SDZLEGAL Schindhelm COVID-19-Unit Nasi eksperci wyjaśniają >
Inhalt

SDZLEGAL Schindhelm

ALERT PRAWNY – WZNOWIENIE PRACY SĄDÓW I BIEGU TERMINÓW PROCESOWYCH

Obecna sytuacja epidemiologiczna, w szczególności trwanie stanu epidemii, nieprzerwanie wywiera ogromny wpływ na prowadzone przez nas w Państwa imieniu procesy sądowe w sprawach cywilnych, karnych czy administracyjnych. Stopniowe „odmrażanie gospodarki”, w tym w zakresie sądownictwa, nie powoduje, niestety, powrotu do stanu sprzed epidemii i wiąże się z wieloma zmianami w funkcjonowaniu instytucji państwowych, w tym sądów.
Zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją na temat szczegółowych rozwiązań, które w tym zakresie wprowadzone zostały ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, potocznie określaną mianem „tarczy antykryzysowej”, oraz ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie zwaną „tarczą antykryzysową 3.0.”, która weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r.
Jednocześnie po raz kolejny zwracamy uwagę, że sytuacja jest nadal bardzo dynamiczna, ponieważ także obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem modyfikacji kolejnych obowiązujących przepisów. O zmianach stanu rzeczy będziemy informować Państwa na bieżąco.
TUTAJ znajdą Państwo wszystkie aktualne informacje.

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 3.0.

Regularnie informujemy Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych. W dniu 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie zaczęła tarcza antykryzysowa 2.0. Natomiast już w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty kolejnych ustaw, w tym ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Druga z ustaw została ostatecznie przyjęta przez Sejm w dniu 14 maja 2020 r. i przekazana do podpisu Prezydentowi RP. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Prace rządu nad ustawą o dopłatach wciąż trwają i na obecną chwilę nie wiadomo, czy ustawa zostanie przyjęta.

TUTAJ znajdą Państwo podsumowanie obowiązujących już rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0. i 2.0., z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Rozwiązania te oznaczyliśmy kolorem czarnym. Natomiast zmiany i uzupełnienia, wprowadzone mocą ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej tarczą antykryzysową 3.0., zaznaczyliśmy na czerwono.

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

COVID-19 - termin na rozpoczęcie przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązkowej procedury dematerializacji akcji

Szanowni Państwo,

zwracamy uwagę, że żadna z regulacji prawnych, wprowadzonych w związku z zapobieganiem COVID-19, nie modyfikuje terminu na rozpoczęcie przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązkowej procedury dematerializacji akcji. Przypominamy, że zarządcy tych spółek, pod rygorem określonej odpowiedzialności, muszą do dnia 30 czerwca 2020 r. zawrzeć stosowne umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz po raz pierwszy wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Prosimy jednak pamiętać, że pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji, nie może nastąpić wcześniej niż zawarcie umowy o prowadzenie rejestru z odpowiednim podmiotem. Ze szczegółową informacją w tym zakresie, mogą się Państwo zapoznać w alercie prawnym przygotowanym przez Dział Prawa Spółek SDZLEGAL Schindhelm.

Tarcza Finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) – jak ustalić status przedsiębiorcy?

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR, której celem jest wsparcie przedsiębiorców dotkniętych problemami finansowymi w związku pandemią COVID-19. Zarówno forma, jak i zakres pomocy proponowanej w ramach Tarczy Finansowej uzależnione są od statusu przedsiębiorcy wnioskującego o wsparcie, tj. czy przedsiębiorca kwalifikowany jest jako Mikro, Mały, Średni (MŚP) albo Duży przedsiębiorca.

Obliczenie stanu zatrudnienia, obrotu i sumy bilansowej na potrzeby ustalenia statusu przedsiębiorcy wymaga niekiedy uwzględnienia nie tylko danych dotyczących beneficjenta programu, a więc samego przedsiębiorcy. Konieczne może okazać się także wzięcie pod uwagę danych dotyczących niektórych innych podmiotów, z którymi przedsiębiorca pozostaje w określonych relacjach, w szczególności o charakterze osobowym i kapitałowym.

TUTAJ znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak ustalić status przedsiębiorcy na potrzeby PFR, w tym kiedy i na jakich zasadach uwzględniać dane dotyczące innych podmiotów.

Zespół SDZLEGAL SCHINDHELM

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 3.0. – co wiemy do tej pory? Aktualizacja

Regularnie informujemy Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych. W dniu 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie zaczęła tarcza antykryzysowa 2.0. Natomiast już w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty kolejnych ustaw, w tym ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W dniu 30 kwietnia ta druga ustawa została przyjęta przez Sejm i przekazana do Senatu. Prace rządu nad ustawą
o dopłatach wciąż trwają, choć, jak wynika z harmonogramu prac Sejmu, już jutro Sejm ma się zająć także tą ustawą.

TUTAJ znajdą Państwo podsumowanie obowiązujących już rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0. i 2.0., z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Rozwiązania te oznaczyliśmy kolorem czarnym. Natomiast zmiany i uzupełnienia, proponowane w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej obecnie tarczą antykryzysową 3.0., zaznaczyliśmy na czerwono.

Dodatkowo kursywą wskazaliśmy na zmiany przewidywane „ustawą o dopłatach”, która jednak nadal nie została uchwalona, a nawet w ostatecznej wersji nie trafiła do Sejmu.

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 3.0. – co wiemy do tej pory?

Regularnie informujemy Państwa o kolejnych projektach rządowych określanych mianem tarcz antykryzysowych. W dniu 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie tarcza antykryzysowa 1.0. W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie zaczęła tarcza antykryzysowa 2.0. Natomiast już w dniach 28-29 kwietnia 2020 r. opublikowano projekty kolejnych ustaw, które wspólnie szybko zyskały miano tarczy antykryzysowej 3.0. Pod tym pojęciem rozumiemy łącznie pakiet projektów ustaw przedstawionych przez rząd pod koniec kwietnia 2020 r., w tym ustawy
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

TUTAJ znajdą Państwo podsumowanie obowiązujących już rozwiązań prawnych, wprowadzonych mocą tarcz antykryzysowych 1.0. i 2.0., z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Rozwiązania te oznaczyliśmy kolorem czarnym. Natomiast zmiany i uzupełnienia, proponowane w tarczy antykryzysowej 3.0., zaznaczyliśmy na czerwono.

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

Tarcza finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) – systemy wnioskowe uruchomione

Dotychczas uchwalone rozwiązania pomocowe, składające się na tzw. tarczę antykryzysową, w wielu przypadkach okazują się niewystarczające z perspektywy potrzeb przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje gospodarcze epidemii COVID-19. Dlatego rząd podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowego programu wsparcia dla przedsiębiorców – tarczy finansowej PFR dla firm i pracowników. Celem programu, realizowanego za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., ma być, w szczególności, ochrona rynku pracy i zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom w okresie poważnych zakłóceń ekonomicznych. Założony koszt realizacji programu to 100 mld zł.

Pierwsze informacje o tarczy finansowej, w tym warunkach uzyskania finansowania w jej ramach, podano do publicznej wiadomości w pierwszych dniach kwietnia br. Program został zgłoszony Komisji Europejskiej celem poddania go ocenie pod kątem zgodności z prawem unijnym, co stanowi warunek jego wdrożenia. W dniu 27 kwietnia 2020 r. program uzyskał akceptację Komisji i niezwłocznie rozpoczęła się jego realizacja, w szczególności od dnia 29 kwietnia 2020 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski za pośrednictwem systemów bankowości internetowej.

TUTAJ przedstawiamy główne założenia programu, znane na dzień przygotowania niniejszego opracowania. Zmiany zasad udzielania wsparcia, które wprowadzono od czasu przesłania Państwu pierwszego newslettera w temacie tarczy finansowej, oznaczyliśmy kolorem czerwonym. Opis będziemy aktualizować dla Państwa na bieżąco.

 

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0. WSPARCIE AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 obejmuje szereg różnych mechanizmów pomocowych. Realizację jednego z najbardziej istotnych z nich powierzono Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (dalej: „ARP”). Jest to spółka akcyjna, w kapitale której 100% udziałów należy do Skarbu Państwa, powołana jeszcze przed wybuchem pandemii właśnie w celu wspierania przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacyjnych.

Szczególne regulacje, pozwalające ARP na udzielanie wsparcia finansowego na rzecz przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przewidziano w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, powszechnie zwanej „Tarczą Antykryzysową 2.0.” Ustawa weszła w życie 18 kwietnia br.

Celem wsparcia, oferowanego przez ARP, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19, poprzez wspomożenie przedsiębiorców w utrzymaniu płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez 12 miesięcy następujących po odwołaniu ostatniego z tych stanów, do czasu ustania negatywnych konsekwencji pandemii.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, ARP ma otrzymać 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom epidemii. TUTAJ znajdą Państwo zwięzły opis instrumentów finansowych, przewidzianych w ramach programu realizowanego przez ARP, oraz przesłanki, które muszą spełnić przedsiębiorcy, aby uzyskać wsparcie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wsparcia ARP i innych kwestii prawnych związanych z COVID-19 pozostajemy do Państwa dyspozycji.

COVID-19 - Darowizny a koronawirus

Wobec panującej pandemii wielu przedsiębiorców decyduje się przekazać darowizny na ten cel, przede wszystkim dla podmiotów i jednostek, które na pierwszej linii walczą  z koronawirusem. Wszystkich udzielających takiego wsparcia lub zainteresowanych tematem zapraszamy do zapoznania się z informacją przygotowaną przez nasz Dział Podatkowy, w której dokładnie opisujemy podatkowe skutki takiej darowizny.

TUTAJ znajdą Państwo wszystkie dotyczące tego tematu informacje.

Zachęcamy do lektury!

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

COVID-19 - tarcza antykryzysowa 2.0. uchwalona!

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Państwa, że 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie określana mianem tarczy antykryzysowej. Tymczasem już w weekend 4 i 5 kwietnia br. opublikowano pierwsze informacje na temat planowanych kolejnych zmian legislacyjnych. Nowy projekt, nazywany tarczą antykryzysową 2.0., trafił pod obrady Sejmu w dniu 7 kwietnia br. Projekt w niemal niezmienionej postaci został przyjęty i przekazany do Senatu w dniu 8 kwietnia br. Senat zajął się projektem
w dniu 16 kwietnia br. i wprowadził wiele zmian. Zmiany zostały częściowo uwzględnione przez Sejm, który jeszcze tego samego dnia uchwalił ustawę. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu.

 

TUTAJ znajdą Państwo podsumowanie rozwiązań zawartych w obowiązującej ustawie z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Rozwiązania wprowadzone na mocy tarczy antykryzysowej 1.0. oznaczyliśmy kolorem czarnym. Natomiast zmiany i uzupełnienia, zawarte w tarczy antykryzysowej 2.0., zaznaczyliśmy na czerwono.

 

COVID-19 i tarcza antykryzysowa 2.0. - Aktualizacja

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Państwa, że 31 marca br. została uchwalona i jeszcze tego samego dnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie określana mianem tarczy antykryzysowej. Tymczasem już w weekend 4 i 5 kwietnia br. opublikowano pierwsze informacje na temat planowanych kolejnych zmian legislacyjnych. Nowy projekt, nazywany tarczą antykryzysową 2.0., trafił pod obrady Sejmu w dniu 7 kwietnia 2020 r. Projekt w niemal niezmienionej postaci został przyjęty i przekazany do Senatu w dniu 8 kwietnia br. Senat ma zająć się projektem w dniach 15-16 kwietnia br.

TUTAJ znajdą Państwo podsumowanie rozwiązań zawartych w obowiązującej ustawie z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia. Rozwiązania obowiązujące oznaczyliśmy kolorem czarnym. Natomiast propozycje zmian i uzupełnień, zawarte w projekcie tarczy antykryzysowej 2.0. uchwalonym przez Sejm i przekazanym do Senatu, zaznaczyliśmy na czerwono. Opis aktualizujemy dla Państwa na bieżąco.

 

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

Godziny pracy naszych biur we Wrocławiu i Warszawie

Szanowni Państwo,

w związku z rozwijającą się epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa godziny pracy naszych biur we Wrocławiu i Warszawie zostają czasowo zmienione.

Pracownicy sekretariatu są do Państwa dyspozycji w biurze codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00, natomiast w godzinach od 16.00 do 18.00 pod numerami stacjonarnymi biur kancelarii, dostępnymi tutaj.

Kontakt z nami jest możliwy drogą e-mailową; dane kontaktowe członków naszego zespołu znajdą Państwo tutaj.

Mogą Państwo również wysłać e-mail na ogólny adres Kancelarii

O zmianie zaistniałej sytuacji poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Z pozdrowieniami

Zespół SDZLEGAL SCHINDHELM

ALERT PRAWNY – COVID-19 i TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ICH WPŁYW NA POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Obecna sytuacja epidemiologiczna, w szczególności wprowadzenie stanu epidemii, nieprzerwanie wywiera ogromny wpływ na prowadzone przez nas w Państwa imieniu procesy sądowe
w sprawach cywilnych, karnych czy administracyjnych. Jednocześnie należy spodziewać się,
że także dopuszczalność i sposób prowadzenia przyszłych procesów może zostać zdeterminowany
przez panującą pandemię.

Zapraszamy do zapoznania się TUTAJ z krótką informacją na temat szczegółowych rozwiązań,
które w tym zakresie wprowadzone zostały ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, potocznie określaną mianem „tarczy antykryzysowej”. Ustawa weszła w życie już z dniem 31 marca 2020 r.
i od tego dnia należy ją stosować. Jednocześnie zwracamy uwagę, że sytuacja jest nadal bardzo dynamiczna, ponieważ także obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem do ustawy kolejnych modyfikacji. O zmianach stanu rzeczy będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

dr Wojciech Dubis

radca prawny / partner

Aleksandra Krawczyk,

LL.M. corp. restruc. (Heidelberg)

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

 

COVID-19 i tarcza antykryzysowa uchwalona!

W dniu 31 marca 2020 r. została przyjęta i z tym samym dniem weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, określana potocznie jako „tarcza antykryzysowa”.

TUTAJ znajdą Państwo podsumowanie rozwiązań zawartych w obowiązującej ustawie z podziałem na konkretne, istotne dla Państwa zagadnienia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tarczy antykryzysowej i innych kwestii prawnych związanych z COVID-19 pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Zespół SDZLEGAL Schindhelm

KORONAWIRUS - ALERT PRAWNY!!!

Solidaryzując się z akcją #zostańwdomu zdajemy sobie sprawę, że koronawirus może sparaliżować działanie kolegialnych organów spółek kapitałowych. Z tego powodu zachęcamy Państwa do zaznajomienia się z informacją prawną przygotowaną przez dział Prawa Spółek SDZLEGAL Schindhelm, w której nasi prawnicy wyjaśniają, w jaki sposób i na jakich zasadach  jest możliwe podejmowanie decyzji przez poszczególne organy spółki bez konieczności fizycznej obecności ich członków. Jest to szczególnie istotne, chociażby w kontekście już zwołanych walnych zgromadzeń wspólników (zgromadzeń wspólników). Czytaj alert

Kolejny sukces SDZLEGAL Schindhelm przed Sądem Najwyższym

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną w imieniu naszego Klienta i uchylił zaskarżone postanowienie o odrzuceniu pozwu. Pozew dotyczy zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Inwestor podniósł zarzut braku jurysdykcji krajowej oparty na przepisach rozporządzenia Bruksela I. Sądy I i II instancji w ślad za tym uznały, że nie są uprawnione do rozpoznania sprawy. Sąd Najwyższy nie zgodził się z nimi i przychylił do naszego stanowiska w sprawie.

 

W sprawie występowali adw. Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc., oraz r.pr. Wojciech Dubis, partner odpowiedzialny za dział procesowy SDZLEGAL Schindhelm.

Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej!

W sprawie, w której mec. Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc., zastępowała Uniwersytet Wrocławski, Trybunał orzekł w pełni zgodnie z naszym żądaniem i uchylił wyrok Sądu.

Trybunał uznał, że Sąd naruszył prawo, orzekając że samo istnienie umowy - dotyczącej prowadzenia zajęć dydaktycznych - między Uniwersytetem Wrocławskim a reprezentującym go przy wnoszeniu skargi w pierwszej instancji radcą prawnym, mogło osłabić jego zdolność do obrony interesów klienta w możliwie najlepszy sposób i z zachowaniem pełnej niezależności.

Mec. Anna Specht-Schampera – już  po raz czwarty z rzędu została wyróżniona przez Chambers & Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych

Mec. Anna Specht-Schampera – już po raz czwarty z rzędu została wyróżniona przez Chambers & Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych

Mec. Anna Specht-Schampera – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – już po raz czwarty z rzędu została wyróżniona przez Chambers & Partners jako specjalista prawa zamówień publicznych. Chambers & Partners od 1990 r. bada rynek usług prawniczych w celu rekomendowania swoim klientom uznanych i godnych polecenia prawników na całym świecie.

Akcjonariusz mniejszościowy wspierany przez SDZLEGAL SCHINDHELM wstrzymuje delisting HOLLYWOOD S.A.

Postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wstrzymał uchwałę NWZA HOLLYWOOD S.A. w przedmiocie upoważnienia spółki do nabywania akcji własnych w ramach wykupu przymusowego.
Jest to jedna z niewielu spraw z udziałem spółki publicznej, gdzie Sąd podzielił argumenty akcjonariusza mniejszościowego w kwestii zainicjowanej procedury wykupu przymusowego w trybie art. 82 ustawy o spółkach publicznych. Przywołana regulacja co prawda uprzywilejowuje akcjonariuszy większościowych, niemniej jednak nie mogą oni w sposób dowolny zadecydować o losie pozostałych akcjonariuszy, których wyjście ze spółki powinno odbyć się na godziwych warunkach. O sprawie stało się głośno w portalach branżowych.

Z opisem sprawy, jak również z komentarzem dr Marcina Śledzikowskiego – skutecznie reprezentującego akcjonariusza mniejszościowego, który uzyskał ww. postanowienie - można zapoznać się na portalu stockwatch.pl. Portal ten nierzadko uznawany jest za swoisty barometr nastrojów panujących na GPW.

               

SDZLEGAL SCHINDHELM sponsorem strategicznym projektu 30 Kreatywnych Wrocławia

W trakcie finału piątej już edycji 30 Kreatywnych Wrocławia będziemy mieli zaszczyt wręczać nagrody w kategorii biznes.

30 Kreatywnych to przebojowi i odważni wrocławianie, którzy realizując swoje pasje i marzenia, wprowadzają w życie nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania. Swoja aktywnością rozsławiają nasze miasto jako najlepsze miejsce do życia i realizowania zawodowych ambicji.

Zapraszamy na Galę już 12 września w Imparcie przy ul. Mazowieckiej 17.

Tomasz Szarek - członek zarządu IAG International Advisory Group

IAG od 30 lat zrzesza kancelarie prawne i podatkowe działające na całym świecie. Dziś to ponad sześćdziesiąt kancelarii świadczących usługi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji oraz w Australii. SDZLEGAL SCHINDHELM jest członkiem IAG International Advisory Group od 2015 r.

Więcej informacji o zrzeszonych kancelariach oraz historii i wartościach przeczytacie Państwo w Broszurze wydanej w związku z jubileuszem 30-lecia działalności IAG.

 

SDZLEGAL Schindhelm „Perłą Roku 2018” w gospodarce odpadami przyznawaną przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Nagrodę przyznawaną przez członków KFDZOM i uczestników Zjazdów odebrała w dniu 15.05.2019 w imieniu Kancelarii Mec. Anna Specht-Schampera, kierująca Działem Zamówień Publicznych i gospodarki odpadami w SDZLEGAL Schindhelm.
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest działającym od 1992 r. ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm gospodarki odpadami i oczyszczania miast. 

Nagroda jest dla nas tym cenniejsza, że została ona przyznana przez osoby z branży gospodarki odpadami.

Dziękujemy za wyróżnienie.

Sukces SDZLEGAL SCHINDHELM w procesie sądowym o zapłatę świadczenia za roboty dodatkowe w kontrakcie budowlanym

Kancelaria z sukcesem reprezentowała jedną z największych w Polsce firm z branży budownictwa infrastrukturalnego w sporze o zapłatę świadczenia związanego z wykonaniem prac dodatkowych, w kontrakcie o wykonanie robót budowalnych rozliczanych w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

Wyroki sądu pierwszej instancji oraz Sądu Apelacyjnego w całości potwierdziły zasadność roszczeń Klienta Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM, co pozwoliło mu uzyskać całość dochodzonego świadczenia wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami postępowania, w łącznej kwocie przekraczającej 1,7 mln. PLN.

Klienta w postępowaniu reprezentowali dr Wojciech Dubis – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM, kierujący działem procesowym oraz adwokat Aleksandra Krawczyk-Giehsmann.

Dzięki wsparciu prawników SDZLEGAL SCHINDHELM Klient Kancelarii pozyskał zamówienie o wartości ponad 220 mln. PLN

Dzięki wsparciu prawników SDZLEGAL SCHINDHELM – r. pr. Anny Specht-Schampera i r. pr. Katarzyny Skiby-Kuraszkiewicz - Klient Kancelarii podpisał z PKP PLK umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej linii kolejowej Podłęże — Piekiełko w Małopolsce. Przedsięwzięcie – wg informacji PKP PLK – będzie największym w historii polskiej kolei, tak ze względu na jego wartość, jaki i charakterystykę projektowanej linii, w obrębie której ma znaleźć się m.in. 11 tuneli o łącznej długości około 11,7 km oraz 8 estakad o łącznej długości ponad 6 km, a także 20 mostów oraz ponad 30 wiaduktów. Nowa linia ma zapewnić lepszą komunikację w Małopolsce oraz z północy na południe Polski i Europy na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne.

Umowa z Klientem SDZLEGAL SCHINDHELM została zawarta 7 stycznia 2019 r., po trwającym ponad rok postępowaniu. Wartość prac projektowych, objętych udzielonym zamówieniem wynosi 221,4 mln PLN. Zanim doszło do jej zawarcia, wykonawcy trzykrotnie zaskarżali do Krajowej Izby Odwoławczej wybór oferty najkorzystniejszej.

Osią sporu pomiędzy wykonawcami była ocena przez PKP PLK oferty Klienta Kancelarii w pozacenowym kryterium oceny ofert. Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się ze stanowiskiem Kancelarii, że jedyną drogą do podważenia rzetelności dokonanej przez Zamawiającego (PKP PLK) oceny było merytoryczne zanegowanie „kluczowości” wskazanych elementów Kontraktu, tj. że nie posiadają cech określonych w SIWZ. Odwołujący się wykonawca tym wymaganiom nie sprostał, wobec czego wybór oferty Klienta Kancelarii jako najkorzystniejszej stał się ostateczny.

Sukces Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM – dzięki wsparciu Kancelarii Klient może uzyskać zamówienie na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka S19 warte ponad 286 mln zł

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, wyrokiem ogłoszonym w dniu 05. listopada 2018 r., oddalił skargę GDDKiA Oddział w Rzeszowie na korzystny dla Klienta Kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM wyrok Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym Klient Kancelarii ma otwartą drogę do zawarcia umowy na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)” - Zadanie „C”.

Krajowa Izba Odwoławcza, w wyniku rozpoznania odwołania wniesionego przez SDZLEGAL SCHINDHELM, nakazała zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy najkorzystniejszego cenowo z uwagi na niezgodność jego oferty z treścią SIWZ. Wyrok ten został zakwestionowany przez zamawiającego, który wskazywał m. in., że przy formule zamówienia „zaprojektuj i wybuduje”, gdzie rozwiązania projektowe są uszczegółowiane dopiero na etapie realizacji zamówienia, nie można mówić o niezgodności treści oferty wykonawcy z treścią SIWZ, nawet jeśli wykonawca nie uwzględnił w ofercie wszystkich założeń wynikających z Programu Funkcjonalno–Użytkowego.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie, oddalając skargę zamawiającego, podzielił stanowisko SDZLEGAL SCHINDHELM, że w postępowaniach realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji treści składanych przez wykonawców ofert z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a dopuszczenie możliwości uszczegółowienia rozwiązań projektowych na etapie realizacji zamówienia nie może być „furtką” dla przyjmowania zgodności treści oferty wykonawcy z treścią SIWZ.

W postępowaniu odwoławczym i skargowym Klient był reprezentowany przez Mec. Katarzynę Skiba–Kuraszkiewicz, radcę prawnego, Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM.

Precedensowy dla branży gospodarki odpadami wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ogłoszonym dziś (04.10.2018) wyrokiem skargę kasacyjną Sejmiku Województwa Podkarpackiego wniesioną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 września 2017 r. (sygn. akt: II SA/Rz 519/17). Wojewódzki Sąd Administracyjny we wskazanym wyroku stwierdził nieważność „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022” w zakresie, w jakim organ nie uwzględnił w nim istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – instalacji podmiotu prywatnego, Klienta SDZLEGAL SCHINDHELM. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny podzielił argumentację prezentowaną w sprawie przez prawników z SDZLEGAL SCHINDHELM -  r.pr. Magdalenę Przydróżną-Urbanowicz i r.pr. Annę Specht–Schampera, Partnera w SDZLEGAL SCHINDHELM.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził tym samym, że Sejmiki Województw nie mają całkowitej swobody w ustalaniu, które instalacje powinny uzyskać status RIPOK i w tym zakresie podlegają realnej kontroli ze strony sądów administracyjnych.

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI 2018

AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI 2018

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2018 w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Ambasador Polskiej Gospodarki między innymi promuje Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspiera dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy oraz przyciąga inwestorów.

Ulga na start

Wprowadzona w dniu 30 kwietnia 2018 roku ulga na start umożliwia nowym przedsiębiorcom niepłacenie składek na ZUS przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Taki przedsiębiorca jest jedynie zobowiązany do zarejestrowania się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie w wysokości 319,94 PLN miesięcznie.

Zastosowanie ulgi na start – stanowiące ułatwienie dla osób otwierających firmę – może generować ryzyko dla podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi. Więcej o kontrowersjach związanych z wykładnią wprowadzonych regulacji w Newsletterze: Prawo Spółek – Podatki.

 

 

Prosta Spółka Akcyjna

Jednym z głównych celów przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” jest wspieranie działalności innowacyjnej, opartej na dużym ryzyku (popularne startupy). Trwające obecnie prace legislacyjne dotyczą m. in. wprowadzenia nowego modelu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej, tworu całkowicie nowego – nieznanego dotąd polskim przedsiębiorcom. Prostą Spółkę Akcyjną ma cechować łatwość tworzenia (brak kapitału zakładowego), elastyczność funkcjonowania oraz ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy. Projekt przewiduje wiele ciekawych rozwiązań, z których do tej pory nie można było korzystać (np. możliwość wyboru monistycznego systemu funkcjonowania PSA).

SDZLEGAL SCHINDHELM jako Kancelaria wspierająca działalność innowacyjną zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszym najnowszym alertem prawnym, dotyczącym omówienia podstawowych założeń Prostej Spółki Akcyjnej oraz mechanizmów w niej przewidzianych. Zdając sobie sprawę z tego, że możliwość skorzystania z tej formy działalności to perspektywa co najmniej kilku miesięcy, zapraszamy wszystkich chcących zoptymalizować swoją działalność do kontaktu z autorami alertu r. pr. Tomaszem Szarkiem – Partnerem kierującym Działem prawa spółek SDZLEGAL SCHINDHELM oraz r.pr. dr. Marcinem Śledzikowskim.

Alert prawny - Prosta Spółka Akcyjna