Praca transgraniczna a opodatkowanie

Praca transgraniczna i jej skutki podatkowe to temat niezwykle rozległy i skomplikowany. Wynika to nie tylko z konieczności stosowania odrębnych dla każdego kraju umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale także uwzględniania praktyki organów podatkowych czy też konwencji modyfikujących podpisane już umowy.

Upraszczając ponad konieczną miarę wszystkie regulacje można wskazać, że jeżeli praca wykonywana jest w danym kraju krócej niż przez pół roku, to dochody z niej opodatkowane są w miejscu rezydencji podatkowej wykonującego pracę. Jeżeli zaś wykonywana jest w danym kraju dłużej niż pół roku, to jest opodatkowana w miejscu wykonywania pracy.

Tak jak wspomniałem – jest to jednak bardzo ogólna i niezwykle uproszczona zasada, która doznaje wielu wyjątków. Zapoznanie się z nią pozwala jednak na przejście do bardziej szczegółowych rozwiązań.

W przypadku polskiego rezydenta podatkowego wykonującego fizycznie pracę za granicą (np. w Niemczech) na rzecz polskiego podmiotu (czyli m.in. tzw. workation) sam fakt wykonywania pracy za granicą nie ma wpływu na obowiązki podatkowe, niezależnie od tego czy podstawą do wykonywania pracy jest umowa o pracę, czy też umowa zlecenia.

Pamiętać należy jednak o licznych wyjątkach – należy do nich np. sytuacja, w której wykonywanie pracy w innym kraju zaczyna mieć charakter stały czy też zorganizowany.

Można więc spróbować na podstawie powyższego sformułować tezę, zgodnie z którą potencjalne zmiany państwa opodatkowania dochodów pojawiają się w momencie, w którym wykonywana przez naszą przykładową osobę praca wykazuje ściślejszy związek z krajem wykonywania pracy niż z krajem rezydencji podatkowej.

Natomiast w przypadku nierezydenta zatrudnionego w polskim podmiocie i wykonującego pracę na terenie Polski kluczowe znaczenie zaczyna mieć sposób współpracy z taką osobą. Ta sama osoba może być bowiem w zależności od okoliczności traktowana jak każdy inny polski pracownik (jeżeli np. będzie wykonywała w Polsce pracę przez cały rok), lub całkowicie odrębnie od innych pracowników (co może spowodować np. konieczność pobrania podatku u źródła).

Przy ustalaniu skutków podatkowych takiej pracy należy więc wziąć pod uwagę cały szereg elementów ściśle powiązanych z danym stanem faktycznym. Pominięcie chociażby jednego czynnika (np. rezydencji podatkowej pracownika czy też jego statusu) może pociągać za sobą daleko idące skutki podatkowe.

Zasadne jest więc skorzystanie w tym zakresie z usług profesjonalistów. Pozostajemy więc do Państwa dyspozycji zarówno w tym, jak w każdym innym zakresie.

 

Praca transgraniczna a opodatkowanie


Autor: Marek Michalski