CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – NOWY TERMIN ZGŁOSZENIA

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – NOWY TERMIN ZGŁOSZENIA

10 listopada 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wydłużyła termin na zgłoszenie do CRBR.

DOTYCHCZASOWY TERMIN TRUDNY DO ZACHOWANIA

Wniosek do CRBR podpisać mogą tylko elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego ePUAP bądź podpisu kwalifikowanego – osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu podlegającego wpisowi. Jeśli osoba uprawniona jest obcokrajowcem i nie posiada numeru PESEL, nie może podpisać zgłoszenia do CRBR za pomocą profilu zaufanego ePUAP i konieczne jest posłużenie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W praktyce często zdarza się, że osoba taka nie posiada podpisu kwalifikowanego i konieczne jest uzyskanie podpisu kwalifikowanego od jednego z certyfikowanych dostawców.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym newsletterze TUTAJ.Autor: Ewelina Stępień
PDF file
Download PDF