Skutki podatkowe oddelegowania pracowników

Zgodnie ze zdecydowanie dominującym stanowiskiem zarówno sądów administracyjnych jak i organów podatkowych, wartość otrzymanych przez pracowników świadczeń związanych z ich oddelegowaniem do innego miejsca świadczenia pracy stanowi ich przychód podatkowy.

Prowadzi to do sytuacji, w której czynniki zależne tylko i wyłącznie od pracodawcy (w postaci wysokości poniesionych przez niego wydatków na oddelegowanie pracownika) mają bezpośredni wpływ na wysokość podatków płaconych przez pracownika. W niektórych sytuacjach mogą one prowadzić nawet do przekroczenia progu podatkowego, co skokowo zwiększa płacone na rzecz urzędu skarbowego kwoty.

Zwiastunem pewnych zmian w tym zakresie może być opublikowany niedawno wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2023 roku (sygnatura akt - II FSK 270/21). W jego ramach Sąd zaprezentował odmienne podejście do jednolitej dotychczas kwestii tego, w czyim interesie pozostaje zapewnienie noclegu pracownikowi podczas świadczenia przez niego pracy z miejsca oddelegowania.

Jego zdaniem beneficjentem poniesienia tych kosztów jest nie pracownik (jak dotychczas uważano), ale pracodawca. Sąd doszedł bowiem do słusznych skądinąd wniosków, że gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy o pracę nie mieliby powodu do ponoszenia kosztu takich noclegów, czy podróży.

Orzeczenie to, chociaż korzystne, nie powinno jeszcze stanowić podstawy do wprowadzania daleko idących zmian w rozliczeniu takich sytuacji. Trudno jest bowiem w tym momencie przewidzieć, czy taki pogląd utrzyma się w orzecznictwie, czy pozostanie tylko i wyłącznie wyjątkiem wśród morza negatywnych dla pracowników orzeczeń.

Z jednak racji na fakt, że podstawą do wydania wspomnianego orzeczenia była interpretacja indywidualna, może ono być bardzo dobrym pretekstem do wystąpienia z wnioskiem o taką interpretację dostosowaną do konkretnego stanu faktycznego. Przedstawiona przez sąd argumentacja zostanie na pewno bardzo dokładnie przeanalizowana przez Krajową Informację Skarbową, więc można wykorzystać tę okazję do uzyskania dla siebie pozytywnego rozstrzygnięcia w tym zakresie. 

 

Skutki podatkowe oddelegowania pracowników


Autor: Marek Michalski