WYKUP NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

WYKUP NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW


Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1463), która weszła w życie 31 sierpnia 2023 r., wprowadziła epizodyczną regulację, dzięki której użytkownicy wieczyści niektórych zabudowanych nieruchomości mogą żądać sprzedaży tych gruntów na ich rzecz.
Prawo nabycia na własność użytkowanych gruntów przysługuje przedsiębiorcom, ale także osobom fizycznym (np. właścicielom garaży), spółdzielniom mieszkaniowym oraz mieszkańcom osiedli (np. parkingi, drogi wewnętrzne).


PRAWO ŻĄDANIA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


Od dłuższego czasu w polskim ustawodawstwie znajdują się przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu. Jednakże, przed wspomnianą nowelizacją, możliwość nabycia uzależniona była od woli właściciela, który nie był zobowiązany do dokonania sprzedaży.
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami użytkownik wieczysty ma prawo żądania sprzedaży nieruchomości, co do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego. Z takim żądaniem można wystąpić przez 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, czyli do 31 sierpnia 2024 r.
Jeśli użytkownik złoży wniosek o wykup użytkowania wieczystego w tym terminie, to zgoda właściciela – jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa – co do zasady – nie będzie potrzebna.

Takie żądanie nie przysługuje:
1) jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r.;
2) jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie (lub w decyzji) o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
3) w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich;
4) jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego;
5) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

 Autor: Agnieszka Łuszpak-Zając
Autor: Marta Łąk-Bednarczyk
PDF file
Download PDF