Prawo bankowe i finansowe

 

Centrum uwagi nadal skupione jest na międzynarodowych rynkach finansowych. Toczy się dyskusja wokół nowych regulacji prawnych,. Można także zauważyć dalszy dynamiczny rozwój w obszarze struktur finansowania. Dla uczestników rynku nabiera coraz większego znaczenia, aby szybko i praktycznie rozwiązywać problemy prawnych, przed którymi stoją.

Wysoce wyspecjalizowany zespół SDZLEGAL Schindhelm posiada niezbędne doświadczenie oraz know-how, aby w niezawodny sposób przeprowadzić Państwa przez okres kryzysu. Doradzamy dużym i średnim przedsiębiorcom oraz międzynarodowym korporacjom, krajowym oraz międzynarodowym bankom i funduszom we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem finansami. Zakres usług doradczych rozciąga się od spraw związanych z przygotowywaniem umów, po sprawy związane z ewentualnymi postępowaniami i sporami, zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej, przed sądami arbitrażowymi oraz organami administracyjnymi.

Naszym celem jest oferowanie Państwu łatwych i praktycznych rozwiązań w skomplikowanych obszarach prawa bankowego i finansowego. Towarzyszymy naszym Klientom od samego początku aż po fazę zakończenia projektu, co często może obejmować okres kilku lat. Wspieramy ich od etapu planowania projektu oraz formułowania nowego i innowacyjnego finansowania aż do etapu negocjacji i tworzenia właściwych umów.

Nasz Zespół doradza przy projektach IPO związanych z wprowadzaniem akcji spółki do obrotu giełdowego, uczestniczy w procesach emisji papierów wartościowych w różnych formach, jak również doradza w zakresie związanym z udzielaniem pożyczek i zawierania umów opcji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Innym obszarem, na który skoncentrowane są nasze usługi, jest doradztwo w sprawach regulacyjnych oraz w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów o nadzorze bankowym i finansowym, jak również w sprawach związanych z prawnymi aspektami finansowania i przestrzeganiem właściwych przepisów w zakresie, w jakim powyższe aspekty dotyczą transakcji oraz projektów. W odniesieniu do kwestii związanych z potencjalnymi naruszeniami zobowiązań w zakresie raportowania, regulacji dotyczących nadużyć na rynkach finansowych, przepisów regulujących kwestie związane z ochroną informacji poufnych, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz/lub ewentualnym konfliktem interesów, na bieżąco dokonujemy przeglądu wszelkich możliwych ryzyk w tym zakresie oraz rozwiązań prawnych, jak również reprezentujemy naszych Klientów wobec właściwych organów.

We wszystkich fazach procesu konsultacyjnego regularnie wymieniamy się doświadczeniem i informacjami z osobami z innych naszych grup specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach prawa. Ściśle współpracujemy z naszymi kolegami specjalizującymi się w prawie podatkowym oraz prawie spółek. W przypadku projektów o wymiarze transgranicznym świadczymy usługi doradztwa we współpracy z naszymi ekspertami, którzy rozmieszczeni są w 32 lokalizacjach na świecie. Nasze usługi są odpowiednio dopasowane do branży, a proponowane przez nas rozwiązania przynoszą jednoznaczną odpowiedź na problemy, z którymi stykają się nasi Klienci.

Główne obszary naszej praktyki obejmują w szczególności:

 • finansowanie nabyć i przejęć;
 • finansowanie projektów;
 • finansowanie na rynku nieruchomości;
 • finansowanie inwestycji;
 • finansowe instrumenty pochodne oraz finansowanie strukturalne;
 • finansowanie wewnątrzgrupowe/ Cash-pooling;
 • inwestycje typu private equity oraz venture capital;
 • modele leasingu (w tym modele typu – sale and lease-back oraz lease and lease-back);
 • faktoring;
 • transakcje na rynkach kapitałowych, w tym projekty IPO;
 • analizy compliance w zakresie zgodności z uregulowaniami prawnymi obowiązującymi na rynkach kapitałowych;
 • projekty w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz projekty Private Finance Initiative;
 • private placement;
 • spory dotyczące sektora finansów na gruncie procedury cywilnej oraz postępowania arbitrażowego;
 • regulacje prawne z zakresu nadzoru nad rynkiem bankowym oraz rynkiem papierów wartościowych;
 • regulacje prawne obowiązujące w zakresie przejęć.