Jan Gałka

Lawyer


Przebieg pracy zawodowej

Jan Gałka współpracuje z SDZLEGAL Schindhelm od stycznia 2022 r. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa publicznego, przede wszystkim prawa karnego i prawa konstytucyjnego. Praca magisterska Jana Gałki pt.: Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej w tradycji ustrojowej i pracach nad Konstytucją RP została opublikowana się w formie monografii prawniczej.

Jan Gałka ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Filii we Wrocławiu z oceną bardzo dobrą, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. W trakcie studiów otrzymał trzykrotnie stypendium rektora dla najlepszych studentów, dwukrotnie tytuł VIS Naukowy oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. 

Jan Gałka należy do zespołu kierowanego przez dr Agnieszkę Łuszpak-Zając.