Inhalt

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Radca prawny
Partner

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo umów handlowych
 • Gospodarka odpadami
 • Prawo administracyjne

Ekspertyza

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz pracuje jako radca prawny od ponad 10 lat. Doradza spółkom krajowym i zagranicznym, zarówno w zakresie prawa zamówień publicznych, jak i ochrony środowiska.
W zakresie prawa zamówień publicznych wspiera wykonawców i zamawiających na etapie organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub odpowiednio ubiegania się o zamówienie oraz na etapie wykonywania zawartej umowy, w tym konstruuje roszczenia wynikające z umowy oraz wspiera strony w negocjacjach w przedmiocie zmiany umowy. Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu stron przed Krajową Izbą Odwoławczą (kilkadziesiąt spraw rocznie) oraz sądami okręgowymi.
W zakresie ochrony środowiska Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz wpiera podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami, w tym opiniuje umowy, prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wydania zezwoleń, w szczególności pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji środowiskowych, prowadzi audyty przedsięwzięć i inwestycji pod kątem spełnienia wymagań związanych z ochroną środowiska.
Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu zamówień publicznych i ochrony środowiska oraz regularnie publikuje artykuły w czasopismach branżowych dotyczących tej tematyki.

Referencje

Budownictwo infrastrukturalne

 • „Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów PPS 1 wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach“;
 • „Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo“;
 • „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe“, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Budowa S51 Olsztyn – Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe“, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Budowa drogi S-7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S-22), odcinek Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo“;
 • „Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków. Odcinek III“;
 • „Dokończenie budowy obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi krajowej nr 16“, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnicy Warszawy na odcinku Węzła Puławska do Węzła Lubelska“;
 • „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock –Dęblin – Lublin“;
 • „Budowa obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12“;

 

Projektowanie i nadzór

 • „Nadzór nad budową Autostrady A-1 Toruń – Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala“;
 • „Projekt i nadzór nad budową Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej S-61“;
 • „Zarządzanie projektem: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniach skargowych na orzeczenia KIO;
 • „Nadzór nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Zarządzanie Kontraktem pn.: "Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79”, w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze;
 • „Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Szczecin - Świnoujście”;
 • „Studium wykonalności dla projektu modernizacji linii kolejowej E65-Południe“;
 • „Zarządzanie kontraktem na dostosowanie autostrady A2 odcinek Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej“;

 

Usługi

 • „Tymczasowe utrzymanie w systemie „Utrzymaj Standard” autostrady A4 na odcinku od węzła Rzeszów Wschód (bez węzła) do węzła Jarosław Zachód (bez węzła), w tym reprezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym i skargowym na orzeczenie KIO“;
 • Całoroczne kompleksowe utrzymanie autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i dróg krajowych nr 97, nr 9 i nr 94 administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie;

 

Gospodarka odpadami

 • „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. st. Warszawy” (2013), w tym reprezentowanie klienta w kolejnych postępowaniach odwoławczych oraz w postępowaniu skargowym na orzeczenie KIO;
 • „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (2013/2014);
 • „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław”;
 • „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom”;
 • „Budowa części mechanicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów”, w tym wsparcie klienta na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej, w szczególności wzoru umowy, oraz doradztwo przy wyborze wykonawcy, obejmujące reprezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym;
 • „Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w m.st. Warszawie“, od 1.1.2019 r. (2018/2019, zamówienie „in house”, a kolejno zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego);
 • Doradztwo prawne na rzecz klienta prowadzącego regionalną instalację mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w sprawach związanych z ubieganiem się o zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w sprawach związanych z gospodarką odpadami, w tym wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, decyzji środowiskowej, reprezentowanie klienta przed WIOŚ i innymi organami kontrolnymi;
 • Doradztwo prawne na rzecz klientów w postępowaniach zmierzających do uchylenia statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) podmiotu konkurencyjnego, w tym analiza stanu formalno–prawnego RIPOK;
 • Doradztwo prawne na rzecz klienta ubiegającego się o uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), w tym wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami;
 • Doradztwo prawne na rzecz klienta, na którego została nałożona kara za niewożenie zmieszanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK);

 

Dostawy

 • „Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)”, w tym wsparcie klienta na etapie tworzenia dokumentacji przetargowej, w szczególności wzoru umowy, oraz doradztwo przy wyborze wykonawcy, obejmujące reprezentowanie klienta w postępowaniu odwoławczym i skargowym;

Przebieg pracy zawodowej

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz współpracuje z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM od 2006 roku, a od 2014 roku jest jej Partnerem.
W latach 2000 - 2005 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.
W latach 2005 - 2008 odbywała aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zakończoną egzaminem prokuratorskim.
Od 2009 roku jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.
Jest wieloletnim członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.