Międzynarodowe doradztwo prawne

Szukają Państwo kancelarii prawnej działającej na arenie międzynarodowej? SDZLEGAL Schindhelm oferuje współpracę z międzynarodowymi zespołami oraz doradztwo – kompetentne, świadczone z zaangażowaniem i wykorzystujące doświadczenie zdobyte na poziomie lokalnym. Już teraz mogą zapoznać się Państwo z przygotowanymi przez nas ważnymi zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego. Zapraszamy do lektury!

 

 

Post Merger Integration: Tak to działa!

O sukcesie procesów M&A decyduje nie tylko skrupulatne i dobrze zorganizowane przygotowanie i uregulowane zawarcie umowy, lecz także faza integracji po prawnym połączeniu przedsiębiorstw. Praktyka pokazuje, że zorganizowana tzw. Post Merger Integration (integracja po połączeniu przedsiębiorstw) może być decydującym czynnikiem dla procesu M&A.

Niniejszy artykuł jest poświęcony udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jak powinna przebiegać udana integracja po połączniu przedsiębiorstw.


Spis treści


Co oznacza pojęcie Post Merger Integration?

Post Merger Integration (PMI) jest terminem używanym do opisania fazy, która zwykle następuje po połączeniu spółek w ramach procesu M&A. Faza ta charakteryzuje się harmonizacją i strukturyzacją "nowego" przedsiębiorstwa. Procesy, struktury i obszary działalności zaangażowanych spółek mają zostać zharmonizowane i połączone.

Główne kroki / najważniejsze zadania przy Post Merger Integration

Pomimo różnych obszarów zainteresowania i punktów wyjścia dla każdego projektu M&A można ogólnie określić pięć podstawowych zadań/obszarów działania procesu PMI, które zazwyczaj zawsze są takie same: Planowanie procesu PMI, łączenie organizacji zarządzania, obsadzanie stanowisk kierowniczych, łączenie operacyjnej działalności biznesowej oraz uwzględnienie kultury korporacyjnej i zachowań pracowników. Ważne jest, aby doskonale zharmonizować poszczególne zadania, tak aby w efekcie końcowym powstała sprawnie działająca organizacja ogólna, a nie dwie wykluczające się wzajemnie podorganizacje.

1. Planowanie procesu PMI

Wiele osób nie wie, że udana integracja zaczyna się już od określenia strategii i planowania M&A. Podczas procesu due diligence należy również sprawdzić i dokładnie zbadać obszary istotne z punktu widzenia strategii. Dlatego większość firm rozpoczyna proces PMI zbyt późno i nie docenia czasu trwania i wysiłku z nim związanego. Z powodu braku wczesnego planowania nie skupiają się one na istotnych obszarach, za to niepotrzebnie komplikują proces PMI.

Aby tego uniknąć, należy rozpocząć planowanie procesu PMI możliwie wcześnie. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest określenie ogólnego planu, najistotniejszych kroków integracji. W początkowej fazie nie jest wskazane drobiazgowe planowanie procesu PMI. Zmiany i nowe elementy lepiej włączać w jego trakcie – nadaje mu to odpowiednią dynamikę. W ten sposób uzyskujemy coraz bardziej szczegółowy i dopracowany plan PMI, którego należy się konsekwentnie trzymać.

Dobre zaplanowanie procesu PMI  wymaga  również doboru odpowiedniego personelu PMI oraz aktywnego wsparcia ze strony kierownictwa. Personel PMI jest często pierwszym punktem kontaktu dla niezadowolonych, opornych  pracowników,  dlatego tak ważny jest jego staranny dobór. W działania te należy zaangażować również dysponujące operacyjną i wewnętrzną wiedzą kierownictwo, które pomoże przekonać niechętnych zmianom pracowników.

2. Łączenie organizacji zarządzania

Ten obszar działania polega na łączeniu struktur zarządzania. Po pierwsze potrzebne są jasne zasady określające, które kompetencje zostaną w przyszłości przejęte przez kierownictwo i/lub przez operacyjne działy przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem jest odpowiedź na pytanie o organizacyjne ukształtowanie jednostek operacyjnych niższego szczebla. Z reguły rozróżnia się tutaj organizację funkcjonalną, organizację dywizjonalną i organizację regionalną.

3. Obsadzanie stanowisk kierowniczych

Jak tylko nastąpi podział kompetencji, należy obsadzić stanowiska menadżerskie i kierownicze. Zaczyna się to od obsadzenia zarządu, który z kolei obsadza kolejny szczebel i tak dalej. Bardzo ważne jest, aby proces wyboru i jego kryteria były sprawiedliwe.

4. Połączenie operacyjnej działalności biznesowej

W procesie PMI również operacyjna działalność biznesowa musi zostać połączona. Tutaj pracownicy PMI będą musieli najpierw zadać sobie pytanie, które procesy lub działania mogą lub muszą zostać przejęte, a które wymagają nowego ukształtowania. Tylko poprzez udane połączenie operacyjne można trwale zrealizować cele M&A i dlatego jest ono kluczem do sukcesu procesu PMI.

5. Uwzględnienie kultury korporacyjnej i zachowań pracowników

Poza wymienionymi już działaniami integracyjnymi istnieje jeszcze jedno podstawowe zadanie procesu PMI, które jest kluczowe dla sukcesu: więź między współpracownikami i ich satysfakcja z wykonywanej pracy. Niepewność pracowników zaczyna się zwykle wraz z zapowiedzią procesu M&A. Należy temu przeciwdziałać już na samym początku, aktywnie angażując pracowników w proces PMI i wzmacniając ich istotną rolę w firmie. W tym kontekście ważne jest również wypracowanie wspólnej wizji przedsiębiorstwa, z którą pracownicy mogą się identyfikować i w której nadal mogą czerpać radość z pracy. Aby poradzić sobie z procesem PMI, często stosuje się w tym obszarze działań odpowiednie środki szkoleniowe i kwalifikacyjne, a także uzupełniająco dostosowuje się zakładowe systemy motywacyjne  do celów PMI.

Post Merger Integration jako proces związany ze zmianami (change process)

Procesu PMI nie należy traktować lekceważąco. M&A to proces niosący ze sobą zmiany, dlatego zawsze znajdą się pewne osoby lub działy w przedsiębiorstwach (szczególnie w przedsiębiorstwach przejmowanych), które nie są entuzjastycznie nastawione do zmian, są przeciwne fuzji i postrzegają siebie jako „przegranych” procesu M&A. Może to prowadzić do oporu i niepokojów, które mogą mieć wpływ na planowane działania PMI. Z tego powodu tym ważniejsze jest więc profesjonalne podejście do procesu PMI, jego odpowiednie zaplanowanie i następnie skuteczne nim zarządzanie. Pod koniec realizacji PMI nikt nie powinien już postrzegać siebie jako przegranego, lecz jako zwycięzcę lub istotną część „nowego” przedsiębiorstwa.

Konsultacje przy procesie Post Merger Integration

Udany proces PMI to klucz do sukcesu w procesach M&A. Proces ten jest decydujący szczególnie dla kultury korporacyjnej, wyników przedsiębiorstwa i tym samym dla ugruntowania pozycji przedsiębiorstwa na rynku po zakończonym procesie M&A. Nawet jeśli wraz z zawarciem umowy zostały już wyznaczone główne kierunki działań, zaangażowane przedsiębiorstwa nie mogą spocząć na laurach. Szczególnie z powodu komplikacji, które mogą pojawić się w trakcie procesu zmian (change process), PMI powinna być przeprowadzona na wczesnym etapie, w sposób przemyślany i z należytym uwzględnieniem interesów wszystkich zaangażowanych stron.

W praktyce opracowano odpowiednie metody i narzędzia, które umożliwiają pomyślne przeprowadzenie procesu PMI. Jak zawsze w przypadku projektów M&A nie ma jednak z góry ustalonego, standardowego modelu. Dlatego też SDZLEGAL SCHINDHELM chętnie udzieli Państwu wsparcia w kontekście procesów M&A oraz związanych z nimi działań PMI. Wspólnie przygotujemy udany proces integracji i pokonamy trudności związane z procesem zmian.

W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej dotyczącej PMI prosimy o bezpośredni kontakt z naszą Kancelarią.

Czy mają Państwo inne pytania w przedmiocie prawa spółek? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi naszego doradztwa prawnego w zakresie prawa korporacyjnego