Zamówienia publiczne

Wybrane projekty

 

Zasięg rynku, który zostaje zaangażowany w następstwie złożenia zamówienia na określone produkty lub usługi, jest olbrzymi. Wartość rynku zamówień publicznych wynosi obecnie 1.500.000.000 euro. Stanowi to ok. 17% PKB Unii Europejskiej.

Znaczenie ekonomiczne rynku zamówień publicznych jest powiązane z granicami wyznaczanymi przez przepisy prawne, które podlegają ciągłym zmianom. W Europie, w szczególności w Polsce, obszar prawa zamówień publicznych, w ramach którego świadczymy usługi doradztwa, jest bardzo dynamiczny i podlega ciągłym zmianom niemalże każdego roku. Zakres naszej wiedzy specjalistycznej wzrasta wraz ze zmianami w prawie zamówień publicznych. Jesteśmy zawsze na bieżąco, a nawet z wyprzedzeniem działamy, gdy konieczne jest wypracowanie strategii działania w zakresie prawa zamówień publicznych.

Klienci oraz strony umów potrzebują czegoś więcej niż specjalistycznych usług doradczych. Państwa decyzja musi być należycie ugruntowana z punktu widzenia aspektów makroekonomicznych, handlowych oraz prawnych. I my możemy w tym Państwu pomóc. Niezależnie od tego, czy chodzi o roboty budowlane, umowy o dostawy usług, umowy licencyjne, sprawy z zakresu prawa konkurencji, projekty PPP, jesteśmy w stanie wesprzeć klientów i strony umów ze wszystkich sektorów w każdej fazie procedury, w ramach której udzielane są zamówienia publiczne.

Nasze usługi doradztwa zaczynają się na etapie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienie publicznego, w szczególności obejmują audyt dokumentacji przetargowej, wsparcie w przygotowaniu prawidłowych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert, analizę ryzyk na podstawie proponowanej przez zamawiającego umowy o zamówienie publiczne, bieżącą obsługę na etapie zawierania i wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Doradztwo obejmuje także przygotowanie strategii w zakresie unikania sporów oraz ugodowego załatwiania spraw w drodze mediacji w związku z wykonywaniem umowy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność wystąpienia z roszczeniem, reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Urzędem Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą, sądami, równieżna poziomie Unii Europejskiej, jak i sądami cywilnymi. Dzięki naszym biurom zlokalizowanym w poszczególnych państwach Unii Europejskiej mamy możliwość doradzania klientom także w innych krajach.

 

Główny obszar świadczonych przez nas usług koncentruje się na następujących polach:

  • przygotowywanie i projektowanie zamówień udzielanych w trybie zamówień publicznych, jak również zamówień udzielanych w ramach procedur zbliżonych do zamówień publicznych (np. zamówienia finansowane przez organizacje międzynarodowe, w szczególności Bank Światowy);
  • strukturyzacja i optymalizacja postępowań w zakresie udzielenia zamówienia publicznego;
  • weryfikacja dokumentów dotyczących zamówień publicznych;
  • uczestnictwo w procesie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert oraz oceny i badania wniosków/ofert;
  • doradztwo w zakresie procesu udzielania zamówień publicznych oraz kontroli udzielonego zamówienia;
  • bieżące wsparcie na etapie przygotowywania i składania oferty oraz w zakresie projektów towarzyszących składanej ofercie;
  • procedury związane z audytem, w szczególności w zakresie dotyczącym oceny legalności zamówienia oraz decyzji o udzieleniu zamówienia;
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami kontrolnymi w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lokalnie oraz w innych państwach;
  • udział w postępowaniach odwoławczych/skargowych przed organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej;
  • postępowania cywilne związane z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.