Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM przed Sądem Okręgowym w Warszawie w postępowaniu ze skargi na wyrok KIO

Wykonawca, którego oferta w przetargu organizowanym przez GDDKiA Oddział w Warszawie na zarządzanie projektem: Budowa drogi S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” została sklasyfikowana na drugiej pozycji tzw. list rankingowej, w marcu 2015r. złożył odwołanie do KIO, zarzucając dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem prawa. W postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą Wykonawca ten reprezentowany był przez prawników Działu Zamówień Publicznych SDZLEGAL SCHINDHELM Odwołanie do KIO w tej samej sprawie złożyli także trzej inni wykonawcy biorący udział w postępowaniu.

Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z dnia 30 marca 2015r., uwzględniła odwołanie wniesione przez Wykonawcę reprezentowanego przez SDZLEGAL SCHINDHELM i nakazała m. in. wykluczenie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z uwagi na złożenie przez niego nieprawdziwych informacji mogących mieć wpływ na wynik postępowania. Izba uznała także, że wykonawca, o którym mowa nieskutecznie zgłosił swój udział w postępowaniu odwoławczym.

Od wyroku KIO skargę wniosło dwóch wykonawców, w tym wykonawca, którego wykluczenie z postępowania nakazała Izba.

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrokiem z dnia 11 czerwca 2015r. – zgodnie z wnioskiem prawników SDZLEGAL SCHINDHELM – odrzucił obie skarg.

Postępowanie odwoławcze przed KIO oraz postępowanie skargowe przed Sądem Okręgowym prowadzili Partnerzy SDZLEGAL SCHINDHELM - mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz oraz mec. Anna Specht-Schampera, specjalizujące się w prawie zamówień publicznych.