Pomoc publiczna

Prawo pomocy publicznej określa zasady udziału funduszy publicznych w działalności przedsiębiorców. W związku z tym, że często poszukują oni właśnie tego rodzaju wsparcia dla realizacji swoich inwestycji, prawnicy Kancelarii służą swoim doradztwem na etapie poprzedzającym złożenie stosownych wniosków, poprzez fazę realizacji projektu, aż do zakończenia okresu jego utrzymania. Z drugiej strony, Kancelaria wspiera także podmioty udzielające pomocy ze środków państwowych, pomagając im wdrażać finansowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

W ramach prawa pomocy publicznej Kancelaria w szczególności świadczy następujące usługi:

  • na zlecenie beneficjentów, jak również podmiotów publicznych przygotowuje analizy i opinie prawne dotyczące występowania pomocy państwa w konkretnych projektach oraz ryzyk z tym związanych;
  • przeprowadza audyty w zakresie uzyskanych przez beneficjentów środków pomocy państwa;
  • przygotowuje opinie prawne dotyczące transferu środków pomocowych;
  • przygotowuje umowy i porozumienia niezbędne na etapie ubiegania się o wsparcie w konkretnych programach, jak również udziela pomocy w prawidłowym złożeniu wniosków;
  • doradza beneficjentom pomocy publicznej na etapie realizacji, trwałości i rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
  • doradza beneficjentom, jak również podmiotom udzielającym wsparcia związanego z usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym;
  • wspiera beneficjentów w trakcie przeprowadzanych kontroli wykorzystania środków pomocowych;
  • reprezentuje beneficjentów w kontaktach z instytucjami pośredniczącymi/finansującymi, a także w razie sporów - przed organami administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

Szczególnym obszarem działalności Kancelarii w zakresie prawa pomocy publicznej są SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE.