Gospodarka odpadami

Jednym z prężniej rozwijających się obszarów działalności Kancelarii jest gospodarka odpadami. Wiąże się to z obowiązkiem Polski ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a co za tym idzie- z rozwojem instalacji do zagospodarowania odpadów, w szczególności do termicznego i biologiczno-mechanicznego przekształcania odpadów. Kancelaria wspiera od strony prawnej Klientów w urzeczywistnianiu propagowanej przez Unię Europejską idei "społeczeństwa recyklingu”.

W zakresie zagospodarowania odpadów nasze działania obejmują w szczególności:

  • pomoc prawną w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, wydawanych przede wszystkim na podstawie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawa wodnego, w tym zastępstwo przed organami administracji i sądem administracyjnym;
  • doradztwo przy realizacji inwestycji polegających na budowie instalacji;
  • doradztwo przy uzyskiwaniu zamówień publicznych, w tym przy „Zielonych zamówieniach”, w szczególności na zagospodarowanie odpadów komunalnych, oczyszczanie letnie i zimowe dróg, rekultywację składowisk;
  • przygotowanie i negocjowanie umów na zagospodarowanie odpadów, w tym z organizacjami odzysku.