SDZLEGAL SCHINDHELM doradcą prawnym w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu

W dniu 17 września 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu wydał decyzję w sprawie skargi złożonej przez Skarżącego (Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM) przeciwko Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zarzutem naruszenia prawa do obrony w postępowaniu dotyczącym skargi kasacyjnej. W wyniku prowadzonego postępowania, Trybunał, działając na mocy art. 37 § 1 oraz art. 39 Konwencji Praw Człowieka rozstrzygnął o ugodowym zakończeniu sporu w zakresie objętym skargą i w konsekwencji przyznaniu Skarżącemu uzgodnionej przez strony kwoty tytułem odszkodowania za poniesione straty.

Pełnomocnikiem, reprezentującym Skarżącego w przedmiotowym postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka był dr Wojciech Dubis, radca prawny kierujący Działem Procesowym SDZLEGAL SCHINDHELM.