Inhalt

Wojciech Zając

Radca prawny
Partner

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Prawo pracy
 • IP / IT
 • Prawo europejskie
 • Prawo administracyjne

Ekspertyza

Wojciech Zając pracuje jako radca prawny od 2002 roku. Doradza spółkom krajowym i zagranicznym w zakresie prawa pracy i prawa autorskiego oraz kieruje pracami działów prawa pracy i prawa autorskiego w SDZLEGAL SCHINDHELM.

W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa pracy Wojciech Zając zajmuje się przygotowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wojciech Zając zajmuje się również przygotowywaniem projektów umów o pracę, umów zawieranych z członkami zarządu oraz menadżerami, umów o zakazie konkurencji oraz przygotowywaniem innych dokumentów z zakresu prawa pracy. Wojciech Zając doradza również w zakresie delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Wspiera klientów w toku postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń prawa pracy oraz w kwestiach związanych z odpowiedzialnością na gruncie prawa pracy.

Wojciech Zając doradza w zakresie rozwiązywania umów o pracę, zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy związanych z procesami M&A, podziałem spółek oraz sprzedażą zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
Wojciech Zając doradza także w sprawach dotyczących sporów pracowniczych i reprezentuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy. Doradza również w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w tym w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych.

Wojciech Zając pełni także rolę rzecznika pracowników w zakresie ochrony przed niepożądanymi zjawiskami w miejscu pracy (nierówne traktowanie, mobbing, molestowanie) w międzynarodowych koncernach.

Innym obszarem działalności Wojciecha Zająca jest przygotowywanie i ocena umów z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w szczególności w odniesieniu do stosunków pracy.

Wojciech Zając jest autorem licznych artykułów, publikacji i prezentacji z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy. Regularnie prowadzi wykłady dotyczące zagadnień prawa pracy dla Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Prowadzi ŚNIADANIA HR – nieodpłatne, cykliczne spotkania menedżerów działów zasobów ludzkich dużych pracodawców, zmierzające do wymiany doświadczeń i integracji zawodowej.

Referencje

 • due dilligence z zakresu prawa pracy projektu partnerstwa publiczno-prywatnego z branży medycznej (kapitał kanadyjski)
 • obsługa procesu przejęć pracowników w ramach zakupu grupy spółek przez podmiot z branży budowlanej (kapitał francuski)
 • negocjacje i zawarcie porozumień z zakładową organizacją związkową w sieci handlowej zatrudniającej powyżej 15.000 pracowników (kapitał niemiecki)
 • cykl warsztatów i seminariów dotyczących czasu pracy we wszystkich polskich oddziałach koncernu z branży spożywczej (kapitał amerykański)
 • obsługa procesu przejęcia pracowników w ramach łączenia spółek z branży produkcji i obróbki stali (kapitał szwedzki)
 • cykl szkoleń dla managerów różnych szczebli, dotyczących odpowiedzialności przełożonych pracowników za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika w dużej spółce z branży automotive (kapitał szwedzki)
 • cykl szkoleń dotyczących czasu pracy w dużej spółce z branży przetwórstwa drewna (kapitał szwedzki)
 • obsługa prawna sporu zbiorowego w dużej spółce z branży materiałów budowlanych (kapitał niemiecki)
 • obsługa prawna sporu zbiorowego w dużej spółce z branży automotive (kapitał niemiecki)
 • obsługa prawna sporu zbiorowego w dużej spółce z branży automotive (kapitał szwedzki)
 • obsługa prawna sporu zbiorowego w dużej spółce z branży materiałów budowlanych (kapitał niemiecki)
 • audyt w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp w sieci handlowej
 • przejęcie dużego zakładu pracy (branża automotive)
 • tworzenie regulaminu pracy dla spółki z branży przetwórstwa drewna (kapitał szwedzki)
 • doradztwo w zakresie delegowania pracowników polskiej spółki do niemieckiej spółki matki (branża przetwórstwa spożywczego)
 • obsługa prawna procesu wypowiedzenia układu zbiorowego prawa pracy i opracowanie zasad wynagradzania w spółce świadczącej usługi komunikacji miejskiej
 • udział w postępowaniu antymobbingowym w dużej spółce z branży automotive (kapitał niemiecki)
 • udział w procesach zwolnień grupowych (branża budowlana, automotive)
 • tworzenie kompleksowego systemu zakładowych źródeł prawa pracy w spółkach z branży automotive, logistyka, budowlana, shared service center, transport
 • przeprowadzenie warsztatów i seminariów z zakresu przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy (mobbing, molestowanie, zasada równego traktowania pracowników) dla pracodawców z branży bankowej, automotive, IT, przetwórstwa drewna, produkcji materiałów budowlanych, logistyki, wyrobów medycznych (kapitał francuski, niemiecki, szwedzki, amerykański)
 • zastępstwo procesowe w sporze pracodawcy z branży elektronicznej z grupą managerów dotyczącym nadgodzin – reprezentacja we wszystkich instancjach i przed Sądem Najwyższym zakończone oddaleniem wszystkich powództw (kapitał japoński)
 • reprezentowanie pracodawcy w sporach z pracownikami dopuszczającymi się przestępstw na szkodę pracodawcy, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i odpowiedzialności cywilnej oraz prawa pracy, zakończone skazaniem przez sąd karny i nałożeniem obowiązku naprawienia szkody – branża automotive, produkcja spożywcza (kapitał niemiecki, francuski, amerykański)
 • szkolenia wprowadzające zagraniczną kadrę managerską w polskie prawo pracy – język angielski i niemiecki (dla spółek z kapitałem szwedzkim, japońskim, niemieckim)
 • wsparcie prawne pracodawcy w sporze zbiorowym ze związkami zawodowymi w dużej spółce z branży AGD
 • wsparcie prawne pracodawcy w sporze zbiorowym ze związkami zawodowymi w dużej spółce z branży automotive
 • wsparcie prawne pracodawcy w sporze zbiorowym ze związkami zawodowymi w dużej spółce z branży produkcji materiałów budowlanych
 • obsługa prawna procesu transferu pracowników w ramach spółek z branży IT
 • obsługa prawna procesu pozyskiwania pracowników – cudzoziemców dla spółki z branży IT
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawarcia porozumień dotyczących współpracy pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej w spółce z branży handlowej zatrudniającej powyżej 15.000 pracowników

Przebieg pracy zawodowej

Wojciech Zając jest partnerem w SDZLEGAL SCHINDHELM od 2003 roku. Kieruje działem prawa pracy i prawa autorskiego.

W latach 1992 - 1997 studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1998 - 2002 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2002 roku jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Wojciech Zając jest autorem licznych publikacji i prezentacji dotyczących prawa pracy oraz wykładowcą Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej w zakresie prawa pracy.