Szanowni Państwo,

w dniu 25.05.2018 rozpoczęły stosowanie przepisy unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. W związku ze zmieniającymi się przepisami, a także z tym, że w ramach współpracy z Kancelarią Prawną Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. (SDZLEGAL Schindhelm) przetwarzamy Państwa dane osobowe, informujemy o tym, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie danych kontaktowych osób współpracujących przy realizacji umowy (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane podmiotu zatrudniającego) jest Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kazimierza Wielkiego 3, 50-077 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000888560, NIP: 8951780757, REGON: 932832704 (dalej „Kancelaria”).

 2. Państwa dane pozyskaliśmy:
  - bezpośrednio od Państwa,
  - od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”), gdy są Państwo stroną umowy, lub w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust 1 lit. f), jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy, której nie są Państwo stroną, a także w celu spełnienia przez Kancelarię obowiązków prawnych, np. wystawienia i przesłania faktury za wykonane usługi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane będą mogły być również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 4. Podanie Państwa danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy.

 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Kancelarią, w szczególności kancelariom w ramach sieci Schindhelm, podmiotom świadczącym usługi IT oraz usługi archiwizacji.

 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową, ustalanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub ewentualnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii tj. przedawnienia roszczeń lub przez okres do czasu prawomocnego zakończenia postępowań.

 8. W zakresie przewidzianym prawem przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

SDZLEGAL Schindhelm
Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j.
Kazimierza Wielkiego 3, 50-077 Wrocław
e-mail: wroclaw@sdzlegal.pl
www.schindhelm.com