27 locations. 230 lawyers. 1000 possibilities.
Inhalt

SDZLEGAL Schindhelm

Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej!

W sprawie, w której mec. Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc., zastępowała Uniwersytet Wrocławski, Trybunał orzekł w pełni zgodnie z naszym żądaniem i uchylił wyrok Sądu.

Trybunał uznał, że Sąd naruszył prawo, orzekając że samo istnienie umowy - dotyczącej prowadzenia zajęć dydaktycznych - między Uniwersytetem Wrocławskim a reprezentującym go przy wnoszeniu skargi w pierwszej instancji radcą prawnym, mogło osłabić jego zdolność do obrony interesów klienta w możliwie najlepszy sposób i z zachowaniem pełnej niezależności.

Mec. Anna Specht-Schampera – już  po raz czwarty z rzędu została wyróżniona przez Chambers & Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych

Mec. Anna Specht-Schampera – już po raz czwarty z rzędu została wyróżniona przez Chambers & Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych

Mec. Anna Specht-Schampera – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – już po raz czwarty z rzędu została wyróżniona przez Chambers & Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych. Chambers & Partners od 1990 r. bada rynek usług prawniczych w celu rekomendowania swoim klientom uznanych i godnych polecenia prawników na całym świecie.

Akcjonariusz mniejszościowy wspierany przez SDZLEGAL SCHINDHELM wstrzymuje delisting HOLLYWOOD S.A.

Postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wstrzymał uchwałę NWZA HOLLYWOOD S.A. w przedmiocie upoważnienia spółki do nabywania akcji własnych w ramach wykupu przymusowego.
Jest to jedna z niewielu spraw z udziałem spółki publicznej, gdzie Sąd podzielił argumenty akcjonariusza mniejszościowego w kwestii zainicjowanej procedury wykupu przymusowego w trybie art. 82 ustawy o spółkach publicznych. Przywołana regulacja co prawda uprzywilejowuje akcjonariuszy większościowych, niemniej jednak nie mogą oni w sposób dowolny zadecydować o losie pozostałych akcjonariuszy, których wyjście ze spółki powinno odbyć się na godziwych warunkach. O sprawie stało się głośno w portalach branżowych.

Z opisem sprawy, jak również z komentarzem dr Marcina Śledzikowskiego – skutecznie reprezentującego akcjonariusza mniejszościowego, który uzyskał ww. postanowienie - można zapoznać się na portalu stockwatch.pl. Portal ten nierzadko uznawany jest za swoisty barometr nastrojów panujących na GPW.

               

SDZLEGAL SCHINDHELM sponsorem strategicznym projektu 30 Kreatywnych Wrocławia

W trakcie finału piątej już edycji 30 Kreatywnych Wrocławia będziemy mieli zaszczyt wręczać nagrody w kategorii biznes.

30 Kreatywnych to przebojowi i odważni wrocławianie, którzy realizując swoje pasje i marzenia, wprowadzają w życie nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania. Swoja aktywnością rozsławiają nasze miasto jako najlepsze miejsce do życia i realizowania zawodowych ambicji.

Zapraszamy na Galę już 12 września w Imparcie przy ul. Mazowieckiej 17.

Tomasz Szarek - członek zarządu IAG International Advisory Group

IAG od 30 lat zrzesza kancelarie prawne i podatkowe działające na całym świecie. Dziś to ponad sześćdziesiąt kancelarii świadczących usługi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji oraz w Australii. SDZLEGAL SCHINDHELM jest członkiem IAG International Advisory Group od 2015 r.

Więcej informacji o zrzeszonych kancelariach oraz historii i wartościach przeczytacie Państwo w Broszurze wydanej w związku z jubileuszem 30-lecia działalności IAG.

 

SDZLEGAL Schindhelm „Perłą Roku 2018” w gospodarce odpadami przyznawaną przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Nagrodę przyznawaną przez członków KFDZOM i uczestników Zjazdów odebrała w dniu 15.05.2019 w imieniu Kancelarii Mec. Anna Specht-Schampera, kierująca Działem Zamówień Publicznych i gospodarki odpadami w SDZLEGAL Schindhelm.
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest działającym od 1992 r. ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm gospodarki odpadami i oczyszczania miast. 

Nagroda jest dla nas tym cenniejsza, że została ona przyznana przez osoby z branży gospodarki odpadami.

Dziękujemy za wyróżnienie.

Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM w procesie sądowym o zapłatę świadczenia za roboty dodatkowe w kontrakcie budowlanym

Kancelaria z sukcesem reprezentowała jedną z największych w Polsce firm z branży budownictwa infrastrukturalnego w sporze o zapłatę świadczenia związanego z wykonaniem prac dodatkowych, w kontrakcie o wykonanie robót budowalnych rozliczanych w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

Wyroki sądu pierwszej instancji oraz Sądu Apelacyjnego w całości potwierdziły zasadność roszczeń Klienta Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM, co pozwoliło mu uzyskać całość dochodzonego świadczenia wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami postępowania, w łącznej kwocie przekraczającej 1,7 mln. PLN.

Klienta w postępowaniu reprezentowali dr Wojciech Dubis – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, kierujący działem procesowym oraz adwokat Aleksandra Krawczyk-Giehsmann.

Dzięki wsparciu prawników SDZLEGAL SCHINDHELM Klient Kancelarii pozyskał zamówienie o wartości ponad 220 mln. PLN

Dzięki wsparciu prawników SDZLEGAL SCHINDHELM – r. pr. Anny Specht-Schampera i r. pr. Katarzyny Skiby-Kuraszkiewicz - Klient Kancelarii podpisał z PKP PLK umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej linii kolejowej Podłęże — Piekiełko w Małopolsce. Przedsięwzięcie – wg informacji PKP PLK – będzie największym w historii polskiej kolei, tak ze względu na jego wartość, jaki i charakterystykę projektowanej linii, w obrębie której ma znaleźć się m.in. 11 tuneli o łącznej długości około 11,7 km oraz 8 estakad o łącznej długości ponad 6 km, a także 20 mostów oraz ponad 30 wiaduktów. Nowa linia ma zapewnić lepszą komunikację w Małopolsce oraz z północy na południe Polski i Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne.

Umowa z Klientem SDZLEGAL SCHINDHELM została zawarta 7 stycznia 2019 r., po trwającym ponad rok postępowaniu. Wartość prac projektowych, objętych udzielonym zamówieniem wynosi 221,4 mln PLN. Zanim doszło do jej zawarcia, wykonawcy trzykrotnie zaskarżali do Krajowej Izby Odwoławczej wybór oferty najkorzystniejszej.

Osią sporu pomiędzy wykonawcami była ocena przez PKP PLK oferty Klienta Kancelarii w pozacenowym kryterium oceny ofert. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem Kancelarii, że jedyną drogą do podważenia rzetelności dokonanej przez Zamawiającego (PKP PLK) oceny było merytoryczne zanegowanie „kluczowości” wskazanych elementów Kontraktu, tj. że nie posiadają cech określonych w SIWZ. Odwołujący się wykonawca tym wymaganiom nie sprostał, wobec czego wybór oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej stał się ostateczny.

Sukces Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM – dzięki wsparciu Kancelarii Klient może uzyskać zamówienie na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka S19 warte ponad 286 mln zł

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wyrokiem ogłoszonym w dniu 05. listopada 2018 r., oddalił skargę GDDKiA Oddział w Rzeszowie na korzystny dla Klienta Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym Klient Kancelarii ma otwartą drogę do zawarcia umowy na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)” - Zadanie „C”.

Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez SDZLEGAL SCHINDHELM, nakazała zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy najkorzystniejszego cenowo z uwagi na niezgodność jego oferty z treścią SIWZ. Wyrok ten został zakwestionowany przez zamawiającego, który wskazywał m. in., że przy formule zamówienia „zaprojektuj i wybuduje”, gdzie rozwiązania projektowe są uszczegółowiane dopiero na etapie realizacji zamówienia, nie można mówić o niezgodności treści oferty wykonawcy z treścią SIWZ, nawet jeśli wykonawca nie uwzględnił w ofercie wszystkich założeń wynikających z Programu Funkcjonalno–Użytkowego.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, oddalając skargę zamawiającego, podzielił stanowisko SDZLEGAL SCHINDHELM, że w postępowaniach realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji treści składanych przez wykonawców ofert z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a dopuszczenie możliwości uszczegółowienia rozwiązań projektowych na etapie realizacji zamówienia nie może być „furtką” dla przyjmowania zgodności treści oferty wykonawcy z treścią SIWZ.

W postępowaniu odwoławczym i skargowym Klient był reprezentowany przez Mec. Katarzynę Skiba–Kuraszkiewicz, radcę prawnego, Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM.

Precedensowy dla branży gospodarki odpadami wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ogłoszonym dziś (04.10.2018) wyrokiem skargę kasacyjną Sejmiku Województwa Podkarpackiego wniesioną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 września 2017 r. (sygn. akt: II SA/Rz 519/17). Wojewódzki Sąd Administracyjny we wskazanym wyroku stwierdził nieważność „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022” w zakresie, w jakim organ nie uwzględnił w nim istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – instalacji podmiotu prywatnego, Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny podzielił argumentację prezentowaną w sprawie przez prawników z SDZLEGAL SCHINDHELM -  r.pr. Magdalenę Przydróżną-Urbanowicz i r.pr. Annę Specht–Schampera, Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził tym samym, że Sejmiki Województw nie mają całkowitej swobody w ustalaniu, które instalacje powinny uzyskać status RIPOK i w tym zakresie podlegają realnej kontroli ze strony sądów administracyjnych.

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI 2018

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI 2018

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2018 w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Ambasador Polskiej Gospodarki między innymi promuje Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspiera dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy oraz przyciąga inwestorów.

Ulga na start

Wprowadzona w dniu 30 kwietnia 2018 roku ulga na start umożliwia nowym przedsiębiorcom niepłacenie składek na ZUS przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Taki przedsiębiorca jest jedynie zobowiązany do zarejestrowania się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie w wysokości 319,94 PLN miesięcznie.

Zastosowanie ulgi na start – stanowiące ułatwienie dla osób otwierających firmę – może generować ryzyko dla podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi. Więcej o kontrowersjach związanych z wykładnią wprowadzonych regulacji w Newsletterze: Prawo Spółek – Podatki.

 

 

Prosta Spółka Akcyjna

Jednym z głównych celów przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” jest wspieranie działalności innowacyjnej, opartej na dużym ryzyku (popularne startupy). Trwające obecnie prace legislacyjne dotyczą m. in. wprowadzenia nowego modelu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej, tworu całkowicie nowego – nieznanego dotąd polskim przedsiębiorcom. Prostą Spółkę Akcyjną ma cechować łatwość tworzenia (brak kapitału zakładowego), elastyczność funkcjonowania oraz ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy. Projekt przewiduje wiele ciekawych rozwiązań, z których do tej pory nie można było korzystać (np. możliwość wyboru monistycznego systemu funkcjonowania PSA).

SDZLEGAL SCHINDHELM jako Kancelaria wspierająca działalność innowacyjną zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszym najnowszym alertem prawnym, dotyczącym omówienia podstawowych założeń Prostej Spółki Akcyjnej oraz mechanizmów w niej przewidzianych. Zdając sobie sprawę z tego, że możliwość skorzystania z tej formy działalności to perspektywa co najmniej kilku miesięcy, zapraszamy wszystkich chcących zoptymalizować swoją działalność do kontaktu z autorami alertu r. pr. Tomaszem Szarkiem – Partnerem kierującym Działem prawa spółek SDZLEGAL SCHINDHELM oraz r.pr. dr. Marcinem Śledzikowskim.

Alert prawny - Prosta Spółka Akcyjna