Prawo pracy

 

Prawo pracy jest tak samo różnorodne jak codzienna rzeczywistość biznesowa Państwa firmy.

Zespół Prawa Pracy SDZLEGAL Schindhelm świadczy kompleksowe usługi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz świadczy usługi wsparcia we wszystkich dziedzinach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i rozwojem zasobów ludzkich. Zakres usług doradczych rozciąga się od spraw związanych z kompleksowymi umowami o pracę oraz rozwiązywaniem umów, poprzez umowy spółki i inne kwestie z zakresu prawa pracy o charakterze korporacyjnym, aż do spraw dotyczących leasingu pracowniczego i spraw związanych z ochroną danych osobowych na gruncie stosunków prawa pracy. W spornych sprawach reprezentujemy Państwa interesy przed krajowymi sądami wszystkich instancji właściwymi w sprawach prawa pracy. Reprezentujemy Państwa także wobec organów państwowych, a także w toku negocjacji ze związkami zawodowymi lub radami pracowniczymi.

Oprócz uregulowań normatywnych, znaczny wpływ na prawo pracy wywiera także praktyka orzecznicza sądów ds. prawa pracy. Nasz Zespół posiada zawsze bieżące informacje w tym zakresie i monitoruje aktualny rozwój praktyki orzeczniczej, niezależnie od tego, czy praktyka dotyczy płaszczyzny inicjatyw legislacyjnych, czy indywidualnych decyzji w sprawach prawa pracy. Z tego punktu widzenia wiemy, na jakie obszary prawa pracy należy kłaść szczególny nacisk w przyszłości, a w konsekwencji jesteśmy w stanie odpowiednio wcześnie wypracować dla Państwa poradę prawną, która będzie ten stan rzeczy uwzględniać.

Obok strategicznie ukierunkowanych decyzji personalnych, elementem, który odgrywa istotne znaczenie w kontekście spraw z zakresu prawa pracy, są regulacje kontraktowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasz Zespół zna wszelkie zagrożenia i ryzyka związane z opracowywaniem i tworzeniem umów o pracę oraz umów o świadczenie usług, jak również rozwija praktykę w zakresie umów, które są odpowiednio dopasowane do profilu i sytuacji, mają silne umocowanie prawne oraz stwarzają gwarancję długiego czasu obowiązywania. Dotyczy to zarówno standardowych umów o pracę zawieranych z pracownikami, umów z członkami Zarządu, porozumień w zakresie związanym z delegowaniem pracownika i świadczeniem usług konsultingowych bądź umów o pracę z osobami wykonującymi pracę zdalnie oraz umów o świadczenie usług. Dzięki temu wnosimy istotny wkład w obszarze skutecznego zarządzania ryzykiem Państwa firmy. Jednocześnie jesteśmy dla Państwa profesjonalnym i kompetentnym partnerem, gotowym w każdej chwili odpowiedzieć na Państwa pytania w toku aktualnie istniejących relacji umownych, jak również w sprawach wynikających z rozwiązania umowy o pracę.

Nadto zespół prawa pracy organizuje szeroki wachlarz szkoleń dla pracodawców, obejmujących interesujące zagadnienia z zakresu prawa pracy. Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie, na konkretne zamówienie pracodawcy. Oprócz szkoleń dla Klientów indywidualnych, Kancelaria prowadzi wspólnie z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową cykle szkoleń z zakresu prawa pracy dla członków Izb oraz innych podmiotów.

Pod patronatem Kancelarii odbywają się także ŚNIADANIA HR – nieodpłatne, cykliczne spotkania menedżerów działów zasobów ludzkich dużych pracodawców zmierzające do wymiany doświadczeń i integracji zawodowej.

Dział prawa pracy doradza naszym klientom w zakresie:

 • przygotowania regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałych wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy;
 • przygotowania umów o pracę, umów dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz umów o zakazie konkurencji oraz pozostałej dokumentacji indywidualnej stosunków pracy;
 • doradztwa w zakresie delegowania pracowników do państw należących do Unii Europejskiej oraz do innych państw;
 • prawnych aspektów doskonalenia zawodowego pracowników;
 • procedur związanych ze stosowaniem kar porządkowych oraz odpowiedzialnością materialną (indywidualną i grupową);
 • wprowadzania elastycznych rozwiązań z zakresu czasu pracy;
 • zatrudnienia cudzoziemców w Polsce;
 • rozwiązywania stosunków pracy, w tym dokonywania zwolnień grupowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia;
 • zwolnień monitorowanych – outplacementu;
 • zagadnień pracy tymczasowej;
 • analizy zagadnień prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorstw i ich części;
 • prowadzenia obowiązku informowania pracowników i konsultacji na gruncie prawa krajowego i wspólnotowego;
 • rozwiązywania sporów pracowniczych, w tym reprezentacji przed sądami pracy;
 • negocjacji układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych.