Inhalt

Wojciech Dubis

Radca prawny / Partner

Dane kontaktowe

Wrocław (Siedziba główna)
T +48 71 3265140
F +48 71 3265141

Specjalizacja
 • Procesy i postępowania arbitrażowe
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo bankowe i finansowe
 • Prawo europejskie

Ekspertyza

Dr Wojciech Dubis pracuje jako radca prawny od 2002 roku. Doradza spółkom polskim oraz zagranicznym w obszarze postępowań sądowych oraz arbitrażu. Jako były sędzia posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Dr Wojciech Dubis kieruje w SDZLEGAL SCHINDHELM zespołem prawa procesowego i postępowań arbitrażowych.
Reprezentuje klientów w toku postępowań przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi, w sprawach cywilnych i handlowych.
Dr Wojciech Dubis doradza również w sprawach dotyczących stosowania prawa unijnego oraz w sprawach z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego.

Dr Wojciech Dubis Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, międzynarodowym prawie prywatnym, prawie mediów elektronicznych oraz prawie handlowym, w tym m.in. w zagadnieniach związanych z prawem bankowym, fuzjami i przejęciami, obrotem wierzytelnościami, prawem ubezpieczeń gospodarczych. Jest współpracownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Wojciech Dubis jest autorem szeregu opracowań oraz artykułów specjalistycznych dotyczących prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa ochrony konsumentów oraz prawa mediów elektronicznych. Jest współautorem komentarzy dotyczących tych dziedzin prawa, w tym komentarza do Kodeksu cywilnego z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, umowy leasingu oraz umowy ubezpieczenia. Jest także współautorem komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim.
Dr Wojciech Dubis regularnie prowadzi szkolenia i seminaria o zamkniętym, jak i otwartym charakterze.

Referencje

 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o odszkodowanie za szkody związane z wykonaniem zabezpieczenia powództwa (Klient – spółka z kapitałem niemieckim) - wartość przedmiotu sporu 13.500.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o wypłatę świadczeń odszkodowawczych z umowy ubezpieczenia instrumentów finansowych - wartość przedmiotu sporu 2.300.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o rozliczenie wykonania zastępczego obowiązków umownych (Klient – spółka z kapitałem amerykańskim)- wartość przedmiotu sporu 1.400.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę w związku z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia - wartość przedmiotu sporu 1.200.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym związanym z realizacją przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości - wartość przedmiotu sporu 1.500.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym związanym z rozliczeniem umowy o komercjalizację inwestycji (Klient – spółka z kapitałem amerykańskim) - wartość przedmiotu sporu 1.700.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym i negocjacjach o rozliczenie należnego wynagrodzenia za świadczenia spełnione z umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego (Klient – spółka z kapitałem francuskim) – łączna wartość przedmiotu sporu 500.000 EUR.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o odszkodowanie za szkodę będąca następstwem zwłoki w wypłacie świadczeń z umowy ubezpieczenia - wartość przedmiotu sporu 13.600.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o odszkodowanie dochodzone od adwokata w związku z zarzutem niewłaściwego prowadzenia sprawy sądowej - wartość przedmiotu sporu 830.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o rozliczenie należnego wynagrodzenia w związku z zarzutem bezpodstawnego potrącenia kar umownych przez  zamawiającego (Klient – spółka z kapitałem francuskim) - wartość przedmiotu sporu 1.015.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o ustalenie braku podstaw do podwyższenia czynszu najmu powierzchni biurowych - wartość przedmiotu sporu 413.140 PLN; wartość czynszu spornego w całym okresie najmu ok 3.500.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o rozliczenie kontraktu zawartego jako zamówienie publiczne w związku z opracowaniem założeń projektowych do modernizacji linii kolejowej oraz zarzutów bezpodstawnego naliczenia kar  umownych i zwrotu kwot z gwarancji bankowej (Klient – spółka z kapitałem francuskim) - wartość przedmiotu sporu 8.624.325 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym związanym z zarzutami naruszenia praw ze znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji - wartość przedmiotu sporu 557.085 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o rozliczenie robót budowlanych w związku z budową terminala kontenerowego (Klient – spółka z kapitałem niemieckim) - wartość przedmiotu sporu 7.706.206 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją inwestycji na EURO 2012 (Klient – spółka z kapitałem niemieckim) - wartość przedmiotu sporu 80.000.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o zapłatę zaległego czynszu najmu powierzchni biurowych - wartość przedmiotu sporu 1.160.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o ustalenie skutecznego nabycia wierzytelności z umowy przelewu - wartość przedmiotu sporu 2.590.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o podwyższenie świadczenia lub unieważnienie umowy dotkniętej wyzyskiem – wartość przedmiotu sporu 5.976.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o odszkodowanie w związku z zarzutem nienależytego wykonania prac projektowych (Klient – spółka z kapitałem francuskim) – łączna wartość przedmiotu sporu 14.000.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o rozliczenie należnego wynagrodzenia za roboty budowlane spełnione z umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego (Klient – spółka z kapitałem hiszpańskim) – łączna wartość przedmiotu sporu 4.500.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o rozliczenie należnego wynagrodzenia za roboty budowlane spełnione z umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego i rozliczenie należnego wynagrodzenia w związku z zarzutem bezpodstawnego potrącenia kar umownych przez zamawiającego (Klient – spółka z kapitałem hiszpańskim) – łączna wartość przedmiotu sporu 7.500.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o rozliczenie wynagrodzenia i odszkodowanie w związku ze zmianą umowy o zamówienie publiczne (Klient – konsorcjum spółek z kapitałem brytyjskim, francuskim i polskim) - wartość przedmiotu sporu 2.440.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o odszkodowanie dochodzone od adwokata w związku z zarzutem niewłaściwego wykonania umowy pomocy prawnej - wartość przedmiotu sporu 1.200.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym (powództwo i powództwo wzajemne) o wynagrodzenie, kary umowne i odszkodowanie w związku z odstąpieniem od umowy o zamówienie publiczne (Klient – spółka z kapitałem polskim) – łączna wartość przedmiotu sporu 8.295.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym (powództwo i powództwo wzajemne) o zapłatę wynagrodzenia potrąconego z niesłusznie naliczonymi karami umownymi (Klient – spółka z kapitałem polskim) – łączna wartość przedmiotu sporu 1.550.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o rozliczenie należnego wynagrodzenia za roboty budowlane spełnione z umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego i rozliczenie należnego wynagrodzenia w związku z zarzutem bezpodstawnego potrącenia kar umownych przez zamawiającego (Klient – spółka z kapitałem hiszpańskim) –wartość przedmiotu sporu 3.100.000 PLN.
 • Reprezentacja procesowa w sporze sądowym o zobowiązanie do zawarcia umowy z żądaniem ewentualnym naprawienia szkody związanej z niezawarciem umowy przyrzeczonej (Klient – spółka z kapitałem polskim) – wartość przedmiotu sporu 1.852.000 PLN.

Przebieg pracy zawodowej

Dr Wojciech Dubis jest Partnerem w SDZLEGAL SCHINDHELM od 2006 r. Kieruje zespołem prawa procesowego i postępowania arbitrażowego.

W latach 1988 - 1993 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993 - 1995 odbył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 1995 - 2002 był asesorem, a następnie sędzią w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków.

Od 2002 r. wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Dr Wojciech Dubis od 1993 r. zatrudniony był na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na stanowisku asystenta, a od 2002 r. na stanowisku adiunkta, obecnie wykładowca

W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych.