Prawo budowlane

Zespół Prawa Budowlanego SDZLEGAL Schindhelm świadczy szeroki wachlarz usług wsparcia w zakresie inwestycji budowlanych wszystkim podmiotom biorącym udział w procesie budowlanym, niezależnie od ich roli. Wspieramy zarówno wykonawców, inwestorów, w tym deweloperów, jak i projektantów czy inwestorów zastępczych lub podwykonawców oraz podmioty nadzorujące, w szczególności inżynierów kontraktu, a nawet organy samorządu zawodowego w budownictwie.
Wśród naszych klientów są spółki polskie oraz podmioty zagraniczne inwestujące na polskim rynku, w tym wchodzące w skład międzynarodowych koncernów.
Oferujemy kompleksową opiekę na wszystkich etapach prowadzonej inwestycji – nasze doradztwo obejmuje zarówno zagadnienia administracyjnoprawne, jak i cywilnoprawne.


Główne obszary, na których skoncentrowane są nasze usługi doradcze, obejmują:

 • wsparcie w doprowadzeniu do podjęcia aktów planistycznych oraz uzyskaniu aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, takich jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy, wszelkie pozwolenia, zezwolenia, zgłoszenia, w szczególności decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na użytkowanie;

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w zakresie postepowań dotyczących aktów niezbędnych do realizacji inwestycji;

 • kompleksowa pomoc prawna w zakresie kontraktowej obsługi inwestycji, w tym w kwestiach związanych z finansowaniem projektów;

 • doradztwo i negocjacje we wszelkich sporach pojawiających się w związku z inwestycją budowlaną, w tym także po jej zakończeniu, w szczególności w zakresie roszczeń z gwarancji i rękojmi;

 • wsparcie i analiza ryzyk prawnych w sytuacjach kryzysowych, występujących w trakcie realizacji budowlanych;

 • pomoc w realizacji inwestycji objętych specustawą mieszkaniową, w tym przygotowanie pełnej dokumentacji we współpracy z klientem oraz uczestnictwo w procesie negocjacyjnym;


Jednym ze szczególnych obszarów naszego doradztwa w zakresie prawa budowlanego, jest kompleksowa obsługa przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii. W tym zakresie zespół naszych ekspertów oferuje:

 • audyty prawne nieruchomości dla celów weryfikacji dopuszczalności realizacji inwestycji OZE oraz ocen ryzyk z tym związanych;

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszego rozwiązania w zakresie tytułu prawnego do terenu inwestycji OZE;

 • wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu wszystkich umów, których zawarcie jest konieczne lub pożądane dla inwestycji OZE;

 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach administracyjnych właściwych dla przedsięwzięć OZE, w szczególności dotyczących uzyskania decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę;

 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej procesu budowlanego parków wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych;

 • wsparcie w kontaktach z jednostkami dystrybucji i sprzedaży energii, zarówno na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia, jak i zawierania umów energetycznych;

 • pomoc w bieżących kontaktach ze społecznością lokalną z terenu inwestycji OZE;

 • pełną kontrolę nad realizacją przez inwestorów ustawowych obowiązków nałożonych na wytwórcę energii z OZE;

 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.