MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP)

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) 

Płatność za fakturę z tytułu odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług jest podzielona. Kwota netto jest kierowana na rachunek rozliczeniowy podatnika, natomiast część kwoty należności wykazanej na fakturze odpowiadająca całości lub części kwoty VAT jest przekazywana na specjalny rachunek VAT. 

Przy łącznym spełnieniu trzech wskazanych warunków MPP jest obligatoryjny. Oznacza to jednocześnie, że płatność w takich przypadkach musi być dokonywana przelewem bankowym.  

Załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług to Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy. Stanowi on katalog zamknięty towarów i usług, w stosunku do których należy rozważyć obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku gdy przedmiotem transakcji jest dostawa towarów lub świadczenie usług na rzecz podatnika, które są wymienione w załączniku nr 15, ale kwota należności ogółem na fakturze nie przekracza 15 000 zł, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie jest obowiązkowe. 

SANKCJE DLA DOSTAWCY ZA NIEZASTOSOWANIE MPP 

VAT - brak adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” –  dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi, które były objęte obowiązkiem (chyba że nabywca uiścił zobowiązanie MPP, przynajmniej w stosunku do towarów lub usług wymienionych
w załączniku nr 15) 

KKS - kara grzywny do 180 stawek dziennych. 

SANKCJE DLA NABYWCY ZA NIEZASTOSOWANIE MPP 

Nabywca (podatnik) odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe dostawcy w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę  

(towary z załącznika nr 15, gdy nabywca ma podstawy do uznania, że dostawca nie wpłaci VAT) 

VAT- dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi, które były objęte obowiązkiem (chyba że zbywca rozliczy prawidłowo VAT z tej faktury). 

CIT/PIT- brak możliwości zaliczenia do KUP 

KKS - kara grzywny do 720 stawek dziennych. 

WYZWANIA 

      Płatności w obcych walutach obcych 

 • kwota VAT za pomocą komunikatu przelewu na rachunek VAT w złotych 
 • przeliczenie na złoty według kursu ogłoszonego przez NBP (albo EBC  – wówczas waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego 

  Zaliczki i przedpłaty 
 • w przypadku płatności dokonywanych przed dostawą towaru lub usługi (przed wystawieniem faktury) w komunikacie przelewu w miejsce numeru faktury należy wpisać „zaliczka” 


            Faktoring 

 • odpowiedzialność solidarna faktora i dostawcy za nierozliczony przez niego VAT (zwolni się, gdy: płatność na rachunek VAT dostawcy, zwrot na rachunek VAT podatnika, płatność na rachunek VAT nowego faktora) 
 • obowiązkowy MPP nie dotyczy płatności zaliczkowych dokonywanych przez faktora na rzecz dostawcy w ramach umowy faktoringu. 

  WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU 
 • transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym –  odbiorca  płatności,  na  dzień  dokonania  dostawy  jest partnerem prywatnym lub jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym 
 • potrącenie obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności nie obejmuje kwoty objętej potrąceniem (ew. różnicę należy uregulować zgodnie z założeniami obligatoryjnego MPP) 
 • płatność z tytułu wierzytelności zajętej przez komornika lub organ egzekucyjny – nie stanowi zapłaty za nabyte towary lub usługi, nowy tytuł płatności, czyli realizacja egzekucji z zajętej wierzytelności. 

 

 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP)


Autor: Anna Derdak