Aby pierwsza wielka transakcja nie była ostatnią. Zobacz film >
Aby inwestycja nie okazała się wielką niespodzianką. Zobacz film >
26 Lokalizacji 200 Prawników 1000 Możliwości dowiedz się więcej >
Inhalt

SDZLEGAL Schindhelm

Sukces Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM – dzięki wsparciu Kancelarii Klient może uzyskać zamówienie na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka S19 warte ponad 286 mln zł

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wyrokiem ogłoszonym w dniu 05. listopada 2018 r., oddalił skargę GDDKiA Oddział w Rzeszowie na korzystny dla Klienta Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym Klient Kancelarii ma otwartą drogę do zawarcia umowy na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)” - Zadanie „C”.

Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez SDZLEGAL SCHINDHELM, nakazała zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy najkorzystniejszego cenowo z uwagi na niezgodność jego oferty z treścią SIWZ. Wyrok ten został zakwestionowany przez zamawiającego, który wskazywał m. in., że przy formule zamówienia „zaprojektuj i wybuduje”, gdzie rozwiązania projektowe są uszczegółowiane dopiero na etapie realizacji zamówienia, nie można mówić o niezgodności treści oferty wykonawcy z treścią SIWZ, nawet jeśli wykonawca nie uwzględnił w ofercie wszystkich założeń wynikających z Programu Funkcjonalno–Użytkowego.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, oddalając skargę zamawiającego, podzielił stanowisko SDZLEGAL SCHINDHELM, że w postępowaniach realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji treści składanych przez wykonawców ofert z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a dopuszczenie możliwości uszczegółowienia rozwiązań projektowych na etapie realizacji zamówienia nie może być „furtką” dla przyjmowania zgodności treści oferty wykonawcy z treścią SIWZ.

W postępowaniu odwoławczym i skargowym Klient był reprezentowany przez Mec. Katarzynę Skiba–Kuraszkiewicz, radcę prawnego, Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM.

Precedensowy dla branży gospodarki odpadami wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ogłoszonym dziś (04.10.2018) wyrokiem skargę kasacyjną Sejmiku Województwa Podkarpackiego wniesioną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 września 2017 r. (sygn. akt: II SA/Rz 519/17). Wojewódzki Sąd Administracyjny we wskazanym wyroku stwierdził nieważność „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022” w zakresie, w jakim organ nie uwzględnił w nim istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – instalacji podmiotu prywatnego, Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny podzielił argumentację prezentowaną w sprawie przez prawników z SDZLEGAL SCHINDHELM -  r.pr. Magdalenę Przydróżną-Urbanowicz i r.pr. Annę Specht–Schampera, Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził tym samym, że Sejmiki Województw nie mają całkowitej swobody w ustalaniu, które instalacje powinny uzyskać status RIPOK i w tym zakresie podlegają realnej kontroli ze strony sądów administracyjnych.

Save the date – 23 listopada 2018 r. - Międzynarodowa Konferencja „Posted workers in Europe”

Zapraszamy na międzynarodową konferencję organizowaną przez L'Association Européenne des Avocats - European Association of Lawyers (AEA-EAL), poświęconą delegowaniu pracowników w Europie. Konferencja „Posted workers in Europe” poświęcona będzie aspektom prawnym i ekonomicznym delegowania, socjalnej ochronie pracowników, a także potrzebom pracodawców i zagadnieniu nieuczciwej konkurencji w kontekście delegowania.
Więcej o konferencji

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI 2018

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI 2018

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2018 w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Ambasador Polskiej Gospodarki między innymi promuje Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspiera dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy oraz przyciąga inwestorów.

Ulga na start

Wprowadzona w dniu 30 kwietnia 2018 roku ulga na start umożliwia nowym przedsiębiorcom niepłacenie składek na ZUS przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Taki przedsiębiorca jest jedynie zobowiązany do zarejestrowania się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie w wysokości 319,94 PLN miesięcznie.

Zastosowanie ulgi na start – stanowiące ułatwienie dla osób otwierających firmę – może generować ryzyko dla podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi. Więcej o kontrowersjach związanych z wykładnią wprowadzonych regulacji w Newsletterze: Prawo Spółek – Podatki.

 

 

Krzyżowa-Music: Muzyka dla Europy

Krzyżowa-Music: Muzyka dla Europy

SDZLEGAL SCHINDHELM po raz kolejny wspiera Festiwal Krzyżowa Music – warsztaty prowadzone w konwencji festiwalu, podczas których młodzi aspirujący muzycy mają szansę spotkać się z uznanymi artystami, czerpać z ich doświadczeń i wspólnie koncertować.

Festiwal odbywa się w miejscu szczególnie istotnym dla integracji europejskiej – w pałacu w Krzyżowej. Muzycy zaprezentują efekty swojej pracy także na koncertach we Wrocławiu oraz Mysłakowicach. Owocem warsztatów jest wspólne Jesienne Tourné po Polsce i innych krajach europejskich.
Więcej

Prosta Spółka Akcyjna

Jednym z głównych celów przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” jest wspieranie działalności innowacyjnej, opartej na dużym ryzyku (popularne startupy). Trwające obecnie prace legislacyjne dotyczą m. in. wprowadzenia nowego modelu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej, tworu całkowicie nowego – nieznanego dotąd polskim przedsiębiorcom. Prostą Spółkę Akcyjną ma cechować łatwość tworzenia (brak kapitału zakładowego), elastyczność funkcjonowania oraz ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy. Projekt przewiduje wiele ciekawych rozwiązań, z których do tej pory nie można było korzystać (np. możliwość wyboru monistycznego systemu funkcjonowania PSA).

SDZLEGAL SCHINDHELM jako Kancelaria wspierająca działalność innowacyjną zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszym najnowszym alertem prawnym, dotyczącym omówienia podstawowych założeń Prostej Spółki Akcyjnej oraz mechanizmów w niej przewidzianych. Zdając sobie sprawę z tego, że możliwość skorzystania z tej formy działalności to perspektywa co najmniej kilku miesięcy, zapraszamy wszystkich chcących zoptymalizować swoją działalność do kontaktu z autorami alertu r. pr. Tomaszem Szarkiem – Partnerem kierującym Działem prawa spółek SDZLEGAL SCHINDHELM oraz r.pr. dr. Marcinem Śledzikowskim.

Alert prawny - Prosta Spółka Akcyjna