Korzystny dla Klienta kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok sądu administracyjnego w sprawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 28 września 2017r. stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. nr XXXI/551/17 w przedmiocie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w części, w której instalacja prowadzona przez Klienta Kancelarii została określona jako instalacja o statusie zastępczym, a nie jako instalacja o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Sąd w pisemnym uzasadnieniu wyroku stwierdził, że Sejmik Województwa w ramach kompetencji do uchwalenia planu gospodarki odpadami (cyt.: ) „miał (...) prawo do ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej” w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych.
Sąd zgodził się jednak z argumentacją skargi, że (cyt.: ) „nie oznacza to, że Sejmik uzyskał prawo do podejmowania decyzji arbitralnych w zakresie, które z istniejących instalacji w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych stanowią potrzebną infrastrukturę, a które z nich można pominąć w planie”.

Wyrok nie jest prawomocny, stanowi jednak ważny głos w toczącej się w Polsce dyskusji o tym, jak daleko sięgają kompetencje organów stanowiących samorządu województwa w kształtowaniu wartego miliardy złotych rynku przetwarzania odpadów komunalnych. Przypomnieć bowiem należy, że pominięcie w planie gospodarki odpadami instalacji, czy też – w przypadku instalacji przeznaczonych do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - nie nadanie jej statusu instalacji regionalnej w praktyce oznacza brak odpadów komunalnych do przetworzenia, a w konsekwencji konieczność zamknięcia lub zmianę profilu działalności instalacji.
Sprawa prowadzona była przez Mec. Annę Specht-Schampera – Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM oraz Mec. Magdalenę Przydróżną–Urbanowicz – radcę prawnego w SDZLEGAL SCHINDHELM.