Inhalt

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Radca prawny
Partner

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo umów handlowych
 • Gospodarka odpadami
 • Prawo administracyjne

Ekspertyza

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz pracuje jako radca prawny od 2009 roku. Doradza spółkom krajowym i zagranicznym w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego, oraz w zakresie prawa karnego gospodarczego.

Doradzając w zakresie prawa zamówień publicznych zajmuje się przygotowywaniem raportów, oceną dokumentów związanych z procedurą zamówień publicznych (ogłoszenia, specyfikacje istotnych warunków zamówienia), w odniesieniu do ich treści i kwestii formalnych, oceną zastosowanych środków prawnych oraz reprezentacją przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz zajmuje się również doradztwem w zakresie wykonywania warunków umów z zakresu prawa zamówień publicznych, negocjacji nad poprawkami do umów i konsultacjami w zakresie dochodzenia roszczeń z umów o zamówienia publiczne.

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz wspiera klientów przy licznych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami.
Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz prowadzi wykłady i regularnie publikuje artykuły w czasopismach branżowych w tematyce prawa zamówień publicznych, gospodarki odpadami i prawa o samorządzie gminy.

Referencje

Budownictwo infrastrukturalne

 • „Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów PPS 1 wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach“;
 • „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo“;
 • „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe“, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe“, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S-22), odcinek Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo“;
 • „Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków. Odcinek III“;
 • „Dokończenie budowy obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi krajowej nr 16“, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnicy Warszawy na odcinku Węzła Puławska do Węzła Lubelska“;
 • „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock –Dęblin – Lublin“;
 • „Budowa obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12“;

 

Projektowanie i nadzór

 • „Nadzór nad budową Autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala“;
 • „Projekt i nadzór nad budową Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61“;
 • „Zarządzanie projektem: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniach skargowych na orzeczenia KIO;
 • „Nadzór nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Zarządzanie Kontraktem pn.: "Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze;
 • „Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Szczecin - Świnoujście”;
 • „Studium wykonalności dla projektu modernizacji linii kolejowej E65-Południe“;
 • „Zarządzanie kontraktem na dostosowanie autostrady A2 odcinek Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej“;

 

Usługi

 • „Tymczasowe utrzymanie w systemie „Utrzymaj Standard” autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Wschód (bez węzła) do węzła Jarosław Zachód (bez węzła), w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym i skargowym na orzeczenie KIO“;
 • Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie;

 

Gospodarka odpadami

 • „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. st. Warszawy” (2013), w tym reprezentowanie klienta w kolejnych postępowaniach odwoławczych oraz w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (2013/2014);
 • „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław”;
 • „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom”;
 • „Budowa części mechanicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów”, w tym wsparcie klienta na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej, w szczególności wzoru umowy, oraz doradztwo przy wyborze wykonawcy, obejmujące reprezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym;
 • „Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w m.st. Warszawie“, od 1.1.2019 r. (2018/2019, zamówienie „in house”, a kolejno zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego);
 • Doradztwo prawne na rzecz klienta prowadzącego regionalną instalację mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w sprawach związanych z ubieganiem się o zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w sprawach związanych z gospodarką odpadami, w tym wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, decyzji środowiskowej, reprezentowanie klienta przed WIOŚ i innymi organami kontrolnymi;
 • Doradztwo prawne na rzecz klientów w postępowaniach zmierzających do uchylenia statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) podmiotu konkurencyjnego, w tym analiza stanu formalno–prawnego RIPOK;
 • Doradztwo prawne na rzecz klienta ubiegającego się o uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), w tym wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami;
 • Doradztwo prawne na rzecz klienta, na którego została nałożona kara za niewożenie zmieszanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK);

 

Dostawy

 • „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)”, w tym wsparcie klienta na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej, w szczególności wzoru umowy, oraz doradztwo przy wyborze wykonawcy, obejmujące reprezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym i skargowym;

Przebieg pracy zawodowej

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz jest partnerem w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od 2014 roku. Z kancelarią współpracuje od 2006 roku. Specjalizuje się z prawie zamówień publicznych i gospodarce odpadami. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP).

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz w latach 2000 - 2005 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2005 - 2008 odbywała aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zakończoną egzaminem prokuratorskim.

Od 2009 roku jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.