Mechanizmy przeciwdziałania skutkom wzrostu cen energii - kolejne ważne terminy dla przedsiębiorców

Przypominamy o kolejnych obowiązkach przedsiębiorców, którzy chcą maksymalnie wykorzystać przysługujące im uprawnienia mające na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii elektrycznej. Obowiązki te są różne dla:

  • przedsiębiorców niewykonujących działalności w sektorze lub podsektorze energochłonnym;
  • przedsiębiorców wykonujących działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym.

I. Przedsiębiorcy niewykonujący działalności w sektorze lub podsektorze energochłonnym

Przedsiębiorcy niewykonujący działalności w sektorze lub podsektorze energochłonnym mogą skorzystać z mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej w I półroczu 2019 r. lub w całym 2019 r. Okres, w którym mają obowiązywać przywrócone korzystniejsze warunki umowne, determinowany jest przez rozmiar przedsiębiorstwa. Jak szczegółowo wyjaśnialiśmy m.in. w informacji Przeciwdziałanie skutkom wzrostu cen energii elektrycznej (zob. https://pl.schindhelm.com/content/country/polska/news/aktualno%C5%9Bci/przeciwdzia%C5%82anie_skutkom_wzrostu_cen_energii_elektrycznej/index_pol.html):

  • mikro i mali przedsiębiorcy mogą korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej w całym 2019 r., jeżeli na czas złożyli przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie informujące go o tym, że mają status mikro lub małego przedsiębiorcy;
  • średni i duzi przedsiębiorcy mogą korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej w I półroczu 2019 r. bez potrzeby składania przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczeń dotyczących swojego statusu (na II półrocze przygotowano dla nich dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej stanowiące pomoc de minimis).

W celu ustalenia tzw. ceny odniesienia, tj. ceny, którą dla potrzeb Ustawy przyjmuje się jako obowiązującą 30 czerwca 2018 r. ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorstwa energetyczne wzywają odbiorców końcowych, w stosunku do których nie posiadają informacji pozwalających na określenie cen lub stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r., do dostarczenia określonych informacji. Na odpowiedź na wezwanie przedsiębiorstwa energetycznego przedsiębiorcy mają 14 dni. W tym terminie odpowiedź powinna być doręczona przedsiębiorstwu energetycznego.

II. Przedsiębiorcy wykonujący działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym

Inne mechanizmy wsparcia przewidziano dla przedsiębiorców wykonujących działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym. Przedsiębiorcami takimi są odbiorcy końcowy wykonujący działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający w instalacji co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora. Przedsiębiorcy tacy objęci są ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych („Ustawa o systemie rekompensat”). Ci przedsiębiorcy:

  • mogą skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej na ogólnych zasadach; albo
  • mogą skorzystać z rekompensat na podstawie Ustawy o systemie rekompensat za cały 2019 r., jeżeli w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy o systemie rekompensat (tj., licząc od 29 sierpnia 2019 r., do 12 września 2019 r.) złożą właściwemu przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do skorzystania z zamrożenia cen energii elektrycznej;
  • nie mogą skorzystać z dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za II półrocze 2019 r.

Z punktu widzenia spółek kluczowe jest więc rozstrzygnięcie, czy wykonują działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym w rozumieniu Ustawy o systemie rekompensat. Jeżeli tak, powinny ocenić, czy spełniają szczegółowe kryteria w niej określone. Jeżeli wynik analizy będzie pozytywny i będą chciały złożyć do 31 marca 2020 r. właściwy wniosek o wypłatę rekompensat za 2019 r., będą musiały w porę zrzec się uprawnienia do zamrożenia cen energiiw 14-dniowym wyżej wskazanym terminie. Niezrzeczenie się uprawnienia w tym roku nie będzie wpływało na możliwość korzystania ze wsparcia na podstawie Ustawy o systemie rekompensat w kolejnych latach.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z R. pr. Kingą Słomką.