kwarantannie/izolacji?
 • kiedy pracownik będzie mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy znajdując się na kwarantannie/izolacji?
 • jakie ryzyka wiążą się z udzielaniem urlopów wypoczynkowych pracownikom przebywającym na kwarantannie/izolacji?
Kontrola wykonywania pracy zdalnej

Zapraszamy na 25. już odcinek z naszego cyklu #5naPiątek! W dzisiejszym materiale mec. Aleksandra Baranowska-Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, odpowiada na pytania dotyczące możliwości kontrolowania pracownika wykonującego pracę zdalną:

 • czy pracodawca ma możliwości kontroli pracownika pracującego zdalnie?
 • czy jest możliwe, aby pracownik informował o swojej obecności w pracy wykonywanej zdalnie?
 • czy pracodawca może stosować monitoring pracy zdalnej?
 • czy można stosować bardziej inwazyjne formy kontroli pracy zdalnej?
Testy na COVID-19 w zakładzie pracy

W najnowszym odcinku z cyklu #5naPiątek, mec. Agnieszka Bonikowska, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia kwestie dotyczące przeprowadzania testów na COVID-19 w zakładzie pracy:

 • czy badania diagnostyczne przeprowadzane na terenie zakładu pracy wymagają obecności profesjonalistów z zakresu medycyny?
 • czy pozytywny wynik testu antygenowego zostanie potraktowany w analogiczny sposób jak pozytywny wynik testu molekularnego RT-PCR?
 • czy pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o wyniku testu na koronawirusa?
 • czy pracodawca lub pracownik są zobligowani do poinformowania odpowiednich organów o wyniku testu?
 • jak wygląda procedura po stwierdzeniu zakażenia u pracownika? Czy pracownik kierowany na obowiązkową izolację powinien otrzymać zwolnienie lekarskie?
 • czy wynik testu uzyskany podczas badań przeprowadzonych w zakładzie pracy może zostać wykorzystany przez pracownika w innych celach prywatnych?
Pracownik w czasie przestoju

Jak co piątek, zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnego materiału opublikowanego na kanale SDZLEGAL SCHINDHELM. W 23. odcinku z cyklu
#5na Piątek mec. Aleksandra Baranowska-Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, objaśnia jak pracodawca może wykorzystywać potencjał zatrudnionych pracowników podczas przestoju w firmie:

 • czy pracownicy mogą zostać skierowani do uczestnictwa w dodatkowych projektach i akcjach charytatywnych organizowanych przez zakład pracy?
 • jakie warunki muszą zostać spełnione przez pracodawcę?
 • jakie ryzyko może wystąpić w związku z angażowaniem pracownika w dodatkowe przedsięwzięcia?
 • czy nieszczęśliwe zdarzenie podczas wykonywania takich czynności może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy?
 • jakie konsekwencje grożą pracodawcy w przypadku zgłoszenia skargi przez pracownika do Państwowej Inspekcji Pracy?
 • czy koniecznym będzie pozyskanie przez pracodawcę zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze świadczeniem czynności charytatywnych?
Utwory pracownicze

W dzisiejszym odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Agnieszka Bonikowska, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia zasady regulujące nabycie przez pracodawcę autorskich praw majątkowych do utworu pracowniczego:

 • czym jest utwór pracowniczy i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby utwór mógł zostać wykorzystany przez pracodawcę?
 • czy utwór pracowniczy musi powstać na terenie zakładu pracy i w godzinach pracy zatrudnianego pracownika?
 • w jaki sposób pracodawca może nabyć autorskie prawa majątkowe do utworu pracowniczego? Jak powinno przebiegać przekazanie pracodawcy powstałego utworu pracowniczego?
 • czy pracodawca wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych do utwory pracowniczego, nabywa również prawo wykorzystywania utworu? Czy pracodawca może wprowadzać zmiany i poddawać utwór eksploatacji?
 • czy prawo wykorzystania nabytego utworu pracowniczego jest nieograniczone?
Zwolnienia indywidualne

W dzisiejszym odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Dominika Szachniewicz, radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, przybliża kwestie dotyczące zwolnień indywidualnych wstępujących z przyczyn niedotyczących pracowników:

 • jakie warunki musi spełniać zwolnienie aby mogło zostać zakwalifikowane jako zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracownika?
 • jakie mogą być powody rozwiązanie stosunku pracy w trybie indywidualnym?
 • czy zwolnienie w trybie indywidualnym uprawnia pracownika do otrzymania odprawy pieniężnej?
 • czy pracodawca podlega obowiązkowi ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w trybie indywidualnym?
 • czy w przypadku zwolnień w trybie indywidualnym rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron wpływa na możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych?
Przetwarzanie danych osobowych pracownika

W 20. odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Aleksandra Baranowska-Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania prywatnych danych osobowych w kontakcie z pracownikiem:

 • czy pracodawca może żądać od pracownika podania prywatnych danych kontaktowych, takich jak adres prywatnej poczty elektronicznej czy numer prywatnego telefonu komórkowego?
 • czy po nawiązaniu stosunku pracy, pracodawca może wykorzystywać dane kontaktowe pracownika, które pozyskał w procesie rekrutacyjnym?
 • czy pracownik musi wyrazić zgodę na kontakt przy wykorzystaniu prywatnych danych kontaktowych?
 • jakie konsekwencje może ponieść pracownik, który odmówi podania lub nie wyrazi zgody na wykorzystanie prywatnych danych kontaktowych?
 • w jakich sytuacjach prywatne dane kontaktowe pracownika mogą zostać wykorzystane bez jego zgody?
Zdalne kontrole przeprowadzane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy

W najnowszym odcinku z cyklu #5naPiątek Mec. Dominika Szachniewicz, radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, odpowiada na pytania dotyczące zdalnych kontroli przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy:

 • czy przeprowadzenie zdalnej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy może odbyć się bez zgody przedsiębiorcy?
 • jak może przebiegać kontrola zdalna, jakie czynności mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej przez Inspektora Pracy?
 • z wykorzystaniem jakich narzędzi i systemów teleinformatycznych może zostać przeprowadzona kontrola w formie zdalnej? 
 • w jaki sposób protokół kontroli zdalnej zostanie przedstawiony podmiotowi kontrolowanemu i jakie czynności zakończą proces zdalnego postępowania kontrolnego? 
Kwarantanna po zagranicznej podróży służbowej

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia najnowszego odcinka z cyklu #5naPiątek! W dzisiejszym materiale mec. Agnieszka Bonikowska, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, przybliży Państwu kwestie związane z odbywaniem kwarantanny po powrocie z zagranicznej podróży służbowej.

Dni wolne dla pracowników krwiodawców

Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka z naszego cyklu #5na Piątek​, w którym mec. Martyna Dziedzic, adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, poruszy kwestie związane z udzielaniem dni wolnych pracownikom oddającym krew, wynikające z najnowszych zmian w przepisach.

Odpowie m.in. na pytania:

 • czy dni wolne przysługują wszystkim pracownikom czy tylko ozdrowieńcom po COVID-19?
 • czy pracodawca może odmówić pracownikowi dodatkowych dni wolnych związanych z oddaniem krwi?
 • kiedy pracownik powinien powiadomić pracodawcę o zamiarze oddania krwi?
 • jak rozliczać czas pracy pracownika, gdy zamierza on oddać krew w dzień grafikowo wolny od pracy?
Stosowanie kar porządkowych dla pracowników

Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek z naszego cyklu #5na Piątek. W tym odcinku mec. Aleksandra Baranowska-Górecka, radca prawny w SDZLEGAL SCHINDHELM, omawia kwestie dotyczące stosowania kar porządkowych dla pracowników. Odpowiada m.in. na pytania:

 • czy można zdyscyplinować karą porządkową pracownika, który pracuje zdalnie?
 • w jakim trybie można nałożyć kary porządkowe?
 • w jaki sposób wysłuchać pracownika, gdy nie ma możliwości spotkania się z nim osobiście?
 • czy spotkania zdalne z pracownikiem można nagrywać?
Urlopy na żądanie

W dzisiejszej prezentacji mec. Dominika Szachniewicz odpowie na bardzo często pojawiające sie pytania dotyczące urlopu na żądanie.

 • W jakim terminie pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu na żądanie?
 •  Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na taki wniosek?
 • W jakich sytuacjach pracodawca może odmówic udzielenia urlopu na żądanie?
 • Co zrobić gdy pracownik nie pojawi się w pracy pomimo braku zgody ze strony pracodawcy na wykorzystanie urlopu na żądanie?

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w naszej prezentacji z cyklu # 5naPiątek.

Zapraszamy!

Najnowsze zmiany w przepisach prawa dot. COVID-19

Serdecznie zapraszamy na najnowszy odcinek #5naPiątek, w którym mec. Dominika Szachniewicz, radca prawny i partner w SDZLEGAL SCHINDHELM odpowie na pytania dotyczące najnowszych zmian w przepisach prawa, w szczególności:

 • czy naruszenie nakazu zasłaniania ust i nosa może być uznane za wykroczenie?
 • jakie grożą za to sankcje i czy pracodawca może zawiadomić Policję?
 • czy w razie naruszenia nakazu zasłaniania ust i nosa i w związku z nowymi sankcjami pracodawca może w każdym wypadku zwolnić pracownika dyscyplinarnie?
 • co dalej z pracą zdalną na kwarantannie i izolacji?
Konsultacje związkowe

W najnowszym odcinku z cyklu #5naPiątek mec. Dominika Szachniewicz odpowiada na pytania dotyczące konsultacji związkowych:

 • OGRANICZENIE ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE PRACY – jak ustalić czy pracownik należy do związku zawodowego?
 • ORGANIZACJE ZAWODOWE – jak prawidłowo kierować zapytania do instytucji zawodowej?
 • WYPOWIEDZENIE, A ZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE – w jakim terminie organizacja zawodowa powinna zająć stanowisko?
Wykonywanie testów na COVID-19

Zapraszamy obejrzenia kolejnego filmiku z serii #5naPiątek opublikowanego na kanale SDZLEGAL Schindhelm. W tym tygodniu, mec. Aleksandra Baranowska-Górecka omawia szczegóły wykonywania testów na covid-19 u pracowników. Odpowiada m.in. na pytania:

 • Czy pracodawca może nakazać pracownikowi wykonanie testu?
 • Czy można pracownikom sfinansować testy i sprawdzić później ich wyniki?
 • Czy są jakieś stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych do co wyników testów?
Covid-19 i zmiany w przepisach

Jak co piątek, zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnego materiału opublikowanego na kanale #SDZLEGALSchindhelm. W tym tygodniu, szczegółowe omówienie aktualizacji przepisów prawa z zakresu zagadnień związanych z #Covid-19:

 • test na koronawirusa prywatnie - postępowanie w sytuacji uzyskania pozytywnego wyniku,
 • przebieg kwarantanny we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • kwarantanna dzieci, a zasiłek opiekuńczy.
Symptomy choroby u pracownika

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego nagrania z cyklu #5 na Piątek,  w którym mec. Aleksandra Baranowska-Górecka odpowiada na kolejne pytania zadawane przez pracodawców dotyczące pandemii Covid 19.

Tym razem poruszane są kwestie kwarantanny pracownika oraz co robić gdy u pracownika wystąpią symptomy choroby Covid 19 i jakie kroki może wobec niego podjąć pracodawca.

Jak powinien zachować się pracodawca wobec pracownika z potwierdzonym wynikiem testu na koronawirusa?

W najnowszym nagraniu z cyklu #5naPiątek zapraszamy Państwa do wysłuchania mec. Dominki Szachniewicz odpowiadającej na kolejne pytania pracodawców dotyczące pandemii Covid-19.

W materiale m.in.:

 • Jak powinien zachować się pracodawca wobec pracownika z potwierdzonym wynikiem testu na koronawirusa?
 • Czy pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich osób zatrudnionych o przypadku zakażenia SARS-CoV-2 w firmie?
 • Jakiemu pracownikowi, pracodawca może zlecić dezynfekcję zakładu pracy?
 • Czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za zakażenie pracownika, które nastąpiło podczas wykonywania poleceń służbowych?  
Zasłanianie twarzy w miejscu pracy

W ramach naszego cyklu  #5 na Piątek mec. Aleksandra Baranowska-Górecka i mec. Dominika Szachniewicz  odpowiedzą na pytania dotyczące zasłaniania twarzy w miejscu pracy.

1.   Czy w przepisach znajdują sie rozporządzenia dotyczące obowiązku zasłaniania twarzy?
2.   Czy pracodawca może we własnym zakresie doprecyzować postanowienia dotyczące obowiązku zasłaniania twarzy?
3.   Co powinien zrobić pracodawca gdy pracownicy nie przestrzegają procedur i nie zasłaniają twarzy w miejscu pracy?
4.   Czy zaświadczenie lekarskie może zwolnić pracownika z obowiązku zakładania maseczki w miejscu pracy?
5.   Czy w przypadku rozwiązamia umowy o pracę ze względu na przeciwskazania medyczne do zasłaniania twarzy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

Zasady dotyczące kwarantanny oraz izolacji pracownika w związku z pandemią

Szanowni Państwo,

w naszej prezentacji z serii #5naPiątek zapraszamy Państwa do obejrzenia materiału, w którym mec. Aleksandra Baranowska - Górecka i mec. Kinga Słomka omawiają zasady dotyczące kwarantanny oraz izolacji pracownika w związku z pandemią i odpowiadają na następujące pytania.

1.    Czy pracownik może pracować podczas kwarantanny?
2.    Czy mozliwa jest praca w czasie izolacji?
3.    Czy można skrócić okres izolacji kub kwarantanny?
4.    Czy w czasie kwarantanny pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub dać mu wolne za wypracowane nadgodziny?
5.     Czy pracodawca może sam skierować pracownika na kwarantannę?