Postępowanie sądowe i arbitrażowe

 

Czy Państwa dostawca jest w zwłoce z dostawami maszyn o istotnym dla Państwa znaczeniu?

Czy Państwa konkurent próbuje wyeliminować Państwa z rynku w nieuczciwy sposób?

Czy Państwa klient utrzymuje, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za fakt wstrzymania przez niego produkcji?


Nikt nie lubi być zaangażowany w spory. Istnieje jednak znaczna ilość opcji dających możliwość dochodzenia praw lub obrony przed roszczeniami ze strony osób trzecich. Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem roszczeń. W efekcie wiemy, na co należy zwrócić uwagę w razie zaistnienia sporu. Mając zawsze na uwadze cel, któremu ma służyć dane postępowanie, wykorzystujemy wszelkie prawne środki oraz mechanizmy po to, aby skutecznie i szybko pomóc Państwu w ochronie praw. Niezależnie od tego, czy dana sprawa dotyczy negocjacji związanych ze stosowaniem prawa umów, ściągania wierzytelności, wykonania postanowień wynikających z zawartej przez strony ugody pozasądowej lub prowadzenia spraw w postępowaniu sądowym, rozumiemy profil działalności naszych klientów i w pełni koncentrujemy się na tym, aby sprawa zakończyła się dla nich sukcesem.

Mając powyższe na uwadze uważamy, że naszym zadaniem jest prowadzenie dla Państwa spraw i zarządzanie nimi w sprawny i skuteczny sposób. Każda sprawa jest inna i dlatego wymaga przyjęcia indywidualnej strategii. Informujemy Państwa o możliwościach i ryzykach sporów, dokonując jednocześnie wyboru takiej ścieżki, która stanowi dla Państwa gwarancję sukcesu. W zakresie powyższych spraw mogą mieścić się przedsądowe próby zawezwania do zawarcia ugody, rozstrzyganie sporów w drodze pozasądowej (lokalnie, oraz na poziomie międzynarodowym), postępowania arbitrażowe, mediacje, postępowania sądowe. W tym zakresie skuteczne rozstrzygnięcie sporów wymaga nie tylko posiadania odpowiedniego doświadczenia, wiedzy i cierpliwości, ale również posiadania odpowiedniej wizji postępowania, taktu oraz wytrwałości, a więc tych wszystkich cech, które są naczelnymi zasadami naszej strategii.

Nie potrzeba dodawać, że pomagamy Państwu także tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie tego, co Państwo już osiągnęliście, oraz skuteczne wyegzekwowanie Państwa roszczeń. W sprawach o transgranicznym charakterze fakt, że działamy globalnie, stanowi o naszej olbrzymiej przewadze.

Możecie Państwo na nas liczyć w przypadku zaistnienia każdego sporu, niezależnie od tego, czy obejmuje on kwestie dotyczące roszczeń odszkodowawczych, gwarancji, nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności za produkt niezgodny z umową, prawa pracy, lub odpowiedzialności organów publicznych.

Zakres świadczonych przez nas usług dotyczących spraw związanych z dochodzeniem roszczeń i ochroną przed roszczeniami osób trzecich obejmuje w szczególności:

  • reprezentację w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentację w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami arbitrażowymi;
  • reprezentację w sprawach cywilnych i gospodarczych w postępowaniach mediacyjnych i przedprocesowych negocjacjach ugodowych;
  • reprezentację przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach zamówień publicznych;
  • reprezentację przed sądami pracy w sprawach ze stosunków pracy.