NEWSLETTER: Nowe podejście do opodatkowania przychodu pracowników oddelegowanych

Stan dotychczasowy

Od kilku miesięcy obserwować możemy trend polegający na zmianie podejścia sądów administracyjnych do opodatkowania przychodu pracowników oddelegowanych.

Jeszcze do sierpnia 2023 r. zdecydowanie przeważającą była linia orzecznicza, zgodnie z którą finansowane przez pracodawcę noclegi i przejazdy były

dla pracowników oddelegowanych przychodem, od którego należało pobrać zaliczki na podatek dochodowy.

Co istotne – rozwiązanie to dotyczyło pracowników, którzy byli przez pracodawcę oddelegowani do długotrwałego świadczenia pracy we wskazanym miejscu, innym niż siedziba pracodawcy.

Zapewniane im zakwaterowanie, wy-żywienie i przejazdy były traktowane jako pozostające w wyłącznym interesie pracownika, przez co byli oni obciążani ekonomicznym ciężarem podatku naliczanego od wartości otrzymanych świadczeń.

Wywoływało to szereg daleko idących skutków, łącznie z przekraczaniem progu podatkowego i koniecznością opłacania podwyższonego, 32% podatku.
 

Zmiana w podejściu sądów

Absurdy te zostały zauważone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w zapoczątkowanej wyrokiem o sygn. II FSK 270/21 serii orzeczeń, zauważa nie tylko niezgodność takiego stanowiska z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale także z przepisami Dyrektywy 96/71/WE.

Sąd ten wskazał, że oddelegowani pracownicy powinni mieć zapewniony odpowiedni standard bytowania bez wpływu na wysokość ich wynagrodzenia.

Słusznie także zauważa, że gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę, pracownicy nie mieliby powodu do ponoszenia kosztu takich noclegów czy podróży. W związku
z tym nie powinni oni być obciążani jakimikolwiek obciążeniami publiczno-prawnymi z tego tytułu. 

Stanowisko NSA podzielane jest także przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne, w tym WSA w Warszawie, który 26 czerwca 2024 roku przychylił się do prezentowanej przez nas argumentacji i uchylił wydaną dla naszego Klienta niekorzystną interpretację indywidualną dotyczącą skutków podatkowych zapewnianych pracownikom przejazdów do miejsca oddelegowania.


Brak zmiany w podejściu organów

Niestety, pomimo widocznej zmiany w podejściu sądów do zagadnienia, stanowisko organów podatkowych pozostaje niezmienne. W dalszym ciągu wydają one interpretacje, w których przekonują o konieczności doliczania oddelegowanym pracownikom przychodu z tytułu, m.in. pokrywanych im przez pracodawców kosztów zakwaterowania.  

Co zastanawiające – organy, wydając ww. rozstrzygnięcia, powołują się dokładnie na tę samą dyrektywę, której zapisy są podstawą do zmiany linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

Z jednej strony otwiera to drogę podatnikom do skutecznego kwestionowania rozstrzygnięć na drodze sądowej, ale z drugiej – zdecydowanie wydłuża czas potrzebny na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia.

Należy więc liczyć na to, że wraz ze wzrostem liczby pozytywnych dla podatników rozstrzygnięć sądów administracyjnych, także organy podatkowe zmienią swoje stanowisko w tym zakresie na zdecydowanie bardziej przyjazne dla pracowników i pracodawców.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.Autor: Marek Michalski
Autor: Katarzyna Gospodarowicz
PDF file
Download PDF