Inhalt

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz

Radca prawny
Partner

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo budowlane
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo umów handlowych
 • Gospodarka odpadami
 • Prawo administracyjne

Ekspertyza

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz pracuje jako radca prawny od 2009 roku. Doradza spółkom krajowym i zagranicznym w zakresie prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego, oraz w zakresie prawa karnego gospodarczego.

Doradzając w zakresie prawa zamówień publicznych zajmuje się przygotowywaniem raportów, oceną dokumentów związanych z procedurą zamówień publicznych (ogłoszenia, specyfikacje istotnych warunków zamówienia), w odniesieniu do ich treści i kwestii formalnych, oceną zastosowanych środków prawnych oraz reprezentacją przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz zajmuje się również doradztwem w zakresie wykonywania warunków umów z zakresu prawa zamówień publicznych, negocjacji nad poprawkami do umów i konsultacjami w zakresie dochodzenia roszczeń z umów o zamówienia publiczne.

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz wspiera klientów przy licznych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami.
Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz prowadzi wykłady i regularnie publikuje artykuły w czasopismach branżowych w tematyce prawa zamówień publicznych, gospodarki odpadami i prawa o samorządzie gminy.

Referencje

- Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem francuskim z branży budowlanej (nadzór / projektowanie) w następujących projektach:

 • projekt i nadzór nad budową Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja - włączając węzły) i drogi ekspresowej         S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko - włączając węzły)

 • projekt „Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań-Szczecin-Świnoujście”

 • studium wykonalności dla projektu modernizacji linii kolejowej E65-Południe

 • zarządzanie kontraktem na dostosowanie autostrady A2 odcinek Konin-Stryków do standardów autostrady płatnej

- Doradztwo na rzecz klienta z kapitałem niemieckim z branży budowlanej) w projektach:

 • Rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów PPS 1 w kierunku wschodnim wraz z modernizacją dróg kołowania E1, E2 i D w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, realizowanych w ramach zadania pod nazwą: „Port Lotniczy w Katowicach – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”

 • Budowa obwodnicy Łęknicy w ciągu drogi krajowej nr 12

- Doradztwo prawne na rzecz zamawiającego, który organizował przetarg na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT)

- Doradztwo prawne na rzecz klienta (uczelnia wyższa) przy zamówieniach informatycznych

- Projekty referencyjne w zakresie gospodarki odpadami:

 • doradztwo prawne na rzecz klienta prowadzącego regionalną instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w sprawach związanych z ubieganiem się o zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w sprawach związanych z gospodarką odpadami, w tym wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, decyzji środowiskowej, reprezentowanie klienta przed WIOŚ i innymi organami kontrolnymi

 • doradztwo prawne na rzecz klientów w postępowaniach zmierzających do uchylenia statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) podmiotu konkurencyjnego, w tym analiza stanu formalno – prawnego RIPOK

 • doradztwo prawne na rzecz klienta ubiegającego się o uzyskanie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), w tym wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami

 • doradztwo prawne na rzecz klienta, na którego została nałożona kara za niewożenie zmieszanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

 • doradztwo prawne na rzecz klienta przy zamówieniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. st. Warszawy”

 • doradztwo prawne na rzecz klienta przy zamówieniu na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław”

 • doradztwo prawne na rzecz klienta przy zamówieniu na„ Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie, z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

 • doradztwo prawne na rzecz klienta realizującego inwestycję pod nazwą „Budowa części mechanicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów”

Przebieg pracy zawodowej

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz jest partnerem w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM od 2014 roku.

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz pracuje w SDZLEGAL SCHINDHELM od 2006 roku. Pracuje w dziale prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami.

W latach 2000 - 2005 studiowała prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 2005 - 2008 odbywała aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu zakończoną egzaminem prokuratorskim.

Od 2009 roku jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.